Jätevedet ja vesihuolto

Haja-asutusalueen kiinteistöjen jätevesien käsittely

Uusi asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 16.3.2017. Asetus kumosi aiemman valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla ja kohtuullisti sen säännöksiä.

Kuva ympäristöministeriön kuvapankki

Uusi asetus edellyttää, että ennen vuotta 2004 rakennettujen rakennusten, jotka sijaitsevat enintään 100 m etäisyydellä vesistöstä tai vedenhankinnan kannalta merkittävästä pohjavesialueesta, jätevesijärjestelmien tulee täyttää asetuksen asettamat puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä. Asetus koskee haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä, jotka eivät sijaitse vesihuoltolaitosten viemäriverkoston toiminta-alueella. Muilla kuin pohjavesi- tai ranta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen osalta jätevesijärjestelmän kunnostaminen tulee ajankohtaiseksi seuraavan suuren remontin yhteydessä. Uusien kiinteistöjen tulee täyttää asetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten mukaiset puhdistusvaatimukset heti.

Kuva ympäristöministeriön kuvapankista

Lisätietoa asetuksen edellyttämistä toimenpiteistä saa ympäristöministeriön esitteestä, jonka voi lukea ja tulostaa täältä. Myös Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton Opas jätevesien maailmaan -oppaasta saa tietoa jätevesien käsittelystä. Jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai korjaamiseen liittyvästä lupamenettelystä lisätietoja antaa rakennusvalvonta.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen on liityttävä vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon. Toiminta-alueet löytyvät Ylöjärven Vesi Oy:n sivuilta.

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla kirjallinen selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohjeet kiinteistöllä syntyvien jätevesien käsittelyjärjestelmästä. Selvityksen perusteella tulee olla mahdollista arvioida jätevesistä aiheutuva kuormitus ympäristöön ja täyttääkö puhdistusjärjestelmä asetuksen velvoitteet.

Lomakkeet, joilla voi tehdä selvityksen kiinteistön jätevesijärjestelmästä, hakea lupaa jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamiseksi ja hakea poikkeusta jätevesien perustason puhdistusvaatimuksesta, löytyvät Luvat, ilmoitukset ja lomakkeet -sivulta.

Kuvat ympäristöministeriön kuvapankista

 

Asumisessa syntyvät jätevesilietteet

Kiinteistön haltija on vastuussa jätevesijärjestelmänsä toimivuudesta ja huoltotoimenpiteistä, kuten saostus- ja umpisäiliöiden tai pienpuhdistamojen lietetilojen tyhjennyksistä. Kunnan on järjestettävä jätevesijärjestelmissä syntyvien lietteiden jätehuolto asukkaille. Saostus- ja umpisäiliöiden sekä pienpuhdistamojen lietetilojen tyhjennysväleistä määrätään jätehuoltomääräyksissä. Saostussäiliöiden ja pienpuhdistamojen lietteet on tyhjennettävä tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Vaatimus koskee myös kesämökkejä. Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä on seurattava säännöllisesti ja ne on tyhjennettävä tarvittaessa. Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteen tyhjennyksistä.

Alueellinen jätehuoltojaosto on päättänyt, että 1.1.2017 alkaen jaoston toimialueella siirrytään kunnan järjestämään lietteen kuljetukseen. Vuoden 2017 alusta alkaen tyhjennykset organisoi Pirkanmaan Jätehuolto Oy, jolloin lietesäiliöiden tyhjennykset on tilattava Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalvelusta

Mikäli kiinteistö on täysin käyttämättä perustellusta syystä yli vuoden ajan, voidaan kiinteistöllä olevan saostussäiliön tai pienpuhdistamon lietteen tyhjennykset keskeyttää. Jätehuoltoviranomainen voi myöntää keskeytyksen tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Keskeytys myönnetään määräajaksi.

Kiinteistön haltija voi poikkeustapauksissa käsitellä kiinteistöllään syntyviä lietteitä omatoimisesti. Omatoimisen käsittelyn ehdottomana edellytyksenä on, että liete hygienisoidaan asianmukaisesti ja käsittelystä tehdään ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Lietteen omatoimisesta käsittelystä on aina tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Lomakkeet keskeytyksen hakemiselle asumisessa syntyvien jätevesilietteiden tyhjennykselle sekä ilmoituksen lietteiden omatoimiseen käsittelyyn tekemiseen löytyvät alueellisen jätehuoltolautakunnan sivuilta.

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistön on liityttävä vesijohtoon ja viemäriin, jollei kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ole hakemuksesta myöntänyt vapautusta liittymisvelvollisuudesta. Vapautus liittämisvelvollisuudesta voidaan myöntää  mikäli seuraavat ehdot täyttyvät (Vesihuoltolaki 11 §):

1. Liittyminen muodostuisi kohtuuttomaksi kiinteistön omistajalle
2. Vapauttaminen ei vaaranna vesihuoltolaitoksen toimintaa
3a. Vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä
3b. Viemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoamien ja käsittely voidaan toteuttaa niin ettei siitä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa

Kaikkien edellä mainittujen ehtojen tulee täyttyä. Lomake vapautushakemuksen tekemiseksi löytyy Luvat, ilmoitukset ja lomakkeet -sivulta.


Sivu päivitetty 29.4.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi