Kaupunginvaltuusto päätti Ylöjärven vuoden 2017 talousarviosta

7.11.2016 20:10

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ylöjärven talousarvion vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2017-2019 kokouksessaan 7.11.2016.

Kaupunginvaltuusto teki kaupunginhallituksen pohjaesitykseen kaksi muutosta: a) koulunkäynninohjaajien määrää ei vähennetä (noin 130 000 €) ja b) varhaiskasvatuksen palvelusetelimenoja supistetaan (-50 000 €). 

Lisäksi valtuusto hyväksyi kaksi ponsiesitystä. Niiden mukaan a) Viljakkalan liikuntatilojen investointitarpeita tarkastellaan MAPSTO-suunnitelman yhteydessä ja b) talousarvioon sisältyvät liikuntasalien vuokrankorotukset kohdistetaan vuonna 2017 vain aikuisten sali- ja liikuntavuoroihin. 

Talousarvion yhteenveto

 • Veroprosentti 20,50 (ei korotusta)
 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 (korotus 0,03 yksikköä valtakunnallisten alarajojen noston vuoksi)
 • Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,48 (lasku 0,02 yksikköä)
 • Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00 (ei korotusta)
 • Vuosikate 9,7 milj. € eli 288 €/asukas
 • Tilikauden alijäämä -8 000 € 
 • Investoinnit (netto) 10,4 milj. €
 • Lainamäärä 101,6 milj. € eli 3 020 €/asukas

Kuntatalouden toimintaympäristö on haastava. Hitaan talouskasvun myötä pitkäaikaistyöttömyys on edelleen kasvanut, vaikka työmarkkinoilla onkin nähtävissä merkkejä käänteestä parempaan. Väestön ikärakenteen muutos lisää hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita. Myös kasvanut maahanmuutto lisää kuntien tuottamien palvelujen tarvetta.

Kuntatalouteen kohdistuu ensi vuonna merkittäviä muutoksia, joiden seurauksena toimintamenot ja -tulot, verotulot sekä valtionosuudet supistuvat selvästi.

Vuoden 2017 talousarviovalmistelun lähtökohtana oli talouden keskipitkän aikavälin tasapainottaminen ja velkaantumisen hallinnointi siten, että asukaskohtainen velkamäärä ei kasva. Osana kokonaisuutta on investointien kokonaismäärä asetettu maltilliselle tasolle. Investointibudjetti koostuu pääsääntöisesti välttämättömistä korjaus- ja ylläpitoinvestoinneista.

Maan hallitus esittää kiinteistöverojen alarajojen nostoa. Uudistus korottaisi Ylöjärven nykyistä veroprosenttia yleisen kiinteistöveron osalta 0,90 prosentista 0,93 prosenttiin. Jotta kokonaisveroaste ei nousisi, lasketaan vastaavasti vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia 0,50 prosentista 0,48 prosenttiin. Muilta osin veroprosentteja ei muuteta.

Kaupungin asukasmääräksi vuoden 2016 lopussa on arvioitu 33 200 asukasta. Vuoden 2017 lopussa kaupunkilaisia ennakoidaan olevan 33 650 eli väestönkasvu olisi 1,3 prosenttia.

Uudet vakanssit, joita talousarvioon sisältyy 16,5, painottuvat sosiaali- ja terveystoimeen.

Perusturvaosaston vakanssit ovat seuraavat: kaksi sosiaalityöntekijää lastensuojeluun, erikoistuva lääkäri terveyskeskukseen, ravitsemusterapeutti (yhteisvakanssi Pirkkalan kanssa), lasten fysioterapeutti, päihde- ja mielenterveystyön sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä nuorisopsykiatriaan, kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa mielenterveyskeskukseen, psykologi mielenterveyskeskukseen, toimintaterapeutti mielenterveyskeskukseen ja kaksi perhetyönohjaajaa.

Sivistystoimessa vakinaistetaan kaksi koulukuraattoria. Tekniikka- ja ympäristöosastolle perustetaan 1,5 laitoshoitajan vakanssia.

Käyttötalousmenot ovat 180,2 milj. euroa eli kasvua on 0,6 prosenttia vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. 

Vuosikatteeksi muodostuu 9,7 milj. euroa ja tilikauden alijäämäksi -8 000 euroa.

Kaupungin lainamäärän arvioidaan kasvavan 0,8 miljoonaa euroa, jolloin lainamäärä vuoden 2017 lopussa on 101,6 miljoonaa euroa. Asukasta kohti laskettu lainamäärä laskee muutamalla kymmenellä eurolla 3 020 euroon.

Asuintonttien luovuttamisen painopiste tulee olemaan edelleen Metsäkylän Työlänojan alueella ja yritystonttien Heinikon ja Kolmenkulman alueella.

Investoinnit

Talousarviossa esitetyt investoinnit ovat nettomäärältään 10,4 milj. Pääosin investointibudjetti koostuu välttämättömistä korjaus- ja ylläpitoinvestoinneista.                

Talonrakennusinvestoinnit 2017                

Talonrakennusinvestointeihin osoitetaan yhteensä 3,2 milj. euroa.

 • Metsäkylän koulun laajennus jatkuu, 2,5 milj. euroa 

Muut keskeiset investoinnit 2017

 • Teiden rakentamiseen, perusparannukseen ja päällystämiseen osoitetaan yhteensä 4,6 milj. euroa; kunnallistekniikan rakentamisen pääkohde on Siltatien alue
 • Räikän urheilukentän kunnostuksen loppuunsaattaminen, 0,35 milj. euroa
 • Urheilukentille monitoimikenttiä Asuntilaan ja Kuruun

Suunnitelmavuosien merkittävimmät hankkeet

 • Siltatien koulu, 13 milj. euroa, 2019-2021
 • Vanhan Räikän saneeraus, 1,2 milj. euroa, 2018
 • Kurun päiväkoti, 3,2 milj. euroa, 2018-2019

Kaupunginvaltuusto 7.11.2016
Lisätietoja Ylöjärven kaupungin taloudesta

[Talousarvion lopullinen versio lisätty tiedotteen liitteeksi 15.11.2016.]

« Takaisin

Ylöjärven kaupungin talousarvio 2017


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi