Jätevedet ja vesihuolto

Haja-asutusalueen kiinteistöjen jätevesien käsittely

Uusi asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 16.3.2017. Asetus kumosi aiemman valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla ja kohtuullisti sen säännöksiä.

Uusi asetus edellyttää, että ennen vuotta 2004 rakennettujen rakennusten, jotka sijaitsevat enintään 100 m etäisyydellä vesistöstä tai vedenhankinnan kannalta merkittävästä pohjavesialueesta, jätevesijärjestelmien tulee täyttää asetuksen asettamat puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä. Asetus koskee haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä, jotka eivät sijaitse vesihuoltolaitosten viemäriverkoston toiminta-alueella. Muilla kuin pohjavesi- tai ranta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen osalta jätevesijärjestelmän kunnostaminen tulee ajankohtaiseksi seuraavan suuren remontin yhteydessä. Uusien kiinteistöjen tulee täyttää asetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten mukaiset puhdistusvaatimukset heti.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen on liityttävä vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon. Toiminta-alueet löytyvät Ylöjärven Vesi Oy:n sivuilta.

Lisätietoa asetuksen vaatimuksista ja jätevesien käsittelystä on saatavilla mm. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton Opas jätevesien maailmaan -oppaasta. Jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai korjaamiseen liittyvästä lupamenettelystä lisätietoja antaa rakennusvalvonta.

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla kirjallinen selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohjeet kiinteistöllä syntyvien jätevesien käsittelyjärjestelmästä. Selvityksen perusteella tulee olla mahdollista arvioida jätevesistä aiheutuva kuormitus ympäristöön ja täyttääkö puhdistusjärjestelmä asetuksen velvoitteet.

Lomakkeet, joilla voi tehdä selvityksen kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja hakea lupaa jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamiseksi, löytyvät Luvat, ilmoitukset ja lomakkeet -sivulta.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistön on liityttävä vesijohtoon ja viemäriin, jollei kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ole hakemuksesta myöntänyt vapautusta liittymisvelvollisuudesta. Vapautus liittämisvelvollisuudesta voidaan myöntää  mikäli seuraavat ehdot täyttyvät (Vesihuoltolaki 11 §):

1. Liittyminen muodostuisi kohtuuttomaksi kiinteistön omistajalle
2. Vapauttaminen ei vaaranna vesihuoltolaitoksen toimintaa
3a. Vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä
3b. Viemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoamien ja käsittely voidaan toteuttaa niin ettei siitä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa

Kaikkien edellä mainittujen ehtojen tulee täyttyä. Lomake vapautushakemuksen tekemiseksi löytyy Luvat, ilmoitukset ja lomakkeet -sivulta.


Sivu päivitetty 26.5.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi