Lasten neuvolakäynnit

Kutsu lasten vanhemmille neuvolan laajoihin terveystarkastuksiin

Neuvolaan ovat aina tervetulleita molemmat vanhemmat, mutta erityisesti kutsumme molemmat vanhemmat/huoltajat mukaan laajoihin terveystarkastuksiin.

Laajat terveystarkastukset toteutetaan yhdessä terveydenhoitajan ja lääkärin kanssa:

  • Lapsen ollessa 2-4 kk ikäinen
  • Lapsen ollessa 1v 4 kk - 1 v 6k k ikäinen
  • Lapsen ollessa 4-vuotias

Laajojen terveystarkastuksien tarkoituksena on arvioida lapsen terveydentilan lisäksi myös koko perheen hyvinvointia, edistää hyviä terveystottumuksia, voimavaroja ja vanhemmuutta sekä tunnistaa varhain mahdolliset perheen tuen tarpeet.

Tarkastusten apuvälineinä käytämme voimavaralomakkeita, jotka jaamme vanhemmille etukäteen täytettäväksi edellisellä neuvolakäynnillä. Käymme kaavakkeet yhdessä vanhempien kanssa läpi laajojen tarkastusten yhteydessä.

Päiväkodissa olevien lasten 1,5 v ja 4 v kohdalla päiväkoti täyttää etukäteen havannointilomakkeen lapsesta ja lähettää sen vanhempien luvalla lastenneuvolaan terveystarkastusta varten. Neuvolasta lähetetään terveydenhoitajan ja lääkärin sekä vanhempien kanssa yhdessä laatima tiedonsiirtolomake päivähoitopaikkaan.

Sähköisesti varattavissa olevat vastaanottoajat:

  • 1-, 1 v 4 kk, 2-, 3-, 4-, 5- ja 6-vuotiaiden terveystarkastukset
  • Lue lisää: eTerveyspalvelut (sivulta tulostettavissa kyselyt liittyen 1 v 4 kk  ja 4-vuotistarkastuksiin)

Lasten neuvolakäynnit

Lastenneuvolan tehtävä on luoda perustaa lapsen elinikäiselle terveydelle ja hänen suotuisalle kehitykselleen. Tavoitteena on kokonaisvaltainen lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen seuranta sekä lapsen ja vanhempien välisen kiintymyssuhteen tukeminen. Jokainen perhe on erilainen ja sitä haluamme kunnioittaa. Neuvolassa huomioidaan perheen toiveet, kasvuhaasteet ja elämäntilanne ja näin voimme yhdessä tukea lasten kasvua, kehitystä ja koko perheen hyvinvointia.

Neuvolassa käydään säännöllisin väliajoin terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla. Jokaisella neuvolakäynnillä seurataan lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä. Iän mukaisesti arvioidaan näön ja kuulon kehittymistä eri menetelmin. Neuvolakäyntiä kannattaa siirtää, mikäli lapsi on sairaana.

Neuvolakäynnit iän mukaan ja mahdollisia keskustelunaiheita

2-3 viikon iässä ensimmäinen lastenneuvolakäynti

Vauvan punnitus ja muu huomiointi. Elämänmuutos perheessä ja äidin toipuminen. Vauvan hoito. 

4-6 viikon iässä terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotto

Huomioidaan mm. kasvu, iho, nukkuminen, ulkoilu, äidin toipuminen, imetys. Varhaisheijasteiden tutkiminen. Voimavaralomakkeiden jako.

2 kuukauden iässä
Vauva ottaa aktiivisesti kontaktia, hymyilee. Kiintymyssuhde kehittyy. Keskustellaan mm. imetyksen sujumisesta. Rokotukset alkavat. Voimavaralomakkeiden läpikäyminen.

3 kuukauden iässä
Kasvun seuranta. Rokotukset jatkuvat. Imetyksen tukeminen. Motoriset taidot ja kontaktinotto lisääntyvät.

4 kuukauden iässä laajatarkastus eli lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanotto
Arjen sujuminen. Tärkein ravinto maito, kiinteiden ruokien aloittaminen mahdollista. Liikunnalliset taidot kehittyvät. 

5 kuukauden iässä
Vauva löytää äänensä; kirkumista, mörinää, ääneen nauramista. Liikunnalliset taidot kehittyvät: vauva kääntyy ja pyörii kehää, tavoittelee ja tarttuu leluihin. Keskustellaan kodin turvallisuus asioista. Rokotukset jatkuvat.

6 kuukauden iässä 
Ruokavalio laajenee. Motoriikka kehittyy, erityisesti käsien käyttö. Tutut rutiinit luovat lapselle turvallisuutta. Unikoulukokeilut mahdollisia. Syöttötuolin käyttöä voi kokeilla. Keskustellaan suun terveydenhuollosta.

8 kuukauden iässä terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotto
Vauvan liikkuminen vahvistuu ja laajenee. Vierastaminen ja yöheräily tavallisia. Siirtyminen karkeampaan ruokaan, sormiruokailu. Vauvalla omaa juttelua.

10 kuukauden iässä käynti tarvittaessa
Kasvun seuranta. Hapanmaitotuotteiden käyttö. Lapsen päivähoitoon lähtö mahdollista, päivähoitomuodon valinta.

1-vuotiaana
Lapsi harjoittelee kävelemistä. Lapsi tutkii, haistaa ja maistaa näkemäänsä. Puhe kehittyy, lapsi toistaa tavuja tai puhuu yksittäisiä sanoja. Oma tahto kehittyy. Siirtyminen tavalliseen ruokaan. Rokotukset jatkuvat. Tarvittaessa äidin GDM-kontrollit (jatkuvat vuosittain).

1 v 4 kk -vuotiaana laajatarkastus, terveydenhoitajan ja lääkärintarkastus eri käynteinä
Lapsen elinympäristö laajenee ja käsityskyky kehittyy. Lapsi ymmärtää puhetta. Kävely- ja kiipeilytaidot parantuvat. Voimavaralomakkeet lähetetään vanhemmille ajanvarauksen yhteydessä ja ne käydään keskustellen läpi käynnin yhteydessä.

2 -vuotiaana
Puhe kehittyy; lapsi toistelee sanoja ja lauseita. Tasapaino vahvistuu. Omatoimisuus lisääntyy - "Minä itse". Kuivaksi opettelu alkaa. Lapsi leikkii omaa leikkiä toisten rinnalla. Yhteenveto tarkistuksesta päivähoitoon, vanhemmat toimittavat.

3-vuotiaana
Puhe kehittyy lauseiksi ja sisällöltään rikkaammaksi. Kyselyvaihe. Itsenäisyys ja omatoimisuus lisääntyvät. Leikkikavereiden merkitys kasvaa. Mielikuvitus herää, painajaisunet mahdollisia. Lene–tehtävät neuvolassa.

Päiväkodista Hali–palaute.

4 -vuotiaana laajatarkastus, terveydenhoitajan ja lääkärintarkastus eri käynteinä
Kädentaidot harjaantuvat. Omatoimisuus arkirutiineissa - lapsi haluaa osallistua yhdessä. Halu samaistua samaan sukupuoleen. Lene–tehtävät neuvolassa. Rokotus. Voimavaralomakkeet lähetetään vanhemmille ajanvarauksen yhteydessä ja ne käydään keskustellen läpi käynnin yhteydessä. Yhteenveto tarkistuksesta päivähoitoon, vanhemmat toimittavat.

5-vuotiaana 
Lapsi uskaltaa jäädä terveydenhoitajan kanssa kaksin tekemään tehtäviä ja jaksaa keskittyä niiden tekemiseen. Viisivuotias on usein utelias ja tiedonnälkäinen sekä rajoja kokeileva. Puhe on selkeää ja ymmärrettävää. Hieno- ja karkeamotoriikka vahvistuu. Tarvittaessa Kehu-tehtävät päiväkodissa tai neuvolassa. Yhteenveto tarkistuksesta päivähoitoon, vanhemmat toimittavat.

6-vuotiaana
Kavereiden merkitys esikuvana lisääntyy. Keskittyminen, muisti, perusliikuntataidot ja ryhmässä toimiminen tärkeitä koulun aloittamista ja oikeaa koulumuotoa mietittäessä. Esikoulu. Rokotus.
 

Lasten lääkärikäynnit neuvolassa

4-6 viikkoa
Ensimmäinen neuvolalääkärin tarkastus, jossa varmistetaan normaalin motorisen kehityksen. Tuetaan varhaisen vuorovaikutuksen syntymistä ja tarvittaessa vahvistetaan perheen voimavaroja.

4 kk 
Lääkärintarkastus, jonka perusteella kokonaisvaltainen arvio lapsen terveydentilasta, kasvusta ja kehityksestä. Huomioidaan mm. jäntevyys, päänkannatus, kontaktikyky, karsastus.

8 kk
Kartoitetaan lapsen motoriset ja sosiaaliset taidot vanhempia haastattelemalla ja lasta tutkimalla. Kuulon ja näön kehityksen arviointi. Lapsen ja vanhempien välinen vuorovaikutus.

1 v 6 kk -vuotias
Kiinnitetään huomiota lapsen puheen kehitykseen sekä liikunnan kehitykseen.

Lapsen oman tahdon kehittyminen. Perheen voimavarojen kartoittaminen ja vahvistaminen.

4-vuotias
Yhteenveto lapsen terveydentilasta ja kokonaiskehityksestä aikaisempien tietojen, vanhempien haastattelun ja lapsen tutkimisen perusteella. Varmistetaan mahdollisesti tarvittavien jatkotoimien käynnistyminen.

 


Sivu päivitetty 11.5.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi