Hyppää sisältöön

Opetus ja koulun arki

Työ- ja loma-ajat lukuvuosi 2023-2024

Syyslukukausi ke 9.8 -  pe 22.12.2023
Syysloma (vko 42) ma 16.10 - pe 22.10.2023
Joululoma la 23.12.2023 - su 7.1.2024
Kevätlukukausi ma 8.1 - la 1.6.2024
Talviloma (vko 9) ma 26.2.- su 3.3.2024
Pääsiäisloma to 28.3 - ma 1.4.2024
Helatorstai 9.5.2024

1A  Aino Lähteenmäki (apulaisrehtori) (musiikki 3.-4., 8. lk, ympäristö- ja luonnontieto 5B)

1B Sini Tötterman (musiikki 1. lk, ympäristö- ja luonnontiede 6B)

2A Virpi Jylhä (kuvataide 2. lk, ympäristö- ja luonnontiede 6A)

3A Sanna-Maria Koota (liikunta 3.-.6. lk, musiikki 3.-7. lk)

4A Juha Kyyrönen (kuvataide 4. lk, liikunta 3.-4. lk)

5A Jarkko Hamari (käsityö 1., 3.-9. lk)

6A Kati Roschier-Harjula (kuvataide 5B, 6.-8. lk, uskonto 6B)

6B Paula Kivimäki (käsityö 3.-7. lk, elämänkatsomustieto)

7A Sanni Puntila (äidinkieli 7.-9. lk)

7B Minna Houhala (ruotsi 6.-9. lk, englanti 3.-4. lk, espanja 9. lk)

8A Tero Vähä-Savo (englanti 5.-9. lk)

8B Tommi Sundberg (liikunta 4.-5., 7.-9. lk, terveystieto 7.-9. lk)

9A Elias Puustinen (historia 5A, 7.-8. lk, yhteiskuntaoppi 5B, 9. lk, uskonto 7.-9. lk)

9B Sirkku Paavola (biologia ja maantieto 7.-9. lk, liikunta 3, 7.-9. lk)


Jyri Pulkkinen, rehtori

Kati Setälä, koulusihteeri

Emmi Hannuksela, opinto-ohjaaja

Eriika Mäkelä, kotitalous

Anna Niemenmaa, erityisopettaja 

Tarja Pajulahti, erityisopettaja

Saara Viitanen, erityisopettaja

Kari Lammi (fysiikka ja kemia 7.-9. lk, matematiikka 7B)

Piia Lehtonen (matematiikka 7.-9. lk)

Viljakkalan Yhtenäiskoulun järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää kouluyhteisön järjestystä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä jokaisen kouluyhteisön jäsenen työskentelyn ja opiskelun sujumista. Lainsäädäntö velvoittaa kaikkia koulussa toimivia koulun järjestyssääntöjen noudattamiseen. Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivän aikana, retkillä, leirikoulussa ja kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa.  
 
 
1 § Huomioin oikeuteni ja noudatan velvollisuuksiani

 • Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 
 • Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. 
 • Jokaisella oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. Oppilaan ollessa sairaana tulee huoltajan ilmoittaa poissaolosta Wilma-järjestelmän kautta heti ensimmäisenä poissaolopäivänä. Muihin poissaoloihin tulee hakea lupa ennen poissaoloa. Hyväksyttävästä syystä voi luokanvalvoja antaa luvan enintään viiden päivän poissaoloon, rehtori pidempään. Opettajilla on velvollisuus seurata oppilaiden poissaoloja. 
 • Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän voi luvan koulusta poistumiseen antaa joko opettaja tai terveydenhoitaja. Huoltajia tiedotetaan oppilaan sairastumisesta kesken koulupäivän. 

2 § Noudatan yleisiä ohjeita

 • Jokaisella oppilaalla on velvollisuus noudattaa viipymättä henkilökunnan antamia ohjeita. 
 • Oppilaalla on pyydettäessä velvollisuus kertoa oma nimensä ja luokkansa. 
 • Koulussa pukeudutaan asiallisesti ja päivittäiseen toimintaan sopivalla tavalla. 
 • Oppitunneilla ei käytetä päähinettä. Päällysvaatteet ja kengät jätetään niille osoitetuille paikoille oppituntien ajaksi. 
 • Kouluun ei suositella tuotavan arvoesineitä.  
 • Kouluun ei saa tuoda eikä koulussa saa nauttia energiajuomia.  
 • Koulupäivän päätyttyä lähdetään kotimatkalle. Koulun tiloissa ei saa oleskella asiattomasti. 
 • Koulun alueelta poistuminen koulupäivän aikana ilman henkilökunnan antamaa lupaa on kiellettyä. 

3 § Käyttäydyn ystävällisesti, olen reilu ja rehellinen

 • Hyvä käyttäytyminen on toista kunnioittavaa ja ystävällistä, toisia tervehditään ja käytetään asiallista kieltä. 
 • Arjen koulutyössä kaikkia autetaan ja kannustetaan.
 • Koulun yhteisissä tilaisuuksissa ja retkillä toimitaan hyvien tapojen mukaisesti ja annettujen ohjeiden mukaisesti.  
 • Opettajalla tai rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulumatkalla tai koulussa tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta siihen syyllistyneen ja sen kohteena olevan oppilaan huoltajalle.  

4 § Huomioin turvallisuuteen liittyviä asioita

 • Jokaisen kouluyhteisössä työskentelevän velvollisuus on edistää turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 
 • Turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta tulee välittömästi ilmoittaa koulun henkilökuntaan kuuluvalle. 
 • Jokaisella on oikeus turvalliseen koulupäivään. Koulussa ei sallita koulukiusaamista eikä henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaamisesta tulee ilmoittaa heti opettajalle. 
 • Koulumatkalla ja kouluaikana sattuvista tapaturmista ilmoitetaan mahdollisimman pian opettajalle tai terveydenhoitajalle. 
 • Koulupäivän aikana tehdyillä pyöräilymatkoilla käytetään pyöräilykypärää. 

5 § Turvaan opiskelu- ja työrauhan kaikille

 • Oppilaan tulee saapua oppitunneille ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät suoritettuina. 
 • Jokaisella on koulussa oikeus häiriöttömään työskentelyyn; oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen ja muulla henkilöstöllä työnsä tekemiseen. 
 • Oppitunneilla työskennellään opettajan ja/tai ohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti. 
 • Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa esine tai aine, jolla oppilas häiritsee tai vaarantaa opetusta tai oppimista.  
 • Oppitunnin loppumisesta päättää opettaja. 

6 § Puhelimeni ja muut laitteeni eivät häiritse

 • Puhelimet ja muut elektroniset laitteet pidetään äänettömällä ja poissa käytöstä oppitunneilla, ruokalassa ja koulun muissa tilaisuuksissa. Opetuksen yhteydessä laitteita voidaan käyttää opettajan ohjeiden mukaan. 
 • Koulussa voi kuvata vain niitä henkilöitä, joilta on saatu lupa kuvaamiseen. Tallenteiden julkaisemiseen on oltava tekijänoikeudet sekä asianmukaiset luvat. 
 • Laitteet ovat omistajansa vastuulla, eikä koulu vastaa niiden rikkoutumisesta tai katoamisesta. 
 • Vuosiluokkien 7.-9. oppilailla puhelimen käyttäminen on sallittua välituntien aikana siten, että se ei häiritse kohtuuttomasti muita. 

7 § Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta

 • Jokaisella on velvollisuus käsitellä koulukiinteistöä, kalusteita ja oppimateriaaleja huolellisesti. Oppikirjat ja opiskeluvälineet ovat koulun omaisuutta, ja ne on pidettävä hyvässä kunnossa. Vahingosta on heti ilmoitettava rehtorille, apulaisrehtorille tai opettajalle. Tahallisesti tai välinpitämättömyydellä aiheutetut vahingot on korvattava.  
 • Koulun roskaaminen ja sotkeminen on kiellettyä. Jokaisen on ylläpidettävä järjestystä, ja jokaisella on velvollisuus jälkiensä siivoamiseen. 
 • Huomioidaan jokaisen oikeus oman omaisuutensa koskemattomuuteen. Oppilas on velvollinen korvaamaan yksityisen henkilön omaisuudelle aiheuttamansa vahingon. 
 • Oppituntien jälkeen huolehditaan siitä, että luokka on siistinä seuraavaa oppituntia varten.  
 • Polkupyörät, mopot, moottoripyörät ja mopoautot säilytetään järjestyksessä koulun alueella niille osoitetuilla paikoilla. 

8 § Teen välitunnista mukavan ja turvallisen tauon

 • Koulun sisätiloissa liikutaan rauhallisesti ja käytävillä kulkua ei estetä. 
 • Välitunnit vietetään sovituilla välituntialueilla. Pysäköintialueet eivät ole välituntialuetta. Välitunneilla noudatetaan annettuja ohjeita. 
 • Ulkovälitunneille mennään ulos ripeästi ilman eri kehotusta asianmukaisesti pukeutuneena. 
 • WC-tiloissa ei oleskella ryhminä eikä tarpeettomasti. 

9 § Ruokailen hyviä tapoja noudattaen

 • Ruokailuun siirrytään opettajan johdolla. Ruokajonossa odotetaan vuoroa rauhassa etuilematta. 
 • Ruokaillessa noudatetaan hyviä pöytätapoja käyttäytyen rauhallisesti ja syöden siististi. Ruokaa otetaan sen verran, kuin kukin jaksaa syödä. 
 • Ruokailun jälkeen varmistetaan, että ruokailupaikka jää siistiksi ja että ruokailuvälineet, lautaset ja tarjottimet viedään niille varattuihin palautuspaikkoihin. 
 • Ruokaa ei saa viedä ruokalasta koulun muihin tiloihin.  

10 § Teen koulumatkasta turvallisen ja häiriöttömän 

 • Koulumatkat kuljetaan noudattaen liikennesääntöjä ja annettuja ohjeita. 
 • Koulukuljetuksissa käyttäydytään asiallisesti ja kohteliaasti sekä annettujen ohjeiden mukaisesti. 
 • Liikunta- ja muille opetuspaikoille siirrytään noudattaen erityistä varovaisuutta ja annettuja ohjeita.   

11 § En tuo tupakkatuotteita, päihteitä enkä vaarallisia aineita tai esineitä koulun alueelle 

 • Tupakkatuotteiden (myös nuuska ja sähkötupakka), päihteiden sekä vaarallisten esineiden hallussapito, käyttö ja säilytys koulun alueella on kiellettyä. 
 • Opettajilla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja ottaa haltuunsa kielletty tai vaarallinen aine tai esine tarvittavia voimakeinoja käyttäen. Esineet palautetaan oppilaan huoltajalle tai luovutetaan poliisille.    
 • Oppilas ei saa olla koulun alueella päihtyneenä tai huumeiden vaikutuksen alaisena. 
 • Loukkaavien tai hyvien tapojen vastaisten paino- tai multimediatuotteiden tuominen kouluun on kielletty. 

12 § Koulun sääntöjen lisäksi noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita 

 • Rehtori tai opettaja voi tarvittaessa antaa järjestyssääntöihin tarkennuksia ja lisäohjeita. Niitä oppilaan tulee noudattaa kuten järjestyssääntöjä. 
 • Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä ole erikseen mainintaa, noudatetaan peruskoulua koskevia sääntöjä ja määräyksiä sekä muuten Suomen lakia. 

13 § Kurinpitoasioissa toimitaan lain edellyttämällä tavalla 

 • Rehtori, opettaja tai muu kouluhenkilökunnan jäsen voi oppilaan ojentamiseksi keskustella ja huomauttaa asioista sekä ohjata toimimaan sääntöjen edellyttämällä tavalla. 
 • Oppilasta, joka jättää noudattamatta koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa (Perusopetuslaki 36§). 
 • Tarkennuksia kurinpitokeinoihin ja muihin seuraamuksiin on Ylöjärven kaupungin opetussuunnitelmassa (luku 5.3) sekä koulukohtaisessa kiusaamista ja häirintää ehkäisevässä suunnitelmassa. 
 • Kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia ovat: 
  • siivousvelvoite, vahingonkorvausvelvoite 
  • kasvatuskeskustelu
  • jälki-istunto
  • määräys oppilaan poistumisesta oppitunnilta tai muusta tilaisuudesta sen jäljellä olevaksi ajaksi
  • oppilaan opetukseen osallistumisen epääminen jäljellä olevan koulupäivän ajaksi
  • oppilaan määrääminen tekemään koulutehtäviään päivän jälkeen enintään yhden tunnin ajaksi
  • kirjallinen varoitus
  • määräaikainen koulusta erottaminen.

Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa toistaiseksi. Sääntöjen noudattamista seurataan jatkuvasti. Säännöt tarkastetaan vuosittain.  

Koulumatkat linja-autolla 

Mannin suunnasta kulkevat oppilaat kulkevat kouluun matkahuollon kortilla, jonka koulusihteeri tilaa joka syksy oppilaalle. Kortti on voimassa koko lukuvuoden, mikäli muutoksia oppilaan asuinpaikkaan ei tule.

3. luokasta alkaen tarvitaan kotimatkoihin Mannin suuntaan myös Nysse-korttia, silloin kun oppilas pääsee koulusta klo 14.40. Nyssekortti on henkilötunnusen alla oleva kortti, jota koulu ei pysty oppilaalle tilaamaan, vaan se täytyy itse noutaa Tampereen joukkoliikenteen toimistosta Tampereelta. Sitä varten ilmaisiin koulumatkoihin oikeutettu oppilas saa kuitenkin maksusitoumuksen, millä kortin saa ilmaiseksi (5e). Korttia hakiessa kortille myös ladataan oppilaan koulumatkat koko lukuvuodeksi. Joka syksy samalle kortille ladataan uuden lukuvuoden matkat Nella-nettilatauspalvelussa. Jos oppilas muuttaa, eikä oikeutta ilmaisiin kuljetuksiin enää ole, on huoltaja velvollinen ilmoittamaan asiasta Tampereen joukkoliikenteen toimistoon, jossa kortti tyhjennetään matkoista.

Saapuminen kouluun 

Mannin suunnalta aamuisin normaalin aikataulun mukaisesti (Länsilinjat). Lähtö Kyröskoskelta 8.30.

Kyrönlahden suunnalta normaalin kouluaikataulun mukaisesti (Linja 87). Lähtö Kyrönlahdesta klo.8.00. Karhen koulun kohdalla n.8.15.
Koululta jatkaa Kyrönlahdentietä, Kääntyy Mäihälahdentielle ja käy kääntymässä Y-risteyksessä(Mäihälahden- ja Väinänperäntien risteys). Siitä jatkaa Viljakkalaan. 

Matka koulusta kotiin 

Mannin suuntaan kello 13.10 (Länsilinjat)
Mannin suuntaan kello 14.15 (linja 87) Reitti kulkee Köröskoskentie-Kyröntie-Liitostie-Kyröskoskentie takaisin Viljakkalaan. Ei jatka Kyröskoskelle.
Mannin suuntaan kello 14.47 (Nysse-kortilla linja 84 ) Reitti kulkee Köröskoskentie-Kyröntie-Liitostie-Kyröskoskentie takaisin Viljakkalaan. Ei jatka Kyröskoskelle.

Kyrönlahden suuntaan kello14.50 (linja 87) 

Komin suuntaan n. klo 15.15

Koulumatkat taksilla

Taksiaikataulut ilmoitetaan jokaiselle taksioppilaalle elokuun alussa Wilma-viestillä.

Taksi Rami Viitaniemi, 041 5044 158

Taksi Timo Kulmala, 0400 215 563

Gobus, 0400 250 616

Koulukuljetusperiaatteet (pdf) 

Mannin kartta, johon on keltaisella merkitty alueet joista koulumatka Viljakkalan kouluun on yli 5km ja oppilas oikeutettu ilmaiseen koulukuljetukseen.

Huoltaja ilmoittaa poissaolon luokanopettajalle/luokanvalvojalle Wilman kautta.

Pitempiaikaisiin poissaoloihin luvan myöntää luokanvalvoja tai rehtori. Luokanvalvoja tekee päätöksen 1-5 koulupäivän ja rehtori yli viiden koulupäivän poissaoloista. Hakemuslomake täytetään Wilmassa hakemukset ja päätökset- välilehdellä.

Kun oppilas on poissa koulusta muun syyn kuin sairauden vuoksi, hänen tulee itsenäisesti huolehtia opiskelustaan. Loma-ajan läksyt on kysyttävä opettajalta hyvissä ajoin ennen lomaa ja loma-aikana olevien kokeiden suorittamisesta on sovittava opettajan kanssa.

 

Kouluruokailu

Kouluruokailun yhteyshenkilö

Kouluruokailun yhteyshenkilö

Riikka Kaarela

p. 050 3904753

riikka.kaarela@ylojarvi.fi

Välipalakortin (12 e, varaa tasaraha) voi ostaa ma-to klo 13.00 koulun keittiöltä. Välipala koskee luokkia 3-6 Viljakkalassa. (Välipalaa ei toistaiseksi saatavilla)

VKO 39 25.-29.9.2023

Maanantai 

Uunimakkaraa (M.L.G.K) ja perunasosetta (L.G.K.S)

Salaattia, sinappi ja ketsuppi

Tiistai 

Broilerikasviskastiketta (M.L.G.K.S) ja riisiä (M.L.K.S)

Salaattia

Keskiviikko 

Kinkkukiusausta (L.G.K)

Salaattia

Torstai                     

Jauhelihakeittoa (M.L.G.K.S)

Ruisleipä ja tuorepala

Perjantai 

Kasvislasagnettea (L.S)

Salaattia

VKO 40 2.-6.10.2023

Maanantai 

Lihakeittoa (M.L.G.K.S)

hedelmä

Tiistai 

Broilerikiusausta (L.G.K.S)

Salaattia

Keskiviikko 

Jauhelihakastiketta (M.L.G.K.S) ja perunoita

Salaattia

Torstai 

Tonnikalapastavuokaa (L.K.S)

Salaattia

Perjantai 

Kasvissosekeittoa (L.G.K.S) ja raejuustoa (L.G.K.S)

Leipä

M: maidoton                       

L: laktoositon

G: gluteeniton

K: kananmunaton

*) = saattaa sisältää jäämiä   

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty: 27.9.2023