Geriatrian poliklinikka

Anna palautteesi hoidostasi / läheisesi hoidosta täällä

Geriatrian poliklinikka toimii supistetusti 27.5.-18.6. ja 1.-14.7. Ei geriatrin vastaanottoa 1.7.-4.8. Poliklinikka kokonaan suljettu 15.7.-4.8.

Geriatrian poliklinikan palvelut on tarkoitettu ikääntyneille kuntalaisille, joiden terveydentila, toimintakyky tai elämäntilanne vaativat laaja-alaista arviointia. Arviointi voidaan tehdä joko poliklinikan tiloissa tai kotikäyntinä. Poliklinikalla työskentelevään moniammatilliseen työryhmään kuuluu geriatrian erikoislääkäreitä, fysioterapeutteja, kuntohoitaja, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, kuntoutuksen ohjaaja, palveluohjaajia, sairaanhoitajia sekä lähihoitajia. Arvioinnin perusteella pyrimme määrittelemään lisätutkimusten, kuntoutuksen ja muiden kotona asumista tukevien toimenpiteiden tarpeen.

Vastaanottotoiminta

Tavallisia syitä ohjautua poliklinikalle tutkimuksiin ovat mm. muistin heikentyminen, tasapaino-ongelmat ja erilaiset kotona selviytymisen vaikeudet. Suuri osa poliklinikan potilaista tulee selvittelyihin omalääkärin lähetteellä tai kotihoidon työntekijän yhteydenoton perusteella.

Poliklinikalta lähetetään potilaalle tai hänen läheiselleen kutsukirje, josta ilmenee vastaanottokäynnin ajankohta. Tavallisesti ensimmäinen poliklinikkakäynti on hoitajan vastaanotolla. Hoitaja käy läpi yhdessä potilaan ja läheisen kanssa potilaan toimintakykyä, lääkitystä ja arjessa merkityksellisiä ongelmia ja voimavaroja. Usein ensimmäiseen käyntiin liittyy myös erilaisten toimintakykytestien tekeminen. Käynnillä saatujen tietojen perusteella lääkäri saattaa jo ennen lääkärinvastaanottokäyntiä määrätä lisätutkimuksia esim. verikokeita tai röntgenkuvia. Lääkärin vastaanottokäynnillä on useimmiten mukana myös poliklinikan sairaanhoitaja. Tarvittaessa vastaanottokäynnit voidaan toteuttaa myös potilaan kotona sekä hoitajan että lääkärin kotikäynteinä.

Muut lääkäripalvelut

Osalla palvelutaloissa tai vanhainkodissa asuvista omalääkärinä toimii geriatrian poliklinikan lääkäri. Lääkäri tapaa kaikki uudet asukkaat alkutarkastuksessa ja tämän jälkeen vähintään 6 kk:n välein.

Geriatrian poliklinikan lääkäri voi toimia säännöllisen kotihoidon asiakkaan omalääkärinä, jos asiakkaan kotona asumiseen liittyy erityisiä terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä haasteita, jotka edellyttävät säännöllistä seurantaa esim. kotikäynteinä. Hoitovastuun siirrosta poliklinikalle sovitaan yhdessä asiakkaan, omalääkärin ja geriatrian poliklinikan lääkärin kanssa.

Kotikuntoutus

Kotikuntoutuksella tarkoitetaan toimintatapaa, jossa kotiin kohdennetuilla tai kodin läheisyydessä toteutetuilla määräaikaisilla kuntoutuspalveluilla pyritään tukemaan kokonaistoimintakykyä ja kotona selviytymistä.

Kuntoutuksen sisältö määräytyy henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman mukaan ja sisältää sekä yksilö- että ryhmätoimintoja. Keskeisiä henkilöitä ja tahoja palvelussa ovat kuntoutuja itse, omaiset ja läheiset, geriatrian poliklinikan moniammatillinen työryhmä, kotihoidon henkilökunta, päivä- ja lyhytaikaistoiminta, terveyskeskuksen fysioterapiaryhmät ja kolmas sektori. Tavoitteena on, että eri tahot toiminnallaan tukevat samaa kuntoutumistavoitetta.

Kotikuntoutus saattaa olla mahdollinen kuntoutumista tukeva keino mm. sairaalasta kotiutuessa tai toimintakyvyn heiketessä kotona vaikeuttaen kotona selviytymistä. Kotikuntoutukseen kuuluu myös edeltävä laaja-alaisempi arvio mahdollisista toimintakykyä heikentyvistä syistä. Kotikuntoutukseen asiakkaita voivat ohjata omalääkärit, geriatrian poliklinikan ja kotihoidon työntekijät.

Uusien kotihoidon ja omaishoidontuen asiakkaiden toimintakyvyn ja terveydentilan arviointi

Palvelutarpeen lisääntymisen taustalla saattaa olla elämäntilanteeseen, toimintakykyyn tai terveydentilaan liittyviä muutoksia, jota edellyttävät yksityiskohtaisempaa selvittelyä. Uusille kotihoidon ja ikääntyneille omaishoidontuen asiakkaille tarjotaan mahdollisuutta geriatrian poliklinikalta tehtävään moniammatilliseen terveydentilan ja toimintakyvyn arviointiin palvelun alkaessa.

Erityistyöntekijät

Geriatrian poliklinikan moniammatillisessa työryhmässä on toimintaterapeutti, fysioterapeutti, kuntohoitaja, kuntoutuksen ohjaaja, sosiaalityöntekijä, asiakasohjaaja ja palveluohjaaja. Geriatri voi tarvittaessa laatia lähetteen perhekeskuksen puheterapeutille. Erityistyöntekijät osallistuvat ikääntyneen asiakkaan toimintakyvyn laaja-alaiseen arviointiin, moniammatillista yhteistyötä toteuttaen. Asiakkaan arjessa selviytymisen arviointi toteutuu yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja muiden ammattilaisten kanssa. Erityistyöntekijät osallistuvat asiakkaan kuntoutumista ja arjessa selviytymistä tukevien toimien suunnitteluun ja palveluiden järjestämiseen sekä antavat ohjausta ja neuvontaa palveluiden hakemiseen liittyvissä asioissa.

Toimintaterapeutti

Fysioterapeutti ja kuntohoitaja

Kuntoutuksen ohjaaja

Sosiaalityöntekijä

Asiakasohjaaja

Palveluohjaaja


Sivu päivitetty 11.6.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi