Luvat, ilmoitukset ja lomakkeet

Lomakkeet

Sivun alareunasta löytyvillä tai linkkien kautta avautuvilla lomakkeilla voi hakea lupaa tai poikkeamista sekä tehdä ilmoituksen tai selvityksen seuraavissa asioissa:

Jätehuolto

 • Jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä sekä jätteiden tyhjennysvälin harvennusta voi hakea Alueelliselta jätehuoltolautakunnalta.
 • Poikkeuksellisen suuren jätemäärän (esim. rakennusten purkamisesta syntyvä jäte) käsittelystä tulee tehdä ilmoitus ympäristötoimeen.

Jätevesien johtaminen

 • Kiinteistön omistajan/haltijan tulee olla selvillä kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja sen käytöstä ja hoidosta. Kiinteistöllä tulee olla täytettynä selvitys jätevesijärjestelmästä. Selvitys säilytetään kiinteistöllä.
 • Viemäröimättömälle haja-asutusalueelle rakennettaessa tai jätevesijärjestelmää saneerattaessa tulee jätevesien käsittely esittää erillisellä lomakkeella. Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamistapaselostus on osa rakennuslupaa tai jätevesijärjestelmän saneeraukseen vaadittavaa toimenpidelupaa.
 • Vesihuoltolaitoksen viemärin toiminta-alueella jätevesien johtaminen muualle kuin vesihuoltolaitoksen viemäriin vaatii vapautuksen hakemista vesihuoltoverkostoon liittymisvelvollisuudesta. Vapautusta haetaan ympäristölautakunnalta erillisellä lomakkeella. Hakemuksen liitteeksi voi toimittaa selvityksen hakijan varallisuudesta, mikäli hakemuksessa vedotaan kustannusten kohtuuttomuuteen.

Kuivalannan aumaus ja lannan levitys poikkeusoloissa

 • Kuivalannan varastoinnista aumassa tai muusta poikkeamisesta lannan varastoinnissa tulee tehdä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös lannan levittämisestä poikkeusoloissa tulee tehdä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Maa-ainesten otto

 • Maa-ainesten ottaminen pois kuljettavaksi tai paikalla varastoitavaksi  tai jalostettavaksi edellyttää maa-aineslupaa, joka haetaan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Vuotuisesta maa-ainesten ottomäärästä tehdään ilmoitus ELY-keskukseen. Myös kotitarveotto edellyttää ilmoitusta eräissä tapauksissa.
 • Ilmoitus maa-ainestenotosta
 • Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

Maastoliikenne

 • Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa tapahtuvan kilpailun tai toistuvan harjoitusajon järjestämiseen tulee hakea lupa ympäristölautakunnalta. Maastossa ajamiseen tulee aina olla myös maanomistajan lupa. Lupaa edellyttää myös jäärata-ajo. Lupaa haetaan erillisellä lomakkeella.

Vedenhankinta

 • Vesihuoltolaitoksen vesijohdon toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö tulee liittää vesijohtoon. Liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta erillisellä lomakkeella.

Vesistön kunnostus

 • Rannan kunnostustyöstä kuten ruoppauksesta tai vesikasvien niitosta tulee ilmoittaa ennalta Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus tulee tehdä vähintään kuukausi ennen työn aloittamista. Suurempiin ruoppauksiin (yli 500 m3) tulee hakea lupa aluehallintovirastolta. Lisätietoja ympäristöhallinnon sivuilta.
 • Ilmoitus vesistön ruoppaamiseksi tai vesikasvien niittämiseksi

Ympäristönsuojelu


Sivu päivitetty 17.11.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi