Luvat, ilmoitukset ja lomakkeet

Sähköinen lupapalvelu

Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojelu siirtyy ympäristönsuojelun lupahakemusten ja ilmoitusten hakemisessa sähköiseen järjestelmään 1.7.2018 alkaen. Sähköinen Lupapiste-palvelu kattaa tällä hetkellä maa-ainesluvat, ympäristöluvat, meluilmoituksen, vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset ja maastoliikennelain mukaiset hakemukset, patterointi-ilmoitukset, ilmoitukset jätteen ammattimaisesta käsittelystä sekä käytöstäpoistetun öljy- tai kemikaalisäiliön jättämisestä maaperään. Nämä luvat ja ilmoitukset tulee ensisijaisesti tehdä Lupapisteen kautta. Lupapisteeseen pääsee kirjautumaan tämän linkin kautta lupapiste.fi.

Muut lupahakemukset, ilmoitukset ja rekisteröinnit tehdään toistaiseksi entiseen tapaan.

Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin Lupapisteen kautta, niin lupahakemus- ja ilmoituslomakkeet lähetetään joko postitse tai sähköpostilla: Ylöjärven kaupunki, Ympäristönsuojelu, Kuruntie 14, PL 22 33471 Ylöjärvi tai kirjaamo@ylojarvi.fi

 

Lomakkeet

Sivun alareunasta löytyvillä tai linkkien kautta avautuvilla lomakkeilla voi hakea lupaa tai poikkeamista sekä tehdä ilmoituksen tai selvityksen seuraavissa asioissa:

Jätehuolto

 • Jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä sekä jätteiden tyhjennysvälin harvennusta voi hakea Alueelliselta jätehuoltolautakunnalta.
 • Poikkeuksellisen suuren jätemäärän (esim. rakennusten purkamisesta syntyvä jäte) käsittelystä tulee tehdä ilmoitus ympäristötoimeen.
 • Ilmoitus jätteen ammattimaisesta käsittelystä tulee tehdä ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta lupapiste.fi  .

Jätevesien johtaminen

 • Kiinteistön omistajan/haltijan tulee olla selvillä kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja sen käytöstä ja hoidosta. Kiinteistöllä tulee olla täytettynä selvitys jätevesijärjestelmästä. Selvitys säilytetään kiinteistöllä.
 • Viemäröimättömälle haja-asutusalueelle rakennettaessa tai jätevesijärjestelmää saneerattaessa tulee jätevesien käsittely esittää erillisellä lomakkeella. Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamistapaselostus on osa rakennuslupaa tai jätevesijärjestelmän saneeraukseen vaadittavaa toimenpidelupaa.
 • Haja-asutuksen jätevesien perustason puhdistusvaatimuksesta voidaan ympäristönsuojelulain nojalla myöntää lupa poiketa (YSL 156 d §). Lupaa poikkeamiseen voi hakea enintään 100 metriä vesistön tai meren rannasta tai pohjavesialueella, joilla perustason puhdistusvaatimuksen täyttäminen on aikarajaan sidottua. Poikkeaminen on käsittelyjärjestelmäkohtaista. Kiinteistökohtainen poikkeus voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Poikkeusta haetaan lomakkeella. Poikkeushakemuksen liitteeksi tulee toimittaa jätevesijärjestelmän kuvaus. Tapauskohtaisesti hakemuksen liitteenä voi toimittaa selvityksen jätevesien vähyydestä, varallisuusselvityksen tai selvityksen kiinteistönomistajan elämäntilanteesta.

 • Vesihuoltolaitoksen viemärin toiminta-alueella jätevesien johtaminen muualle kuin vesihuoltolaitoksen viemäriin vaatii vapautuksen hakemista vesihuoltoverkostoon liittymisvelvollisuudesta. Vapautusta haetaan ympäristölautakunnalta ensisijaisesti  sähköisen lupapalvelun kautta lupapiste.fi  . Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta sähköisen lupapalvelun käyttöön, haetaan vapautusta erillisellä lomakkeella. Hakemuksen liitteeksi voi toimittaa selvityksen hakijan varallisuudesta, mikäli hakemuksessa vedotaan kustannusten kohtuuttomuuteen.

Kuivalannan aumaus ja lannan levitys poikkeusoloissa

 • Kuivalannan varastoinnista aumassa tai muusta poikkeamisesta lannan varastoinnissa tulee tehdä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisen lupapalvelun kautta lupapiste.fi  Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta sähköisen lupapalvelun käyttöön, voi ilmoituksen tehdä ilmoitus lomakkeella. Myös lannan levittämisestä poikkeusoloissa tulee tehdä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Maa-ainesten otto

 • Maa-ainesten ottaminen pois kuljettavaksi tai paikalla varastoitavaksi  tai jalostettavaksi edellyttää maa-aineslupaa, joka haetaan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Vuotuisesta maa-ainesten ottomäärästä tehdään ilmoitus ELY-keskukseen. Myös kotitarveotto edellyttää ilmoitusta eräissä tapauksissa.
 • Lupaa haetaan ensisijaisesti  sähköisen lupapalvelun kautta lupapiste.fi  
 •  Ilmoitus maa-ainestenotosta
 • Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta sähköisen lupapalvelun käyttöön, voi lupahakemuksen tehdä seuraavalla lomakkeella Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

Maastoliikenne

 • Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa tapahtuvan kilpailun tai toistuvan harjoitusajon järjestämiseen tulee hakea lupa ympäristölautakunnalta. Maastossa ajamiseen tulee aina olla myös maanomistajan lupa. Lupaa edellyttää myös jäärata-ajo. Lupaa haetaan ensisijaisesti  sähköisen lupapalvelun kautta lupapiste.fi   Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta sähköisen lupapalvelun käyttöön, lupaa voi hakea erillisellä lomakkeella.

Vedenhankinta

 • Vesihuoltolaitoksen vesijohdon toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö tulee liittää vesijohtoon. Vapautusta haetaan ympäristölautakunnalta ensisijaisesti  sähköisen lupapalvelun kautta lupapiste.fi . Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta sähköisen lupapalvelun käyttöön, haetaan vapautusta erillisellä lomakkeella..

Vesistön kunnostus

 • Rannan kunnostustyöstä kuten ruoppauksesta tai vesikasvien niitosta tulee ilmoittaa ennalta Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus tulee tehdä vähintään kuukausi ennen työn aloittamista. Suurempiin ruoppauksiin (yli 500 m3) tulee hakea lupa aluehallintovirastolta. Lisätietoja ympäristöhallinnon sivuilta.
 • Ilmoitus vesistön ruoppaamiseksi tai vesikasvien niittämiseksi

Ympäristönsuojelu

 • Ympäristölupahakemus ja ilmoitus tilapäisestä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehdään joko kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tai Pirkanmaan ELY-keskukselle.
 • Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristölupahakemus sekä ilmoitus tilapäisestä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehdään ensisijaisesti  sähköisen lupapalvelun kautta lupapiste.fi   Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta sähköisen lupapalvelun käyttöön, voi hakemuksen ja ilmoituksen tehdä alla olevien linkkien kautta
 • Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta
 • Ympäristölupahakemus
 • Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä ja ilmoituksenvaraiset toiminnat on lueteltu lain liitteessä 4. Ilmoituslomakkeet sekä lisätietoa löytyy alla olevista linkeistä toiminnoittain.
 • Esim. pienet ja keskisuuret energiantuotantolaitokset, polttonesteen jakeluasemat, asfalttiasemat sekä betoniasemat ja betonituotetehtaat tekevät toiminnastaan ilmoituksen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Tietoa rekisteröintimenettelystä ja lomakkeista löytyy ympäristöhallinnon sivuilta.

Sivu päivitetty 20.8.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi