Hyppää sisältöön

Oppilaiden hyvinvointi

Linkki Pirhan sivuille: Kouluterveydenhuolto

Vahannan koulun terveydenhoitajana toimii Tuire Landstedt. Terveydenhoitaja työskentelee koululla keskiviikkoisin. Avovastaanotto oppilaille on klo 11-12. Terveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse keskiviikkoisin klo 12-12.30 puh. 050 374 4354.

Koululääkäri tarkastaa 1. ja 5. lk:n oppilaat ja terveydenhoitaja tarkastaa kaikkien luokkien oppilaat vuosittain.

Linkki Pirhan sivuille: Koululaisten suun terveydenhoito

Koulupsykologi: Sara Liinamaa, p. 040 133 4578,  etunimi.sukunimi@pirha.fi

Koulukuraattori: Pekka Allén, p. 050 313 2478, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Koulupsykologin työ painottuu oppilaan koulunkäynnissä, oppimisessa tai kasvussa ja kehityksessä esiin tulevien haasteiden selvittämiseen, tutkimiseen ja tukemiseen. Työskentely tapahtuu yhteistyössä perheen ja koulun kanssa. Koulupsykologin palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Koulupsykologi toimii koulujen oppilashuoltoryhmien jäsenenä.

Vanhemmat ja opettajat voivat ottaa suoraan koulupsykologiin yhteyttä, mikäli on huolta lapsen:

  • oppimisesta ja koulunkäynnistä
  • keskittymisestä
  • käyttäytymisestä
  • tunne-elämään liittyvistä asioista esim. mieliala, pelot ja jännittäminen

Mitä palvelut ovat?

  • oppimisvaikeuksien kartoitus ja muut psykologiset tutkimukset
  • hoidon tarpeen arviointi ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin sekä kuntoutukseen ohjaaminen
  • keskustelu- ja tukikäynnit
  • konsultaatio (myös puhelimitse) 

Koulukuraattori Pekka Allén, puh. 050 313 2478

Kuraattoripalveluita on käytössä tarpeen mukaan keskimäärin yhtenä päivänä viikossa tiistaisin.

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@pirha.fi tai Wilman kautta

Koulukuraattorin työ edustaa sosiaalityön asiantuntemusta kouluissa. Koulukuraattorin työn tavoitteena on lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen tukeminen, koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa auttaminen sekä vanhempien kasvatustyön tukeminen. Käytännössä koulukuraattorin työ on yksilökeskusteluja oppilaan kanssa, tapaamisia ja yhteydenpitoa perheen ja yhteistyötahojen kanssa, tarvittaessa ohjausta muiden palvelujen piiriin, oppilasryhmien kanssa työskentelyä sekä opetushenkilöstön konsultointia. Lisäksi koulukuraattori kuuluu koulukohtaiseen yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään ja osallistuu tarvittaessa yksittäisen oppilaan asian käsittelyyn yksilökohtaisessa monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Oppilaat voivat ottaa koulukuraattoriin yhteyttä omatoimisesti tai vanhempien, opettajan tai muun koulun henkilökunnan jäsenen ohjaamana. Yhteyttä voi ottaa Wil­man kautta, teks­ti­vies­til­lä, sähköpostilla tai tul­la väli­tun­nil­la va­raa­maan ajan pai­kan pääl­tä. Oppilaat voivat itse varata kuraattorilta keskusteluaikaa, yhteyttä voivat ottaa myös vanhemmat ja opettajat.

Linkki Ylöjärven kaupungin sivulle: Yleistä opiskeluhuollosta

Kuraattoripalvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Erityisopetus

Vahannan koulun erityisluokanopettajina toimivat Auli Sistonen ja Tiina Isosaari.

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa oppilasta oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Oppilaalle pyritään tarjoamaan mahdollisuudet suorittaa peruskoulun päättötodistus.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on lukivaikeuksia, lieviä oppimisvaikeuksia esim. kielissä, matematiikassa tai äidinkielessä, keskittymisvaikeuksia tai muuta oppimiseen liittyvää tuen tarvetta. Oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma (yleinen - tai tehostettu tuki) tai henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS (erityinen tuki).

Koulunkäynninohjaajat

Mattila Heli
Parviainen Vesa

Koulunkäynnin ohjaajat avustavat oppilaita opettajien työparina. 

Koululaiset vakuutettu

Koulussa tai koulumatkalla sattuneen tapaturman hoito on peruskoululaisille maksutonta. Ylöjärven kaupungin peruskoulun ja lukion oppilaat sekä koululaisten iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat on vakuutettu koulutapaturmien varalta Pohjolassa. Lukiolaisten koulutapaturmavammojen hoitokulut korvataan kulloinkin voimassa olevien vakuutusehtojen mukaan.

Tapaturmasta ilmoitettava heti

Sattuneesta tapaturmasta on ilmoitettava välittömästi opettajalle tai koulun kansliaan. Koulussa täytetään tapaturmailmoitus. Koulutapaturmavamman hoitoon suositellaan käytettävän julkisen terveydenhoidon palveluja. Laskut sekä alkuperäiset tositteet maksetuista kuluista tulee toimittaa Ylöjärven kaupungin koulutoimistoon osoitteeseen Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi. Laskuissa pitää selkeästi näkyä vahingoittuneen oppilaan nimi ja vahingoittumispäivä. Wilman tulosteissa on laskulomake, jota huoltajat voivat käyttää hakiessaan korvauksia. Mikäli huoltajat haluavat käyttää lapsensa koulutapaturmavamman hoitoon yksityisen terveydenhuollon palveluja, tulee heidän maksaa laskut itse ja hakea niistä Kela-korvaus. Jäljelle jäävän osuuden he voivat laskuttaa yllä olevan laskutusohjeen mukaan. Laskuun on liitettävä Kansaneläkelaitoksen alkuperäinen tosite sen maksamista korvauksista.

Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa varsinaisella kouluajalla, koulumatkalla suorinta tietä kouluun ja koulusta sekä työsuunnitelman mukaisten luokkaretkien ja leirikoulujen aikana. Vakuutus koskee vain tapaturmia, ei sairaustapauksia. Työharjoittelussa olevalle oppilaalle sattuneet tapaturmavahingot hoidetaan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Yksittäisten oppilaiden hammastarkastuskäynnit matkoineen eivät kuulu vakuutuksen piiriin. Oppilaan sairaanhoidon järjestämisestä vastaa yleensä oppilaan huoltaja. Jos oppilaalle sattuu liikenneonnettomuus koulumatkalla, korvataan sairaanhoitokulut moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta.

Vakuutuksen korvausehdot

Vakuutus korvaa tapaturmasta aiheutuneen vamman hoitokulut, lääkärinpalkkiot, lääkärin määräämät tutkimukset ja lääkkeet, matkakulut hoidon saamiseksi sekä koulumatkat lääkärinmääräyksen perusteella. Rikkoontuneet apuvälineet kuten silmälasit ja kuulolaite korvataan siinä tapauksessa, että tapaturma on aiheuttanut lääkärin toteaman ruhjeen, naarmun tai vamman. Rikkoontuneet silmälasit on korjautettava/uudet lasit hankittava kahden kuukauden kuluessa. Muita aineellisia vahinkoja kuten vaatteet, polkupyörä tai puhelin ei korvata. Myöskään huoltajille aiheutuneita ansionmenetyksiä ei korvata. Yksityislääkärin antama hoito korvataan ainoastaan maksettuja tositteita vastaan.

Tapaturmasta johtuneiden välittömien kuljetus- ja hoitokulujen lisäksi maksetaan korvaus mahdollisesta pysyvästä vammasta, haitasta tai invaliditeetistä voimassa olevien vakuutusehtojen mukaan. Mikäli huoltajat haluavat vakuuttaa lapsensa tapaturmien varalta laajemmin, se on tehtävä omalla kustannuksella.

Linkki Ylöjärven kaupungin sivulle: Koulutapaturmat

Iltapäivätoiminnan palvelupäällikkö, Korkala Birgitta, p. 050 358 2735

Iltapäivätoimintaa järjestetään Ylöjärven kaupungin perusopetuksessa oleville 1.-2.-luokkien oppilaille sekä kaikille erityisopetukseen siirretyille ja otetuille 1.-9.-luokkien oppilaille.

Iltapäivätoiminta pitää pienestä koululaisesta huolta koulupäivän jälkeen. Koululainen voi osallistua aikuisen ohjauksessa monipuoliseen, virkistävään toimintaan tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Kiireisen koulutyön jälkeen on mahdollisuus myös rauhoittua ja levätä. Kuukausimaksuun sisältyy välipala.

Monet lapset viettävät pitkiä aikoja koulun jälkeen ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa. Iltapäivätoiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon.

Iltapäivätoiminnan ohjaajana toimii Kristiina Lötjönen, puh. 050 432 0323.

Linkki Ylöjärven kaupungin sivulle: Iltapäivätoiminta ja siihen hakeutuminen

Päivitetty: 9.6.2023