Kuntoutuksen ohjaaja / kuntoutusohjaus

Kuntoutujalla ja hänen läheisillään on mahdollisuus saada kuntoutuksen ohjaajalta tukea ja ohjausta kuntoutumisprosessin eri vaiheissa. Kuntoutusohjaus on asiakaslähtöistä, lakisääteistä ja tavoitteellista toimintaa, johon ei tarvita lähetettä. Aloitteen kuntoutusohjauksen käynnistämiseksi voi tehdä kuntoutuja itse, lähipiiri, hoitava taho tai viranomainen. Kuntoutusohjaus on maksutonta.

Ylöjärven perusterveydenhuollon kuntoutuksen ohjaajan resurssi mahdollistaa työskentelyn aikuisikäisten kuntoutujien kanssa. Lapset ja nuoret voivat saada kuntoutusohjausta Tays:n, sairausryhmäkohtaisesti työskentelynsä kohdentavilta, kuntoutusohjaajilta https://www.tays.fi/fi-FI/Palvelut/Kuntoutus/Kuntoutusohjaus/Kuntoutusohjaajien_yhteystiedot

Kuntoutuksen ohjaaja arvioi yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti kuntoutujan toimintakykyä, mahdollisia apuväline- ja asunnonmuutostyötarpeita, itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa kuntoutujan arjen toimintaympäristöissä, huomioiden myös kuntoutujan mahdollisuudet osallistua yhteiskunnallisiin ja vapaa-ajan toimintoihin, ICF-viitekehyksen mukaisesti. Arvioinnin avulla selvitetään kuntoutuksen ja palveluiden tarvetta.

Yhteistyössä kuntoutujan, läheisten ja muiden ammattilaisten kanssa suunnitellaan ja organisoidaan kuntoutujan fyysistä, psyykkistä, kognitiivista, ammatillista ja sosiaalista toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa elämänkaaren eri vaiheissa, voimavaralähtöistä työskentelymallia käyttäen. Kuntoutuksen ohjaaja auttaa kuntoutujaa tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan kuntoutumisensa edistämiseksi sekä osallisuuden lisäämiseksi. Tavoitteena on vahvistaa kuntoutujan itsenäistä suoriutumiskykyä ja vastuunottoa asioidensa hoitamisessa.

Kuntoutuksen ohjauksen avulla pyritään varmistamaan kuntoutujalle toimiva, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen kuntoutus- ja palvelukokonaisuus.  Kuntoutuksen ohjaaja neuvoo ja ohjaa kuntoutujia ja heidän läheisiään kuntoutumisvaihtoehtojen ja -mahdollisuuksien selvittämisessä, sosiaalietuuksien hakemisessa, apuvälineasioissa sekä kuntoutus- ja tukipalveluiden piiriin hakeutumisessa. Kuntoutuksen ohjaaja toimii tarvittaessa moniammatillisen yhteistyön koordinoijana ja kuntoutujan tukihenkilönä sujuvan ja oikea-aikaisesti etenevän kuntoutumisen edistämiseksi.


Sivu päivitetty 16.10.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi