Hyppää sisältöön

Siltatie koillinen (4. vaihe)

Kaava-alue sijaitsee nykyisen Siltatien asuinalueen pohjoispuolella. Kaava-alue rajautuu Siltatien 2. vaiheen asemakaavaan sekä Siltatien katukaavaan. Kaavoitettava alue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Alue rajautuu itäosasta yksityisessä omistuksessa oleviin kiinteistöihin.

Tavoitteena on osoittaa pientalovaltainen asuinalue osayleiskaavan mukaisesti. Asemakaavalla osoitetaan korttelialueet erillispientaloja, asuinpientaloja ja rivitaloja varten.  Korttelialueet sijoittuvat Siltatiehen yhdistyvän kehämäisen tien, Perkonmäentie, varteen.  Korttelialueet rajoittuvat pääsääntöisesti lähivirkistysalueisiin. Alueella olevat ulkoilureitit on huomioitu kaavassa. Asemakaavaehdotuksen kokonaispinta-ala on noin 24,5 hehtaaria, josta korttelialueita osoitetaan noin 6,6 hehtaaria.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 1.7.-14.8.2020.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 12.10. - 11.11.2022 välisen ajan.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 5.7.-31.8.2023 välisen ajan.

Kaavaa valmistelee kaavasuunnittelija Katri Puistovirta, 040 562 7363, sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Kaava-aineistot

Ehdotusvaiheen aineisto

Kaavakartta ja -määräykset 14.6.2023 (pdf)

Kaavaselostus 14.6.2023

Havainnekuva 14.6.2023 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2023 (pdf)

Rakentamistapaohjeet 14.6.2023 (pdf)

Valmisteluvaiheessa saatu palaute ja vastineet 14.6.2023 (pdf)

Selvitykset

Luontoselvitys (pdf)

Luontoselvityksen täydennys (pdf)

Arkeologinen inventointi (pdf)

Hulevesiselvitys (pdf)

Natura-arvioinnin tarveharkintaselvitys (pdf)

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Puistovirta Katri
Kaavasuunnittelija
040 562 7363
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Päivitetty: 5.9.2023