Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapeutti tekee toimintaterapia-arviot perhekeskuksessa perusterveydenhuollon ja muiden lasten palveluiden työntekijöiden suosituksesta.

Toimintaterapeutti arvioi monipuolisesti lapsen taitoja ja valmiuksia kehityksen eri osa-alueilla käyttäen menetelminä mm. strukturoituja testejä sekä havainnointia ja haastattelua. Arvioitavia osa-alueita ovat esim. sensomotoriikka, karkeamotoriikka, hienomotoriikka, visuomotoriikka ja hahmottaminen. Lisäksi voidaan arvioida aistisäätelyä, tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjauksen taitoja, vuorovaikutusta sekä lapsen leikkiä. Saatuja tuloksia peilataan lapsen arjessa ilmeneviin ongelmiin.

Toimintaterapeutti laatii arvioinnin perusteella yhteenvedon, johon kirjataan lapsen yksilöllisten tarpeiden perusteella kuntoutustarve sekä tavoitteet yhteistyössä lapsen vanhempien ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen (esim. päivähoito, koulu) kanssa.

Toimintaterapiajaksot toteutetaan pääsääntöisesti omana toimintana, mutta osalle voidaan antaa maksusitoumus ostopalveluterapiaan lääkinnällisestä kuntoutuksesta erityisten syiden takia.


Sivu päivitetty 13.10.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi