Mielenterveyspalvelut

Perusterveydenhuollon mielenterveysvastaanotto eläkeikäisille
Vastaanotto on tarkoitettu ikänsä puolesta eläkkeellä tai piakkoin eläkkeelle jäämässä oleville Ylöjärveläisille. Vastaanotto on perustettu vastaamaan erityisesti eläkeikään liittyviin henkisesti kuormittaviin elämänvaiheisiin, joita voivat olla eläkkeelle jääminen, vanheneminen, oma tai puolison sairastuminen, omaishoitajana toimiminen ja puolison menetys. Myös lievissä ja keskivaikeissa mielenterveysongelmissa, kuten masennus-, ahdistus-, jännitys- ja paniikkioireiden, pitkittyneiden stressioireiden ja uniongelmien ilmetessä. Mahdollisesta lääkityksestä vastaa terveyskeskuslääkäri.
Käynnit vastaanotolla ovat keskustelukäyntejä. Aluksi on 1-3 arviointikäyntiä, jolloin kartoitetaan keskustelun tarve ja sovitaan jakson tavoitteista, pituudesta ja käyntitiheydestä. Käyntijakson pituus on suhteellisen lyhyt, noin 10 käyntiä. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Käynnit ovat maksuttomia.
Palvelun tarkoituksena on toimia mahdollisimman nopeasti ns. matalan kynnyksen periaatteella, tukea varhaisessa vaiheessa ja näin ennalta ehkäistä vaikeampien mielenterveysongelmien syntymistä.
Vastaanotolle on mahdollista hakeutua suoraan ottamalla yhteyttä hoitajaan tai lääkärin, hoitajan tai muun työntekijän lähettämänä.
Vastaanotto on kahtena päivänä viikossa, keskiviikkoisin ja torstaisin Ylöjärven terveyskeskuksessa, Mikkolantie 10.
Ajanvaraus suoraan hoitajan kautta on puhelinaikana keskiviikkoisin ja torstaisin klo 7.30 - 8.30 tai omahoitajan kautta.
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Arja Ylärakkola p. 050 437 1338  (ke-to 7.30 - 8.30)

Mielenterveys on osa terveyttä

Mielenterveys on erottamaton osa terveyttä ja muodostaa siten perustan yksilön yleiselle hyvinvoinnille, kyvylle hallita elämää, tulkita ympäristöä sekä sopeutua siihen. Hyvä mielenterveys on voimavara, joka auttaa ihmisiä kokemaan elämän mielekkääksi, solmimaan ja ylläpitämään sosiaalisia suhteita sekä toimimaan tuottavina ja luovina yhteisön jäseninä.  Mielenterveys tarkoittaa kokemusta hyvästä olosta, joka tukee arjessa jaksamista, auttaa joustamaan ja kestämään vastoinkäymisiä sekä selviytymään niistä.

Mielenterveysongelmat alkavat usein vähitellen. Yleisiä mielenterveyteen liittyviä ongelmia ovat mm. pitkäaikainen stressi, unihäiriöt, masentunut tai ahdistunut mieliala sekä paniikkioireet.

Hoitoon hakeutumista ei kannata viivytellä, sillä varhaisella tuella voidaan ennalta ehkäistä vakavien ongelmien syntymistä.

Mistä apua?

Alla on kuvailtu erilaisia mielenterveyteen liittyviä tilanteita ja osoitettu tahoja, joihin voi ottaa yhteyttä. Niistä ohjataan tarvittaessa eteenpäin.

 • Olen masentunut,stressaantunut, ahdistunut, uneton > apua voi hakea omasta terveyskeskuksesta, neuvolasta, koulu- tai opiskelijaterveydenhuollosta tai työterveyshuollosta.

 • Olen kokenut äkillisen, epätavallisen järkyttävän menetyksen tai uhkatilanteen > apua voi hakea omasta terveyskeskuksesta. Ylöjärven kaupungin kriisitukiryhmään saa yhteyden terveyskeskuksen kautta.

 • Minulla tai läheiselläni on ongelmia alkoholin tai muiden päihteiden kanssa > apua voi hakea omalta terveysasemalta, työterveyshuollosta tai A-klinikan päivystyksestä (Ks. päihdepalvelut ohessa).

 • Olen huolissani lapsesta, nuoresta tai perheen kriisistä > apua voi hakea neuvolasta, perheneuvolasta, kouluterveydenhuollosta tai sosiaalityöstä. Tarvittaessa edellisistä ohjataan mm. nuorisotiimiin. Perheneuvolan, nuorisotiimin ja neuvola- ja koulupsykologien yhteystiedot löytyvät perhekeskuksen nettisivuilta.

 • Olen elämänkriisissä avioeron, läheisen kuoleman tai muun syyn vuoksi > apua voi hakea omasta terveyskeskuksesta.

 • Päivystyksellistä hoitoa vaativissa tilanteissa (vakava, äkillinen psyykkinen sairastuminen tai itsemurhavaara) hoitoon hakeudutaan Ylöjärven terveyskeskuksen tai Acutan (klo 20-7) päivystykseen.

 • Vaikeat mielenterveydenhäiriöt arvioidaan omalääkärin vastaanotolla ja potilaat ohjataan lähetteellä joko Ylöjärven mielenterveyskeskukseen tai sairaalahoitoon.


Perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut

Palvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille kuntalaisille, joilla on lieviä tai keskivaikeita mielenterveysongelmia. Toiminnan lähtökohtia ovat mahdollisimman pikainen apu ja suhteellisen lyhyt käyntijakso. Työskentely on asiakkaan omia selviytymiskeinoja ja voimavaroja aktivoivaa.

Perusterveydenhuollon mielenterveystiimiin kuuluvat kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa, terveyskeskuspsykologi ja neuvolapsykologi. Lääkityksestä ja työkyvyn arvioista vastaa terveyskeskuslääkäri.

Milloin?

 • elämässä on kriisitilanne, kuten läheisen kuolema, avioero, sairastuminen tai muu äkillinen järkyttävä kokemus, johon tarvitaan tukea
 • ongelmana ovat pitkittyneet ja hankalat stressioireet tai uniongelmat
 • ongelmana ovat lievät tai keskivaikeat:
  • masennusoireet
  • ahdistusoireet tai jännitys- ja paniikkioireet

Mielenterveystiimin asiakkaaksi tullaan pääasiassa lääkärin lähetteellä. Asiakas voi myös itse ottaa yhteyttä puhelimitse, jolloin yhdessä työntekijän kanssa arvioidaan asiakkaan tilannetta. Lähetteet ja yhteydenotot käsitellään viikoittain. Työntekijä määräytyy asiakkaan tilanteen sekä tiimin keskinäisen työnjaon perusteella.

1-3 arviointikäynnin aikana sovitaan asiakkaan kanssa työskentelyn aloittamisesta, tavoitteista, kestosta ja valitaan sopivat työskentelytavat esim. keskusteluterapiajakso (5-10 käyntiä), ryhmäterapia, nettiterapia tai ohjaus jatkotutkimuksiin.

Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Masentuneen tai ahdistuneen päihdeongelmaisen asiakkaan ensisijainen hoitopaikka on A-klinikka.

Terveyskeskuspsykologi
Jaana Roviola-Lehtonen
p. 050 547 6212 (ma ja ke-pe 11.00-11.30)

  Neuvolapsykologi
Leena Merikoski
p. 050 584 5007 (ma-to 11.00-11.30)
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Mirja Kauppinen
p. 040 133 4861 (ma-pe 11.00-11.30)
  Psykiatrinen sairaanhoitaja (nuoret aikuiset)
Miia Jelonen
p. 040 133 4855 (ma-pe 11.00-11.30)

Ylöjärven mielenterveyskeskus

Ylöjärven perhekeskuksen mielenterveystoimisto on erikoissairaanhoidon yksikkö perusterveydenhuollon sisällä. Mielenterveystoimiston työryhmässä on kolme psykiatrian erikoislääkäriä, kolme psykiatrian erikoissairaanhoitajaa, perhekeskuksen sosiaalityöntekijä ja psykologi.

Mielenterveystoimistossa hoito toteutetaan vahvasti moniammatillisena tiimityönä. Hoitoon tullaan aina lääkärin lähetteellä. Pääasiassa hoidamme psykoosisairauksia ja muita vaikeita mielenterveyden häiriöitä. Hoito aloitetaan muutaman kerran tutkimuskäyntijaksolla, jonka aikana kartoitetaan potilaan kokonaistilanne, tarpeet ja ongelmat. Tutkimusjakso toteutetaan pääosin sairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän tai psykologin vastaanotolla. Tämän jälkeen pidetään hoitoneuvottelu, jossa potilaan lisäksi on läsnä hoitava lääkäri ja työntekijä. Mielellään myös potilaan perhe tai lähiverkosto kutsutaan mukaan. Hoitoneuvottelussa arvioidaan hoidon tarve ja asetetaan alustava diagnoosi. Hoito räätälöidään potilaalle yksilöllisesti hoitoneuvottelussa.

Hoitomuotoja ovat lääkehoidon lisäksi ryhmä- ja yksilöhoito. Hoitojaksot ovat rajallisia. Niiden ajallinen kesto ja käyntitiheys arvioidaan hoitoneuvottelussa.

Mielenterveystoimistossa käynnit ovat maksuttomia, poikkeuksena lääkärinlausunnot. Käyttämättömistä ja peruuttamattomista vastaanottoajoista peritään maksu.

Vastaanottoajan peruuntumisesta on ilmoitettava hoitavalle työntekijälle viipymättä. Mikäli potilas ei tee asiallista peruutusilmoitusta, hoitojakso voidaan katsoa päättyneeksi. Hoidossa oleville potilaille toteutetaan tarvittaessa mielenterveystoimistossa moniammatillisesti psyykkisen työkyvyn arvioita ja psykologisia tutkimuksia.

Työntekijät

Kolme psykiatrian erikoislääkäriä ja erikoistuva lääkäri. Lääkäreille soittopyynnöt ensisijaisesti oman työntekijän tai toimiston p. 03 565 28162 kautta.

Psykiatrinen sairaanhoitaja
Berit Hyytinen
p. 050 437 1358 (ma-pe klo 11.30-12.00)

Psykiatrinen sairaanhoitaja
Elisa Vartiamäki
p. 050 539 9465 (ma-pe klo 11.30-12.00)

Psykiatrinen sairaanhoitaja sij.
Riikka Palmiola
p. 044 430 9134 (ma-pe klo 11.30-12.00

 

Kurun mielenterveystoimisto

Terveyskeskus
Kisatie 1
34300 Kuru

Kurun mielenterveystoimisto vastaa kurulaisten aikuisten ja nuorten psykiatrisesta avohoidosta. Työtapa on yksilö- ja perhekeskeinen.

Työntekijät

Psyk. sairaanhoitaja Anita Selo p. 050 437 1136
Puhelinaika ma-pe klo 11.30-12.00
Maanantaisin pääsääntöisesti Perhekeskus, Ylöjärvi.

Psykiatrin vastaanotto kerran kuukaudessa.


Sivu päivitetty 29.11.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi