Kaupunginvaltuusto päätti Ylöjärven vuoden 2018 talousarviosta

6.11.2017 18:30

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ylöjärven talousarvion vuodeksi 2018 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2018-2020 kokouksessaan 6.11.2017.

Kaupunginvaltuusto ei tehnyt muutoksia kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen. Käsittelyn aikana äänestettiin kolmesti. Äänestykset koskivat perusopetuksen, yksityistieavustusten ja Vanhan Räikän peruskorjauksen määrärahoja.

Lisäksi valtuusto hyväksyi ponsiesityksen erityisopetukseen liittyvän Lorri-toiminnanohjausmenetelmän käyttöönotosta.

Talousarvion yhteenveto

 • Veroprosentti 20,50 (ei korotusta)
 • Kiinteistöverot (ei korotusta): yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,48, muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00
 • Vuosikate 10,1 milj. € eli 304 €/asukas
 • Tilikauden ylijäämä 100 000 €
 • Investoinnit (netto) 11,0 milj. €
 • Lainamäärä 100,9 milj. € eli 3 020 €/asukas

Ylöjärven viime vuosien talousarvioiden lähtökohtana on ollut kaupunkistrategian mukaisesti talouden keskipitkän aikavälin tasapainottaminen ja voimakkaan velkaantumistahdin taittaminen. Talouden tasapainotilan hakeminen on keskiössä myös vuoden 2018 talousarviossa:

 • maltillinen menokasvu
 • harkitut uusinvestoinnit
 • asukaskohtainen velkamäärä ei kasva
 • korjausvelan estäminen riittävillä ylläpitävillä investoinneilla.

Talousarvio ei sisällä veroprosenttien muutoksia. Sekä kunnallisveron että kiinteistöverojen prosentit pysyvät ennallaan.

Nettokäyttötalousmenot ovat 157,1 milj. euroa ja kasvua on 0,8 prosenttia vuoden 2017 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. 

Vuosikatteeksi muodostuu 10,1 milj. euroa ja tilikauden ylijäämäksi 100 000 euroa.

Kaupungin lainamäärä asukasta kohti laskettuna laskee muutamalla eurolla 3 020 euroon.

Vuoden 2018 lopussa kaupunkilaisia ennakoidaan olevan 33 400 eli väestönkasvu olisi 0,9 prosenttia.

Uusia vakansseja sivistys- ja perusturvaosaston palveluihin

Uudet vakanssit, joita talousarvioon sisältyy 16,5 kappaletta, painottuvat perusopetukseen ja iltapäivätoimintaan: 2 erityisluokanopettajaa, 2 luokanopettajaa ja 5 ohjaajan toimea.

Perusturvaosaston uudet vakanssit ovat seuraavat: sosiaaliohjaaja, perhetyönohjaaja ja perheterapeutti lastensuojeluun, 50 % lääkärin virka päihdehuoltoon sekä erikoistuva geriatri kotihoidon asiakkaiden lääketieteelliseen hoitoon.

Lisäksi esitetään henkilöstösuunnittelijan, liikunnanohjaajan ja nuorisotyöntekijän vakansseja.

Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa panostetaan digitaalisaatioon. Opetusvälineitä uusitaan sekä varataan resursseja erilaisiin digihankkeisiin. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostetaan aiempaa enemmän ja uusien tilojen kalustamisen lisäksi varaudutaan oppimisympäristöjen uudistamiseen kuuden vanhan tilan osalta.

Vapaa-aikapuolella uimaopetusta vahvistetaan sekä kolmannen sektorin avustuksiin varattua summaa korotetaan kymmenellä prosentilla.

Sosiaalipalveluissa lisätään määrärahoja vammaispalveluihin. Terveyskeskukseen tuodaan erikoislääkärikonsultaatioita. Lastensuojelua kehitetään monialaista työskentelymallia vahvistamalla. Omaishoidon tukeen varattavia määrärahoja korotetaan ja kotihoitoon keskitetään 8 työntekijää lisää.

Tekninen keskus (virastorakennus) tullaan todennäköisesti purkamaan vuoden 2018 aikana Räikän alueen kerrostalohankkeen tieltä. Teknisen keskuksen väliaikaisiksi tiloiksi on kaavailtu Topin Tupaa Metsäkylässä.

Asuntotuotannon painopisteenä on keskustan kerrostalorakentaminen. Omakotitalotontteja on suunniteltu luovutettavaksi yhteensä nelisenkymmentä usealta eri alueelta, esimerkiksi Metsäkylästä, Mettistöstä ja Siltatien alueelta.

Yritystonttien rakentaminen tulee keskittymään Heinikon/Kivilähteen sekä Kolmenkulman alueille.

Investoinnit

Talousarvion investoinnit ovat nettomäärältään 11,0 milj. euroa.                

Talonrakennusinvestoinnit 2018                

Talonrakennusinvestointeihin osoitetaan yhteensä 3,3 milj. euroa, isoimpina kohteina Metsäkylän koulu sekä Vanha Räikkä.

 • Metsäkylän koululle osoitetaan 2,2 milj. euroa. Koulun laajennus saadaan valmiiksi ja mm. uusi liikuntasali otetaan käyttöön. Koulun vanhin osa puretaan ja korvataan osittain siirtokelpoisella rakennuksella.
 • Vanhan Räikän saneeraus aloitetaan. Rakennus on suojelukohde, joka muutetaan monikäyttöiseksi kokoontumis- ja kulttuuritilaksi. Hanke valmistuu vuonna 2019. Hankkeeseen osoitetaan yhteensä 1,2 milj. euroa vuosina 2018-2019.

Muut keskeiset investoinnit 2018

 • Teiden rakentamiseen, perusparannukseen ja päällystämiseen osoitetaan yhteensä 5,1 milj. euroa, isoimmat hankkeet:
   
  • Viljakkalantien-Kyröskoskentien kevyen liikenteen väylän rakentaminen Mannista Viljakkalan keskustaan
  • Siltatien pohjoispuolen laajennusalueen liikenneväylien rakentaminen
  • Mettistön laajennuksen asemakaava-alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen
  • Pallotien kiertoliittymän rakentaminen Elovainiontien ja Pallotien liittymään.
 • Haaviston ulkoilureitti, Siltatien alitus/ylitys
 • Räikänpuiston paikoitusalueiden kunnostaminen selkä hiihtoreitin laajentaminen
 • Vuorentaustan koulun monitoimikentän rakentaminen

Suunnitelmavuosien merkittävimmät hankkeet

 • Siltatien koulu, 13 milj. euroa, 2020-2022
 • Kaurasmäen päiväkodin saneeraus, 1,4 milj. euroa, 2019-2020
 • Viljakkalan yhtenäiskoulun uusi liikuntasali, 1,5 milj. euroa, 2019
 • Kurun päiväkoti, 2019

> Kaupunginvaltuusto 6.11.2017

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi