Hyppää sisältöön

Opetus ja koulun arki

Työstämme vielä sivun sisältöä.

VUORENTAUSTAN KOULUN ALALUOKAT, OPPITUNNIT

1. oppitunti kello 8.15-9.00

2. oppitunti kello 9.00-9.45

VÄLITUNTI kello 9.45-10.15

3. oppitunti kello 10.15-11.00

4. oppitunti kello 11.00-12.00

RUOKAILU luokan omalla vuorolla kello 10.15-12.00 välisenä aikana

VÄLITUNTI kello 12.00-12.30

5. oppitunti kello 12.30-13.15

6. oppitunti kello 13.15-14.00

TAI JOS KOULUPÄIVÄ PÄÄTTYY KLO 15, NIIN ILTAPÄIVÄN AIKATAULU SEURAAVA:

5. oppitunti kello 12.30-13.15

VÄLITUNTI kello 13.15-13.30

6. oppitunti kello 13.13-14.15

7. oppitunti kello 14.15-15.00

 

VUORENTAUSTAN KOULU YLÄLUOKAT, OPPITUNNIT

1. oppitunti kello 8.20-9.05
 
2. oppitunti kello 9.10-9.55
 
Ulkovälitunti kello 9.55-10.10

3. oppitunti kello 10.10-10.55
 
4. oppitunti kello 11.00-11.45 (RUOKAILU 2. VUOROLLA)

TAI

4. oppitunti kello 11.25-12.10 (RUOKAILU 1. VUOROLLA)

5. oppitunti kello 12.15-13.00
 
6. oppitunti kello 13.05-13.50
 
7. oppitunti kello 14.00-14.45
 
8. oppitunti kello 14.50-15.35 

Yläkoulun valinnaisuus

Tuntijako

Tuntijaosta näkee oppilaan kyseisen oppiaineen tuntimäärät/vko. Liikunnan 8. luokan 3 vuosiviikkotunnit toteutetaan siten, että oppilaalla on läpi vuoden liikuntaa 2h viikossa ja lisäksi joko syksyllä tai keväällä toiset 2h viikossa. Musiikkia on 8. luokalla yksi vuosiviikkotunti. Jos ottaa taide- ja taitoaineen valinnaiseksi liikunnan, on sitä syksyllä tai keväällä 3 kertaa 2h viikossa. Vastaavasti musiikkia on kaksi kertaa viikossa 8. luokalla, kun sen on valinnut taide- ja taitoaineen valinnaiseksi. Luma -luokan oppilailla on 7. luokalla luma-ainetta 1vvt ja 8. ja 9. luokilla 2vvt.

Ohjeet valintojen tekemiseen (pdf)

Valinnaisuus 2022-2024 8. ja 9. luokat / valinnaiset 2 vvt

Valinnaisuus 2022-2023 9. luokat / valinnaiset 1 vvt

Järjestyssäännöt

Vuorentaustan koulun järjestyssäännöt kokonaisuudessaan (pdf)

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

Käyttäytymisen arviointi luokilla 4-9, Ylöjärvi

Erinomainen 10

* Vaikuttaa myönteisesti luokan työskentelyyn ja työrauhaan.

* Noudattaa esimerkillisesti koulun sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia.

* Huolehtii niin omista kuin yhteisistä tehtävistä, tavaroista, tiloista ja ympäristöstä.

* Osoittaa aina yhteistyötaitoja.

* Käyttää asiallista kieltä ja suhtautuu aina koulutovereihin ja koulun henkilökuntaan asiallisesti.

Kiitettävä 9

* Huolehtii omalta osaltaan työskentelyn sujumisesta ja vaikuttaa siten myönteisesti työrauhaan.

* Noudattaa koulun sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia.

* Huolehtii lähes aina niin omista kuin yhteisistä tehtävistä, tavaroista, tiloista ja ympäristöstä.

* Käyttäytyy yhteistyökykyisesti.

* Käyttää asiallista kieltä ja suhtautuu koulutovereihin ja koulun henkilökuntaan myönteisesti.

Hyvä 8

* Huolehtii omalta osaltaan työskentelyn sujumisesta ja työrauhasta.

* Noudattaa yleensä koulun sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia.

* Osaa huolehtia niin omista kuin yhteisistä tehtävistä, tavaroista, tiloista ja ympäristöstä.

* Kykenee yhteistyöhön.

* Käyttää yleensä asiallista kieltä ja suhtautuu koulutovereihin ja koulun henkilökuntaan myönteisesti.

Tyydyttävä 7

* Häiritsee ajoittain työskentelyä ja työrauhaa.

* Koulun sääntöjen ja yhteisten sopimusten noudattaminen vaihtelee.

* Suhtautuu toisinaan välinpitämättömästi omiin ja yhteisiin tehtäviin, tavaroihin, tiloihin ja ympäristöön.

* Yhteistyökyvyssä on joskus parantamisen varaa.

* Suhtautuu koulutovereihin ja henkilökuntaan toisinaan kielteisesti ja käyttää joskus epäasiallista kieltä.

Kohtalainen 6

* Häiritsee usein työskentelyä ja työrauhaa.

* Rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia.

* Suhtautuu välinpitämättömästi omiin ja yhteisiin tehtäviin, tavaroihin, tiloihin ja ympäristöön.

* Yhteistyökyvyssä on parantamisen varaa.

* Suhtautuu oppilastovereihin ja koulun henkilökuntaan usein kielteisesti käyttää usein epäasiallista kieltä.

Välttävä 5

* Häiritsee luokan työskentelyä ja työrauhaa jatkuvasti.

* Vastustaa koulun sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia.

* Suhtautuu vastuuttomasti omiin ja yhteisiin tehtäviin, tavaroihin, tiloihin ja ympäristöön.

* Yhteistyökyvyssä on paljon parantamisen varaa.

* Suhtautuu oppilastovereihin ja koulun henkilökuntaan röyhkeästi.

Hylätty 4

* Häiritsee luokan työskentelyä ja työrauhaa säännöllisesti.

* Halveksii koulun sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia.

* Ei halua tehdä yhteistyötä.

* Ei sopeudu kouluyhteisön sääntöihin.

* Käyttäytyy toistuvasti epärehellisesti.

* Suhtautuminen ja kielenkäyttö oppilastovereita ja koulun henkilökuntaa kohtaan on törkeää.

Vuorentaustan koulun järjestyssäännöt kokonaisuudessaan (pdf)

Alaluokat

Sivun  päivitys kesken...

Yläluokat

Tasa-arvosuunnitelma

Perusopetuksen opetussuunnitelman 2014 perusteiden ja tasa-arvolain (laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta 1329/2014) mukaan jokaisen koulun on tehtävä toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma. Vuorentaustan koulussa suunnitelma on tehty henkilökunnan ja oppilaiden kanssa yhteistyössä, oppilaslähtöisesti ja oppilaiden osuutta painottaen.  

Vuorentaustan koulussa kartoitettiin oppilaiden ja opettajien näkemyksiä kyselyin ja keskusteluin syksyllä 2016. Selvityksen mukaan 70 % oppilaista ja opettajista on sitä mieltä, että koulumme on tasa-arvoinen. Sanallisissa vastauksissa kävi ilmi, että erityisesti oppilaiden välisessä tasa-arvoisuudessa olisi parantamisen varaa. Opettajat kohtelevat tasa-arvoisesti. Oppilaiden mielestä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta puhutaan liian vähän, ja siitä olisi hyvä saada lisää opetusta. Myös tasa-arvosta voitaisiin valistaa enemmän.  

Kyselyn tulokset käytiin läpi oppilaskunnan ja luokkien luottamusoppilaiden kesken. Tämä oppilaiden edustajista koottu työryhmä päätti koulumme kehittämiskohteen. Kehittämiskohteeksi valittiin ajatus: ”Kohtelen kaikkia tasa-arvoisena”. 

 Arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista tehdään syksyllä 2021. Sen jälkeen tasa-arvosuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan, ja päivittämiseen osallistuvat rehtori, opiskeluyhteisön muut jäsenet ja oppilaat. Tarvittaessa määritellään uusi kehittämiskohde tai uudet kehittämiskohteet.   

Peruskouluaikana oppilaiden käsitys omasta sukupuoli-identiteetistä ja seksuaalisuudesta kehittyy. Vuorentaustan koulussa sukupuolten tasa-arvoa edistetään siten, että koulussamme kannustetaan oppilaita yhdenvertaisesti opinnoissa ja lisätään tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Lisäksi tasa-arvoa edistävät esimerkiksi ryhmäytys- ja tapahtumapäivät, oppilaskunnan aktiivinen toiminta, oppitunneilla tehtävä ryhmäyttäminen ja muu ennaltaehkäisevä toiminta.   

Voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin tulee olla sukupuolitietoista. Myös työtapojen, oppimateriaalien, oppimisympäristöjen ja yhteistyökumppaneiden sekä työelämään tutustumispaikkojen valinnassa kiinnitetään koulussamme huomiota sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen. Koulussamme rohkaistaan oppilaita tunnistamaan omat mahdollisuutensa, tekemään valintoja ja sitoutumaan opiskeluun ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja.   

Vuorentaustan koulussa tiedostetaan, että oppilaiden keskuudessa voi esiintyä erilaista seksuaalista häirintää, joka voi olla henkistä (esim. nimittelyä, haukkumista, ulkonäön arvostelua) tai fyysistä ahdistelua. Sukupuolinen huomio on häirintää ainakin silloin, jos sitä jatketaan tai kohteeksi joutunut on ilmaissut pitävänsä sitä loukkaavana tai vastenmielisenä. Lähtökohtana on aina henkilön oma kokemus. Vuorentaustan koulussa kaikenlaiseen seksuaaliseen häirintään puututaan, ja puuttumisessa noudatetaan koulumme kiusaamisen ehkäisemiseen tarkoitettua suunnitelmaa.

Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta/Vuorentaustan koulu (pdf)

Päivitetty: 18.1.2023