Geriatrian poliklinikka

Geriatrian poliklinikan palvelut on tarkoitettu ikääntyneille kuntalaisille, joiden terveydentila, toimintakyky tai elämäntilanne vaativat laaja-alaista arviointia. Arviointi voidaan tehdä joko poliklinikan tiloissa tai kotikäyntinä. Poliklinikalla työskentelevään moniammatilliseen työryhmään kuuluu geriatrian erikoislääkäreitä, fysioterapeutteja, kuntohoitaja, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, kuntoutuksen ohjaaja, palveluohjaajia, sairaanhoitajia sekä lähihoitajia. Arvioinnin perusteella pyrimme määrittelemään lisätutkimusten, kuntoutuksen ja muiden kotona asumista tukevien toimenpiteiden tarpeen.

Vastaanottotoiminta

Tavallisia syitä ohjautua poliklinikalle tutkimuksiin ovat mm. muistin heikentyminen, tasapaino-ongelmat ja erilaiset kotona selviytymisen vaikeudet. Suuri osa poliklinikan potilaista tulee selvittelyihin omalääkärin lähetteellä tai kotihoidon työntekijän yhteydenoton perusteella.

Poliklinikalta lähetetään potilaalle tai hänen läheiselleen kutsukirje, josta ilmenee vastaanottokäynnin ajankohta. Tavallisesti ensimmäinen poliklinikkakäynti on hoitajan vastaanotolla. Hoitaja käy läpi yhdessä potilaan ja läheisen kanssa potilaan toimintakykyä, lääkitystä ja arjessa merkityksellisiä ongelmia ja voimavaroja. Usein ensimmäiseen käyntiin liittyy myös erilaisten toimintakykytestien tekeminen. Käynnillä saatujen tietojen perusteella lääkäri saattaa jo ennen lääkärinvastaanottokäyntiä määrätä lisätutkimuksia esim. verikokeita tai röntgenkuvia. Lääkärin vastaanottokäynnillä on useimmiten mukana myös poliklinikan sairaanhoitaja. Tarvittaessa vastaanottokäynnit voidaan toteuttaa myös potilaan kotona sekä hoitajan että lääkärin kotikäynteinä.

Muut lääkäripalvelut

Osalla palvelutaloissa tai vanhainkodissa asuvista omalääkärinä toimii geriatrian poliklinikan lääkäri. Lääkäri tapaa kaikki uudet asukkaat alkutarkastuksessa ja tämän jälkeen vähintään 6 kk:n välein.

Geriatrian poliklinikan lääkäri voi toimia säännöllisen kotihoidon asiakkaan omalääkärinä, jos asiakkaan kotona asumiseen liittyy erityisiä terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä haasteita, jotka edellyttävät säännöllistä seurantaa esim. kotikäynteinä. Hoitovastuun siirrosta poliklinikalle sovitaan yhdessä asiakkaan, omalääkärin ja geriatrian poliklinikan lääkärin kanssa.

Kotitiimi

Kotitiimi auttaa asiakasta palaamaan sairaalasta kotiin. Työntekijät varmistavat asiakkaan sujuvan kotiutuksen. Kotikäyntejä tehdään asiakkaan sairaanhoidollisen ja toimintakyvyn tarpeen mukaan. Hoito- ja tukipalvelut arvioidaan yhdessä asiakkaan, hänen omaistensa ja kotiuttavan tahon kanssa.

Kotitiimin palveluihin sisältyvät:

  • voinnin/toipumisen seuranta
  • ohjaus ja opetus
  • erilaiset sairaanhoidolliset toimenpiteet, kuten haavahoidot, ompeleiden poistot, verinäytteiden otot, dreenien huuhtelut.

Kotitiimin hoitojakson pituus on 1-14 päivää.

Kotitiimin toiminta mahdollistaa myös kotona tapahtuvan saattohoidon yhdessä akuuttiosaston kanssa.

Mahdollisesta jatkohoidosta vastaavat kotihoidon työntekijät tai yksityiset palveluntuottajat.

Kotikuntoutus

Kotikuntoutuksella tarkoitetaan toimintatapaa, jossa kotiin kohdennetuilla tai kodin läheisyydessä toteutetuilla määräaikaisilla kuntoutuspalveluilla pyritään tukemaan kokonaistoimintakykyä ja kotona selviytymistä.

Kuntoutuksen sisältö määräytyy henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman mukaan ja sisältää sekä yksilö- että ryhmätoimintoja. Keskeisiä henkilöitä ja tahoja palvelussa ovat kuntoutuja itse, omaiset ja läheiset, geriatrian poliklinikan moniammatillinen työryhmä, kotihoidon henkilökunta, päivä- ja lyhytaikaistoiminta, terveyskeskuksen fysioterapiaryhmät ja kolmas sektori. Tavoitteena on, että eri tahot toiminnallaan tukevat samaa kuntoutumistavoitetta.

Kotikuntoutus saattaa olla mahdollinen kuntoutumista tukeva keino mm. sairaalasta kotiutuessa tai toimintakyvyn heiketessä kotona vaikeuttaen kotona selviytymistä. Kotikuntoutukseen kuuluu myös edeltävä laaja-alaisempi arvio mahdollisista toimintakykyä heikentyvistä syistä. Kotikuntoutukseen asiakkaita voivat ohjata omalääkärit, geriatrian poliklinikan ja kotihoidon työntekijät.

Uusien kotihoidon ja omaishoidontuen asiakkaiden toimintakyvyn ja terveydentilan arviointi

Palvelutarpeen lisääntymisen taustalla saattaa olla elämäntilanteeseen, toimintakykyyn tai terveydentilaan liittyviä muutoksia, jota edellyttävät yksityiskohtaisempaa selvittelyä. Uusille kotihoidon ja ikääntyneille omaishoidontuen asiakkaille tarjotaan mahdollisuutta geriatrian poliklinikalta tehtävään moniammatilliseen terveydentilan ja toimintakyvyn arviointiin palvelun alkaessa.

Erityistyöntekijät

Geriatrian poliklinikan moniammatillisessa työryhmässä on toimintaterapeutti, fysioterapeutti, kuntohoitaja, kuntoutuksen ohjaaja, sosiaalityöntekijä, asiakasohjaaja ja palveluohjaaja. Geriatri voi tarvittaessa laatia lähetteen perhekeskuksen puheterapeutille. Erityistyöntekijät osallistuvat ikääntyneen asiakkaan toimintakyvyn laaja-alaiseen arviointiin, moniammatillista yhteistyötä toteuttaen. Asiakkaan arjessa selviytymisen arviointi toteutuu yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja muiden ammattilaisten kanssa. Erityistyöntekijät osallistuvat asiakkaan kuntoutumista ja arjessa selviytymistä tukevien toimien suunnitteluun ja palveluiden järjestämiseen sekä antavat ohjausta ja neuvontaa palveluiden hakemiseen liittyvissä asioissa.

Toimintaterapeutti
Toimintaterapeutin arviota voidaan pyytää, jos äskettäinen toimintakyvyn lasku aiheuttaa vaikeutta selviytyä aiemmin onnistuneista tavanomaisista päivittäistoimista. Niihin voivat kuulua esimerkiksi pukeutuminen, ruokailu, aamupalan laitto ja lähikaupassa käynti. Tarvittaessa voidaan sopia päivittäistoimien harjoittelusta joko itsenäisesti, tai yhteistyössä asiakkaan läheisten, toimintaterapeutin, tai muiden työntekijöiden kanssa.

Yhteistyössä asiakkaan kanssa voidaan selvittää toimintakykyyn vaikuttavia osatekijöitä. Niitä voivat olla mm. alentunut muisti tai käsivoimat. Esimerkiksi muistin apuvälineitä tai käsiharjoituksia hyödyntäen voidaan tavoitella tyydyttävämpää selviytymistä asiakkaalle tärkeissä toiminnoissa.

Toimintakyvyn arvioinnin pohjalta voidaan arvioida apuvälinetarvetta ja / tai tukitoimien tarvetta. Apuvälineitä / tukitoimia voivat olla esimerkiksi keittiötoimien apuvälineet, suihkutuoli, kuljetuspalvelu ja/tai pienimuotoiset kodinmuutostyöt.

Fysioterapeutti ja kuntohoitaja
Fysioterapeutin ja kuntohoitajan palvelut on tarkoitettu ikääntyneille kuntalaisille, joiden terveydentila, toimintakyky tai elämäntilanne vaativat laaja-alaista arviointia. Fysioterapeutit sekä kuntohoitaja toimivat poliklinikan moniammatillisen työryhmän jäsenenä, toteuttaen fyysisen toimintakyvyn arviointia, ohjausta ja kotikuntoutusta sekä ryhmämuotoista terapeuttista harjoittelua. Arviointi ja ohjaus voidaan toteuttaa tarpeen mukaan joko poliklinikan tiloissa tai kotikäyntinä.

Fysioterapeutti, p. 040 133 4805
Kuntohoitaja, p. 050 437 1403
Fysioterapeutti, Kuru p. 050 437 1128

Kuntoutuksen ohjaaja
Kuntoutuksen ohjaaja tukee asiakkaiden yksilöllistä kuntoutumista ja arjessa selviytymistä yhteistyössä läheisten ja muiden ammattilaisten kanssa. Hän toteuttaa kuntoutus-, asunnonmuutostyö- ja apuvälinetarpeiden arviointia, kuntoutumistoimenpiteiden suunnittelua ja järjestämistä sekä ohjausta ja neuvontaa asiakkaan kuntoutumisen ja arjessa selviytymisen tueksi. Kuntoutuksen ohjaajan palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Kuntoutuksen ohjaaja, p. 050 535 5096

Sosiaalityöntekijä

Sosiaalityöntekijä edistää ja tukee ikäihmisten sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämistä ja auttaa asiakasta ja hänen omaisiaan haastavissa elämäntilanteissa. Sosiaalityöntekijä tekee yhteistyötä moniammatillisen työryhmän ja asiakkaan läheisten kanssa.
Sosiaalityöntekijältä saa tietoa ikäihmisten asumisesta, palveluista ja taloudellisista etuuksista sekä asioidenhoitoon liittyvistä järjestelyistä, kuten edunvalvonnasta.
Sosiaalityöntekijän kanssa voi keskustella puhelimitse, varata ajan vastaanotolle tai sopia ajan kotikäynnille asiakkaan luokse.
Sosiaalityöntekijän käynnit ovat asiakkaille maksuttomia.

Asiakasohjaaja
Asiakasohjaaja tekee vanhusten ja pitkäaikaissairaiden 30 vuotta täyttäneiden omaishoidon tukipäätökset ja toimeksiantosopimukset ja osallistuu geriatrian poliklinikan moniammatillisessa tiimissä omalta osaltaan asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja seurantaan. Hän toimii yhdyshenkilönä Pirkanmaan maakunnallisen ikäihmisten perhehoidon asioissa ja tekee toimeksiantosopimukset ja palvelupäätökset ikäihmisten perhehoidon asioissa. Palveluohjauksessa asiakasohjaaja osallistuu mm. Lähitorin neuvonnan toimintaan. 

Palveluohjaaja
Palveluohjaaja avustaa mm. sosiaalisten etuuksien hakemisessa ja selvittää asiakkaiden taloudellista tilannetta. Lisäksi palveluohjaaja tekee päätökset siivouspalveluseteleistä ja päivätoiminnasta sekä osallistuu Lähitorin neuvonnan toimintaan. Palveluohjaaja tekee kotikäyntejä ja tapaa asiakkaitaan myös ajanvarauksella työhuoneessaan Ylöjärven terveyskeskuksessa geriatrian poliklinikalla.

Palveluohjaajaan voi ottaa yhteyttä suoraan numeroon 040 133 1446 tai hoitavan tahon kautta.


Sivu päivitetty 14.11.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi