Uusi kuntalaki kokonaisuudessaan voimaan 1.6.2017

3.5.2017 8:30

Uusi kuntalaki astui voimaan 1.5.2015. Lain useiden säännösten soveltaminen alkaa kuitenkin vasta 1.6.2017, jolloin myös kevään 2017 kuntavaaleissa valitun uuden valtuuston toimikausi alkaa. Siihen saakka noudatetaan vanhan lain vastaavia säännöksiä.

Lakiuudistukseen valmistauduttu kaupungin toiminnassa

Ylöjärven kaupunki alkoi valmistautua hyvissä ajoin uuden kuntalain voimaan astumiseen ja sen edellyttämiin toimiin.

Syksyllä 2014 toteutettu hallintosääntöuudistus sekä hallintosääntöön sittemmin tehdyt päivitykset on laadittu uusi kuntalaki huomioiden. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi keväällä 2015 lain edellyttämän johtajasopimuksen ja päätti keväällä 2016 tulevan valtuuston koosta lain edellyttämällä tavalla. Uuden lain säännösten mukainen kaupungin konserniohje on määrä hyväksyä ennen lain lopullista voimaan astumista. Myös uuden lain edellyttämät neuvostot ja nuorisovaltuusto ovat toimineet Ylöjärvellä jo vuosia.

Keskeisimmät muutokset 1.6.2017

Kesäkuun alusta 2017 lopuiltakin osin voimaan astuva uusi kuntalaki tuo mukanaan joitakin välittömästi näkyviä muutoksia ja uudistuksia.

Laissa on säädetty, että määrättyjen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvista on tarkemmin säädetty kuntalain 84 §:ssä.

Ilmoitusvelvollisen tulee tehdä sidonnaisuusilmoitus kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hänet on valittu tehtävään. Ilmoitusvelvollisuuden noudattamista valvoo tarkastuslautakunta, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on myös pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista määräyksistä muuta johdu. Ylöjärven kaupunki julkaisee sidonnaisuustiedot kotisivuillaan, ja tästä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Uuden lain myötä kaupungin kuulutukset ja ilmoitukset siirtyvät ilmoitustaululta yleiseen tietoverkkoon, käytännössä kaupungin kotisivuille (www.ylojarvi.fi > Viralliset ilmoitukset), jossa ne ovat reaaliaikaisesti koko ajan katsottavissa. Myös kuntalain alaiset viranhaltijapäätökset tulee jatkossa lähtökohtaisesti pitää muutoksenhakuajan nähtävillä yleisessä tietoverkossa. Samoin toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat ovat jatkossakin tietoverkossa nähtävillä. Ylöjärveläiset voivat saada opastusta ja neuvontaa ilmoitusten ja kuulutusten selailuun kirjastoissa.

Lakiuudistus tuo joitakin muutoksia kuntalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen keinoihin. Aloiteoikeus laajenee kuntalaisten lisäksi myös palvelun käyttäjiin ja kunnassa toimiviin yhteisöihin ja säätiöihin. Mikäli aloitteen tekijöinä on jatkossa vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on käsiteltävä kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta kaupungin toimivaltaisessa viranomaisessa. Lisäksi nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston asettaminen on jatkossa kuntalain nojalla lakisääteistä.

Uusi kuntalaki on kokonaisuudessaan luettavissa Finlexissä.

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi