Hyppää sisältöön

Opetus ja koulun arki

Hyvinvoiva koululainen  - Yhdessä Yhtenäistä Koulupolkua kulkien 
 
Soppeenmäen yhtenäiskoulun toiminta-ajatuksen taustalla ovat seuraavat arvoperustaan ja oppimiskäsitykseen liittyvät tavoitteet ja toimintatavat:  

Koulupolkuni jatkuvuus ensimmäisestä yhdeksänteen 

 • valitaan toimintatapoja, joilla luodaan oppilaalle turvallinen koulupolku  
 • hyödynnetään yhtenäiskoulun mahdollisuudet oppilaan tukemiseen 

Ainutlaatuisuuttani arvostetaan 

 • Soppeenmäen yhtenäiskoululle on leimallista erilaiset oppijat   
 • oppilasta arvostetaan yksilöinä  
 • koulussa tuetaan kaikkien oppilaiden vahvuuksia  

Teen yhdessä  

 • Soppeenmäen yhtenäiskoulussa arvostetaan yhdessä tekemistä niin henkilöstön  kuin oppilaiden kesken  
 • työtapoja valittaessa suositaan yhdessä tekemistä  

Toimin vastuullisena osana kouluyhteisöä  

 • koulun toiminnassa korostuu vastuu omasta työstä  
 • työtapojen valinnassa painottuu vastuu muista ja ympäristöstä  

Olen myönteinen ja aktiivinen oppija  

 • koulu muodostaa oppimisympäristön, joka tukee oppimisen iloa  
 • Soppeenmäen yhtenäiskoulun oppilas on keskiössä oman työnsä suunnittelijana 

Liikun  

 • oppilaita kannustetaan liikkumaan monipuolisesti 
 • tarjotaan koulupäivän aikana mahdollisuuksia erilaiseen liikkumiseen   

Luokat ja opettajat

luokka luokanopettaja/ luokanvalvoja
1a Pirjo Siltala
1b Salla Savolainen-Tervo
1c Terhi Luukkanen
1d Mari Virtanen
2a Maija Munne
2b Sanna Hyyryläinen
2c Katri Sivunen
2d Mari Virtanen
3a Mervi Hirviniemi
3b Karoliina Pyhältö-Nuuttila
3c Aino Vilenius
4a Susanna Viitaharju-Kuusamo
4b Anni Värälä
4c Mira Salonen
4d Sinianna Sinervo
4e Rakel Pikkuvirta
4f Aino Vilenius
5a Pihla Nousiainen
5b Maarit Linjamaa
5c Vaka Telemäki
5d Ilona Lehtonen
5e Riitta Savinainen
6a Topi Priha
6b Risto Rytilahti
6c Päivi Hilden
6d Anna Niemi
6e Petri Huutoniemi
4-6g Tiina Koivusipilä
7a Kerttu Vähä-Peltomäki
7b Sari Kankaansivu
7c Annika Kivimäki
7d Jouni Partanen
8a Tuula Havonen
8b Riikka Palomäki
8c Sara Viertola
8d Marja Hiltunen
9a Liisa Naskali
9b Merja Soipio
9c Paula Nikkilä
9d Jaana Sinervo
7-9e Taru Anttila
7-9g Riitta Silen
1. ja 3.lk eo Erika Ristiniemi
2.-4. eo Pirkko Ritomaa-Arat
4.-6. eo  Andrea Heikkinen
7.- 9lk. eo Hinni Selin
7.- 9lk. eo Sohvi Kyösti
Muut opettajat 7.- 9lk.
opinto-ohjaaja to ja pe Emmi Hannuksela
liikunta Jari Heikkinen
espanja Tuuli Kavén
kuvataide Mirka Kinnula
biologia ja maantieto Timo Kröger
englanti, ranska, espanja Anna Kuitunen
tekninen työ Paavali Kunnaala
biologia ja maantieto Marko Moilanen
valmistava opetus, S2 Iida-Maria Minkkinen
opinto-ohjaaja Tanja Sairila
englanti, ruotsi Johan Rajala
musiikki, liikunta Timo Toivonen

Päivitetty 15.6.2023

Soppeenmäen yhtenäiskoulun järjestyssäännöt 

Soppeenmäen yhtenäiskoulun järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää kouluyhteisön järjestystä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä jokaisen kouluyhteisön jäsenen työskentelyn ja opiskelun sujumista. Lainsäädäntö velvoittaa kaikkia koulussa toimivia koulun järjestyssääntöjen noudattamiseen. Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivän aikana, retkillä, leirikoulussa ja kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. 
 
1 § Huomioin oikeuteni ja noudatan velvollisuuksiani. 

 • Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 
 • Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. 
 • Jokaisella oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. Oppilaan ollessa sairaana tulee huoltajan ilmoittaa poissaolosta Wilma-järjestelmän kautta heti ensimmäisenä poissaolopäivänä. Muihin poissaoloihin tulee hakea lupa ennen poissaoloa. Hyväksyttävästä syystä voi luokanvalvoja antaa luvan enintään viiden päivän poissaoloon, rehtori pidempään. Opettajilla on velvollisuus seurata oppilaiden poissaoloja. 
 • Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän voi luvan koulusta poistumiseen antaa joko opettaja tai terveydenhoitaja. Huoltajia tiedotetaan oppilaan sairastumisesta kesken koulupäivän. 
   

2 § Noudatan yleisiä ohjeita. 

 • Jokaisella oppilaalla on velvollisuus noudattaa viipymättä henkilökunnan antamia ohjeita. 
 • Oppilaalla on pyydettäessä velvollisuus kertoa oma nimensä ja luokkansa. 
 • Koulussa pukeudutaan asiallisesti ja päivittäiseen toimintaan sopivalla tavalla. 
 • Oppitunneilla ei käytetä päähinettä. Päällysvaatteet ja vuosiluokilla 1-6 kengät jätetään naulakoihin oppituntien ajaksi.
 • Kouluun ei suositella tuotavan arvoesineitä ja makeisia. Kouluun ei saa tuoda eikä nauttia energiajuomia. 
 • Koulu tarjoaa maksuttoman koululounaan jokaiselle oppilaalle. Omien ruoka-annosten tilaaminen koululle koulupäivän aikana on kiellettyä. 
 • Koulupäivän päätyttyä lähdetään kotimatkalle. Koulun tiloissa ei saa oleskella asiattomasti. 
 • Koulun alueelta poistuminen koulupäivän aikana ilman henkilökunnan antamaa lupaa on kiellettyä. 

3 § Käyttäydyn ystävällisesti, olen reilu ja rehellinen. 

 • Hyvä käyttäytyminen on toista kunnioittavaa ja ystävällistä, toisia tervehditään ja käytetään asiallista kieltä. 
 • Arjen koulutyössä kaikkia autetaan ja kannustetaan. 
 • Toisen fyysistä koskemattomuutta kunnioitetaan. 
 • Koulun yhteisissä tilaisuuksissa toimitaan hyvien tapojen mukaisesti ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Koulua edustettaessa toimitaan annettujen ohjeiden mukaisesti ja tilaisuuksissa käyttäydytään erityisen hyvin. 
 • Opettajalla tai rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulumatkalla tai koulussa tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta siihen syyllistyneen ja sen kohteena olevan oppilaan huoltajalle. 

 
4 § Huomioin turvallisuuteen liittyviä asioita.

 • Jokaisen kouluyhteisössä työskentelevän velvollisuus on edistää turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 
 • Turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta tulee välittömästi ilmoittaa koulun henkilökuntaan kuuluvalle. 
 • Jokaisella on oikeus turvalliseen koulupäivään. Koulussa ei sallita koulukiusaamista eikä henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaamisesta tulee ilmoittaa heti opettajalle. 
 • Koulumatkalla ja kouluaikana sattuvista tapaturmista ilmoitetaan mahdollisimman pian opettajalle tai terveydenhoitajalle sekä kansliaan tapaturmailmoituksen kirjaamista varten. 

 
5 § Turvaan opiskelu- ja työrauhan kaikille. 

 • Oppilaan tulee saapua oppitunneille ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät suoritettuina. 
 • Jokaisella on koulussa oikeus häiriöttömään työskentelyyn; oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen ja muulla henkilöstöllä työnsä tekemiseen. 
 • Oppitunneilla työskennellään opettajan ja/tai ohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti.  
 • Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. 
 • Oppitunnin loppumisesta päättää opettaja.  
   

6 § Puhelimeni ja muut laitteeni eivät häiritse. 

 • Puhelimet, korvanappisoittimet ja muut elektroniset laitteet pidetään äänettömällä ja poissa käytöstä oppitunneilla, ruokalassa ja koulun muissa tilaisuuksissa. Opetuksen yhteydessä laitteita voidaan käyttää opettajan ohjeiden mukaan. 
 • Opettajalla on oikeus ottaa oppilaalta pois häiritsevä laite tai esine, mikäli oppilas ei noudata saamiaan ohjeita. 
 • Koulussa voi kuvata vain niitä henkilöitä, joilta on saatu lupa kuvaamiseen. Tallenteiden julkaisemiseen on oltava tekijänoikeudet sekä asianmukaiset luvat. 
 • Laitteet ovat omistajansa vastuulla, eikä koulu vastaa niiden rikkoutumisesta tai katoamisesta.
 • Vuosiluokkien 7.-9. oppilailla musiikin soittaminen puhelimesta on sallittua välituntien aikana sellaisella voimakkuudella, että se ei häiritse kohtuuttomasti muita. 

 
7 § Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta. 

 • Jokaisella on velvollisuus käsitellä koulukiinteistöä, kalusteita ja oppimateriaaleja huolellisesti. Oppikirjat ja opiskeluvälineet on pidettävä hyvässä kunnossa. Oppikirjat ovat koulun omaisuutta, ja ne palautetaan koululle. 
 • Koulun roskaaminen ja sotkeminen on kiellettyä. Jokaisen on ylläpidettävä järjestystä, ja jokaisella on velvollisuus jälkiensä siivoamiseen. 
 • Huomioidaan jokaisen oikeus oman omaisuutensa koskemattomuuteen. 
 • Yksityisomaisuutta pidetään koulussa mukana omistajansa vastuulla. Rahat ja muu arvotavara on kuljetettava mukana, eikä niitä tulee jättää valvomatta. 
 • Oppituntien jälkeen huolehditaan siitä, että luokka on siistinä seuraavaa oppituntia varten.  
 • Sattuneesta tai aiheutetusta vahingosta on heti ilmoitettava rehtorille, apulaisrehtorille, vararehtorille tai opettajalle. 
 • Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun tai yksityisen omaisuudelle aiheuttamansa vahingon. 
 • Polkupyörät, mopot, moottoripyörät ja mopoautot säilytetään järjestyksessä koulun alueella niille osoitetuilla paikoilla. Ennen koulumatkojen kulkemista pyörällä suositellaan harjoittelemaan koulumatkaa kävellen.  

8 § Teen välitunnista mukavan ja turvallisen tauon. 

 • Koulun sisällä ja ulkona liikutaan rauhallisesti. 
 • Välitunnin aikana ei ole lupa ajaa polkupyörällä tai moottoriajoneuvolla.  
 • Koulussa on kiellettyä vaarallisten esineiden heitteleminen ja väkivaltainen tai vaaraa aiheuttava käyttäytyminen.  
 • Koulu ja koulualue pidetään roskattomina ja siisteinä. 
 • Ulkovälitunnit vietetään koulun välituntialueella ja noudatetaan annettuja ohjeita. 
 • Ulkovälitunneilla mennään ulos ripeästi ilman eri kehotusta. 
 • WC-tiloissa ei oleskella ryhminä eikä tarpeettomasti.
 • Käytävillä oleskellaan kulkua estämättä. 

 
9 § Ruokailen hyviä tapoja noudattaen. 

 • Ruokailuun mennään ilman päällysvaatteita.  
 • Ruokajonossa odotetaan vuoroa rauhassa etuilematta. Ruokaa otetaan sen verran, kuin kukin jaksaa syödä. 
 • Ruokaillessa noudatetaan hyviä pöytätapoja käyttäytyen rauhallisesti ja syöden siististi. 
 • Ruokailun jälkeen varmistetaan, että ruokailupaikka jää siistiksi  ja että ruokailuvälineet, lautaset ja tarjottimet viedään niille varattuihin palautuspaikkoihin.
 • Ruokaa ei saa viedä koulun muihin tiloihin. 

 
10 § Teen koulumatkasta turvallisen ja häiriöttömän. 

 • Koulumatkat kuljetaan noudattaen liikennesääntöjä sekä annettuja ohjeita mahdollistaen omalla käyttäytymisellä muiden turvallisen liikkumisen ja koulumatkan. 
 • Koulukuljetuksissa käyttäydytään asiallisesti ja kohteliaasti sekä annettujen ohjeiden mukaisesti. 
 • Liikunta- ja muille opetuspaikoille siirrytään noudattaen erityistä varovaisuutta ja annettuja ohjeita. 

 
11 § En tuo tupakkatuotteita, päihteitä enkä vaarallisia aineita tai esineitä koulun alueelle. 

 • Tupakkatuotteiden (myös nuuska ja sähkötupakka), päihteiden sekä vaarallisten esineiden hallussapito, käyttö ja säilytys koulun alueella on kiellettyä. 
 • Opettajilla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja ottaa haltuunsa kielletty tai vaarallinen aine tai esine tarvittavia voimakeinoja käyttäen. Esineet palautetaan oppilaan huoltajalle tai luovutetaan poliisille. 
 • Oppilas ei saa olla koulun alueella päihtyneenä tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
 • Loukkaavien tai hyvien tapojen vastaisten paino- tai multimediatuotteiden tuominen kouluun on kielletty. 

 
12 § Koulun sääntöjen lisäksi noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita. 

 • Rehtori tai opettaja voi tarvittaessa antaa järjestyssääntöihin tarkennuksia ja lisäohjeita. Niitä oppilaan tulee noudattaa kuten järjestyssääntöjä. 
 • Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä ole erikseen mainintaa, noudatetaan peruskoulua koskevia sääntöjä ja määräyksiä sekä muuten Suomen lakia. 

13 § Kurinpitoasioissa toimitaan lain edellyttämällä tavalla. 

 • Rehtori, opettaja tai muu kouluhenkilökunnan jäsen voi oppilaan ojentamiseksi keskustella ja huomauttaa asioista sekä ohjata toimimaan sääntöjen edellyttämällä tavalla. 
 • Oppilasta, joka jättää noudattamatta koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa (Perusopetuslaki 36§). Suorittamatta jätetyistä jälki-istunnoista voidaan määrätä kurinpitorangaistuksena kirjallinen varoitus. 
 • Koulukohtaisia tarkennuksia kurinpitokeinoihin ja muihin seuraamuksiin on Soppeenmäen yhtenäiskoulun koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa sekä kiusaamista ja häirintää ehkäisevässä suunnitelmassa. 
  Kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia ovat:  
  • siivousvelvoite
  • kasvatuskeskustelu
  • jälki-istunto
  • määräys oppilaan poistumisesta oppitunnilta tai muusta tilaisuudesta sen jäljellä olevaksi ajaksi
  • oppilaan opetukseen osallistumisen epääminen jäljellä olevan koulupäivän ajaksi
  • oppilaan määrääminen tekemään koulutehtäviään päivän jälkeen enintään yhden tunnin ajaksi
  • kirjallinen varoitus
  • määräaikainen koulusta erottaminen


Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa toistaiseksi. Sääntöjen noudattamista seurataan jatkuvasti. Säännöt tarkastetaan vuosittain. 

Soppeenmäen yhtenäiskoulussa on koko kaupungin oppilaita palvelevia erityisen tuen luokkia.

Ns. alueellisia luokkia on lukuvuonna 2023-2024 4.-6. luokkien oppilaille yhteensä kolme luokkaa. Luokkien oppilasmäärä vaihtelee 8-10 oppilaan välillä. Kaikilla oppilailla on erityisen tuen päätös. Luokkia opettaa erityisluokanopettaja ja luokilla on vähintään yksi ohjaaja.

Luokkamuotoista erityistä tukea koskeviin tiedusteluihin vastaavat kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija Laura Autio, opetuspäällikkö Tarja Suhonen sekä rehtori Satu Sepännniitty-Valkama.

Koulussamme on myös omia pienryhmiä. Näiden kokoonpanosta päättää koulun rehtori. Lukuvuonna 2023-2024 koulussamme on neljä koulun omaa pienryhmää.

Soppeenmäen yhtenäiskoulussa toimii koko kaupungin oppilaita palveleva Helppi-luokka. Luokka on Mikkolan toimipisteessä Nuorten avohoidon intensiiviyksikön yhteydessä.

Luokalle hakeudutaan pääsääntöisesti oman koulun oppilashuoltoryhmän kautta. Helppi-luokan oppilaat ovat 6.-9. luokkien oppilaita. Oppilaspaikkoja Helppi-luokalla on kymmenen. Helppi-luokalla opiskellaan oppilaan opiskelua räätälöiden voimavarojen mukaan. Helppi-luokka on tarkoitettu lyhytaikaiseen oppimisen tukemiseen. Opiskelun jakson aikana oppilaat ovat omien lähikoulujensa oppilaita.

Helppi-luokalla opettaa erityisluokanopettaja. Lisäksi mukana on koulunkäynninohjaaja.

Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. Perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana sekä päättöarviointiin.

Vuosiluokittaiset arvioinnin kuvaukset sekä päättöarvioinnin oppiaineittain löytyvät Ylöjärven kaupungin opetussuunnitelmasta.

Käyttäytymisen arviointi 4.-9. luokilla

Soppeenmäen yhtenäiskoulun arviointisuunnitelma 2021-2022 -linkki

Arviointi Opetushallituksen sivuilla 

Taito- ja taideaineiden arviointi vuosiluokilla 7.-9.

Soppeenmäen yhtenäiskoulussa on Ylöjärven kaupungin perusopetukseen valmistava luokka. Valmistava luokka on tarkoitettu Suomeen juuri tulleille oppilaille. Valmistavalla luokalla pääpaino opetuksessa on suomen kielen oppimisessa. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti yhdeksän kuukauden ajan valmistavassa opetuksessa. Sen jälkeen he siirtyvät lähikouluunsa. Oppilaille tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma opintojen järjestämiseksi.

Uudet oppilaat: Ota yhteyttä koulun rehtoriin Satu Sepänniitty-Valkama, p. 0401334522. 

У об`єднаній школі Ylöjärvi є підготовчий клас для іноземців. Підготовчий клас призначений для учнів, які щойно прибули до Фінляндії. У підготовчому класі основна увага приділяється вивченню фінської мови. Як правило, учні навчаються  у підготовчому класі протягом дев'яти місяців. Після цього вони переходять до школи, яка розташована найближче до місця проживання дитини. Для організації навчання учнів складається особистий навчальний план.

Нові учні: Зв’яжіться з директором школи Satu Sepänniitty-Valkama за номером телефону 0401334522.

Päivitetty: 21.9.2023