Päihdepalvelut

Päihdehuollon tavoitteet

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihdeongelmaisen ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Yhteistoiminta

Päihdehuollon palveluja järjestetään ja hoitoon hakeutuminen tapahtuu kunnan terveystoimen ja alalla toimivien yhteisöjen ja viranomaisten yhteisin toimenpitein. Päihdehuollon yhteistyötä toteutetaan kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, asuntotoimen, koulutoimen sekä nuorisotoimen kesken. Tärkeitä yhteistyötahoja päihdeasioissa ovat myös poliisi, seurakunta, työvoimaviranomaiset ja eri vapaaehtoisjärjestöt.

Päihdehuollon palvelut

Katkaisuhoidon tarpeen arviointi tapahtuu omalääkärin vastaanotolla, joka arvioi mahdollisen laitoshoidon tarpeen. Maksusitoumuksen muualle kuin terveyskeskuksessa tapahtuvaan laitoskatkaisuhoitoon sekä laitoskuntoutukseen myöntää päihdetiimin työntekijä.

Ehkäisevä päihdetyö

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä on astunut voimaan 1.12.2015. Samalla on kumottu v.1982 alkaen voimassa ollut raittiustyölaki.

Uuden lain tavoitteena on edistää terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa, varmistaa ehkäisevän päihdetyön edellytykset koko maassa sekä tukea kuntia ja alueita kehittämään ehkäisevää päihdetyötä.

Ehkäisevää päihdetyötä tekevät kunnan eri hallinnonalojen ammattilaiset, kansalaisjärjestöt sekä valvonnasta vastaavat ja muut viranomaiset, kuten aluehallintovirastot. Työssä ovat mukana myös paikalliset elinkeinotoimijat, kuten ravintolat ja vähittäismyyntipaikat.
Sote- ja itsehallintouudistuksessa ehkäisevä päihdetyö säilyy kuntien tehtävänä, mutta myös itsehallintoalueilla on jatkossa ehkäisevän päihdetyön tehtäviä. (mm. mini-interventio, tupakasta vieroitus).

Päihdetiimi

Päihdetiimi tarjoaa avohoidon palveluja kaikille, jotka ovat huolissaan omasta tai läheisensä päihteiden käytöstä. Päihdetiimin puoleen voi kääntyä myös ennaltaehkäisevästi.
Päihdetiimin tehtävänä on hoidon tarpeen arviointi, suunnitelmallinen päihdehoito, päihteisiin liittyvät erityiskysymykset, konsultointi, päihdehuollon kehittäminen ja koordinointi yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä eri toimijoiden kanssa.

Päihdetiimissä Ylöjärven pääterveysasemalla työskentelevät sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä.

Päihdesairaanhoitajan vastaanotolle voi hakeutua oma-aloitteisesti varaamalla ajan puhelimitse puhelinaikana tai sähköisesti eTerveyspalvelun kautta.

Päihdesosiaalityöntekijän vastaanotolle voi varata ajan puhelimitse puhelinajalla. Päihdesosiaalityöntekijä hoitaa katkaisu- ja kuntoutushoidon sekä päihdehuollon asumispalvelujen maksusitoumusasiat.
 


Sivu päivitetty 8.6.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi