Ympäristönsuojelu

Vesiensuojelu

Ylöjärven kaupungin alueella sijaitsee noin 500 järveä tai lampea. Vauhtia vesienhoitoon -sivustolla on tiedot noin 250 järven tai lammen veden laadusta. Lisäksi mukana on Näsijärven eri lahtien vedenlaatutietoja. Vedenlaadun ohella sivustolla on tarkasteltu valuma-aluetta sekä arvioitu vedenlaadun kehitystä. Tietoja päivitetään, kun uusia näytteitä tutkitaan.

Pirkanmaan ELY-keskuksen vetämällä Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -hankkeella kootaan vesienhoidon toimijat yhteen.  Tavoitteena on laatia Ikaalisten reitille vesienhoidon toimeenpano-ohjelma. Ohjelmaa laatii vuonna 2018 perustettu neuvottelukunta, jossa on edustus  yli 60 organisaatiosta. Ylöjärveltä Ikaalisten reittiin kuuluu vesistöjä Viljakkalasta ja Kurun länsiosista.

Oman rannan ja muusta vesistöjen kunnostuksesta lisätietoa saa tietoa ympäristöhallinnon sivuilta. Rannan ruoppaus tai muu vesistön kunnostus ja vesirakennustyö edellyttävät yleensä ilmoituksen tekemistä alueelliselle ELY-keskukselle tai luvan hakemista aluehallintovirastolta. Pienimuotoisiin vesikasvien niittoihin on teknisellä varikolla (p. 050 304 9517) vuokrattavissa Doroleikkuri Hymo.

Vesistökunnostuksia 2018

Virtavesikunnostuksia jatkettiin jälleen vuonna 2018 Keijärvestä laskevalla Myllypurolla, missä taimenen mätirasiaistutukset aloitettiin vuonna 2014. Mätirasiaistutukset aloitettiin puolestaan Jakaman reitillä vuonna 2017.  Virtavesien kunnostustyöt ja taimenkantojen elvyttämistoimet jatkuvat laajalti Pirkanmaan alueella nelivuotisella VIRTA-hankkeella, jota vetää Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys.

Pohjavedet

Ylöjärvellä on kuusi vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta: Hangasjärvi, Haveri, Karusta, Pitkäkangas, Vilpeenharju ja Ylöjärvenharju. Lisäksi vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita on viisi aluetta. Tärkeimmälle pohjavesialueelle, Ylöjärvenharjulle, valmistui vuonna 2017 geologinen rakenneselvitys. Selvityksestä saa tietoa mm. pohjaveden pinnan korkeuksista, irtomaapeitteen paksuudesta ja kalliopinnan korkeudesta.

Pohjavesialueilla on muita tiukempia vaatimuksia mm. öljysäiliöiden tarkastusten, maalämpökaivojen rakentamisen ja jätevesien käsittelyn suhteen. Lainsäädännön lisäksi määräyksiä on kaupungin omissa ympäristönsuojelumääräyksissä ja rakennusjärjestyksessä.

Ilmansuojelu

Ylöjärven kaupunki on ollut mukana Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian 2030 laadinnassa. Strategia sisältää kaupunkiseudun yhteisen vision, eri toimialoja koskevat vähennystavoitteet ja toimenpideohjelman, jolla kunnat yhteistyötahoineen vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Strategiassa on esitetty myös toimia, joilla kunnat voivat varautua ilmastomuutoksen seurauksiin. Raporttiin ja seurantaan voi tutustua Kestävän kehityksen sivustolla.

Kaupunkiseudun ilmastostrategian toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi on valmistunut Tietotakomon tekemä raportti "Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian 2030 päästövaikutusten arviointi". Raportti löytyy sivun alareunasta. Raportin mukaan Tampereen seutu yltää asetettuihin päästövaikutustavoitteisiin ilmastostrategian toimenpiteiden ja ulkoisten ajurien ansiosta.

Kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi Ylöjärvi on liittynyt CO2-raportin päästöseurantaan. Seurannassa on mukana kuluttajien päästöt kauko-, sähkö- ja erillislämmityksestä, kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutuksesta, tieliikenteestä, maataloudesta, jätehuollosta ja teollisuuden ja työkoneiden päästöistä.

Ilmatieteen laitoksen ylläpitämästä ilmanlaatuportaalista saa ajankohtaista tietoa ilman laadusta eri paikkakunnilla. Sieltä voi seurata esimerkiksi Tampereen keskustan hiukkaspitoisuuksia.

Melu ja tärinä

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista. Lomakkeen ilmoituksen tekemiseksi saa ympäristöhallinnon sivuilta.

Meluilmoituksen tekemistä säätelevät myös kunnan ympäristönsuojelumääräykset. Lisätietoja Ylöjärven ympäristönsuojelumääräyksistä löytyy sivulta Määräykset ja maksut.

Ympäristölupa

Ympäristölupa perustuu ympäristönsuojelulakiin. Toiminnat, jotka edellyttävät ympäristölupaa, on mainittu ympäristönsuojelulain (527/2014) 4. luvussa sekä lain liitteessä 1. Ympäristöluvan myöntää Ylöjärven ympäristölautakunta tai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Ohjeita luvan hakemiseksi saa ympäristötoimesta. Lomakkeet ympäristöluvan hakemiseksi saa ympäristöhallinnon sivuilta. Ympäristölupahakemuksen käsittely kestää keskimäärin neljä kuukautta.

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä ja ilmoituksenvaraiset toiminnat on lueteltu lain liitteessä 4. Lisätietoa sekä ilmoituslomakkeet toiminnottain löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Rekisteröintimenettely koskee mm. pieniä energiantuotantolaitoksia, polttonesteen jakeluasemia ja asfalttiasemia.

Kemikaalivalvonta

Terveydelle ja ympäristölle vaaraa aiheuttavien kemikaalien sekä palavien kemikaalien valvonta kuuluu Pirkanmaan pelastuslaitokselle ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Pirkanmaan pelastuslaitoksen sivustolla on oppaita mm. öljysäiliöihin, polttonesteisiin sekä maatilojen kemikaaleihin liittyen.

Öljyvahingot

Öljyvahingoista on aina ilmoitettava Pirkanmaan pelastuslaitokselle (paloasemien yhteystiedot). Pilaantuneen maaperän osalta tulee olla yhteydessä Pirkanmaan ELY-keskukseen.
Öljyvahinkojen jälkitorjuntaviranomaisena Ylöjärvellä toimii rakennusmestari Jarkko Haaranen.

Ylöjärven ympäristön tila

Ylöjärven ympäristön tila -raportin tavoitteena on antaa tietoa ympäristön tilasta, sen kehittymisestä ja ympäristönsuojelutavoitteiden toteutumisesta. Raportista saa tietoja mm. vesistöjen tilasta, kaupungin luonnonsuojelualueista tai vaikkapa kuluttamisesta. Vuonna 2017 päivitetty Ylöjärven ympäristön tila 2016 -raportti löytyy osiosta Kestävä kehitys ja ympäristötietoisuus.

Ympäristönsuojelumääräykset ja ympäristöviranomaisen taksa

Ympäristönsuojelumääräykset ja ympäristöviranomaisen taksa löytyvät Määräykset ja maksut -sivulta.


Sivu päivitetty 1.2.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi