Maa-ainesten otto

Maa-ainesten ottamisen edellytykset

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottaminen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoivaksi tai jalostettavaksi edellyttää maa-aineslupaa. Lupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaa tai toisen tavanomaista kotitarvekäyttöä varten.

Maa-aineslupahakemus on mahdollista jättää sähköisesti lupapiste.fi -palvelun kautta. Lisätietoja sähköisestä palvelusta saa Ympäristö ja luonto -sivun ajankohtaisista.

Ohjeet maa-ainesluvan hakemiseksi, tieto hakemuksen liitteeksi vaadittavista asiakirjoista sekä paperinen lomake maa-ainesluvan hakemiseksi löytyvät alla olevista linkeistä. Maa-aineslupahakemuksen käsittely kestää keskimäärin neljä kuukautta.

Maa-ainesten otosta ilmoittaminen ja kotitarveotto

Maa-ainesluvan haltijan tulee ilmoittaa vuosittain otetun maa-aineksen määrä ja laatu (maa-aineslaki § 23 a). Luvanhaltijoille lähetetään kyselylomake täytettäväksi vuoden alussa. Lomake täytetään pääosin sähköisesti.

Maa-aineslupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Maa-ainesten käytön tulee tällöin liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Kotitarveotosta tulee ottajan ilmoittaa ympäristötoimeen ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. > Ilmoituslomake

Maa-ainestaksa

Maa-ainestaksa määrittelee maa-ainesluvan käsittelemisestä ja maa-ainesvalvonnasta perittävät maksut. Taksa löytyy määräykset ja maksut -sivulta.

> Maa-ainestaksa

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen


Sivu päivitetty 26.3.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi