Ympäristönsuojelu

Vesiensuojelu

Ylöjärven kaupungin alueella sijaitsee noin 500 järveä tai lampea. Järviselvityksessä on tiedot yli 200 järven tai lammen veden laadusta. Lisäksi mukana on Näsijärven eri lahtien vedenlaatutietoja. Vedenlaadun ohella selvityksessä on tarkasteltu valuma-aluetta sekä arvioitu vedenlaadun kehitystä. Selvityksessä on myös järvien ja jokien hydrologisia tietoja. Tietoja päivitetään, kun uusia näytteitä tutkitaan.

Oman rannan ja muusta vesistöjen kunnostuksesta lisätietoa saa tietoa ympäristöhallinnon sivuilta. Rannan ruoppaus tai muu vesistön kunnostus ja vesirakennustyö edellyttävät yleensä ilmoituksen tekemistä alueelliselle ELY-keskukselle tai luvan hakemista aluehallintovirastolta. Pienimuotoisiin vesikasvien niittoihin on teknisellä varikolla (p. 050 304 9517) vuokrattavissa Doroleikkuri Hymo.

Vesistökunnostuksia 2017

Virtavesikunnostuksia jatkettiin jälleen vuonna 2017 Keijärvestä laskevalla Myllypurolla ja siellä suoritettiin taimenen mätirasiaistutuksia jo kolmantena vuonna. Mätirasiaistutukset aloitettiin puolestaan Jakaman reitillä. Vuoden 2017 koekalastuksissa Myllypurosta saatiin kolmen eri ikäluokan yksilöitä ja suurimmat, vuonna 2014 istutetut taimenet olivat jo yli 30 cm pituisia. Virtavesien kunnostustyöt ja taimenkantojen elvyttämistoimet jatkuvat laajempana nelivuotisella VIRTA-hankkeella, joka alkaa tänä vuonna Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen vetämänä.

Pohjavedet

Ylöjärvellä on kuusi vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta: Hangasjärvi, Haveri, Karusta, Pitkäkangas, Vilpeenharju ja Ylöjärvenharju. Lisäksi vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita on viisi aluetta. Tärkeimmälle pohjavesialueelle, Ylöjärvenharjulle, valmistui vuonna 2017 geologinen rakenneselvitys. Selvityksestä saa tietoa mm. pohjaveden pinnan korkeuksista, irtomaapeitteen paksuudesta ja kalliopinnan korkeudesta.

Pohjavesialueilla on muita tiukempia vaatimuksia mm. öljysäiliöiden tarkastusten, maalämpökaivojen rakentamisen ja jätevesien käsittelyn suhteen. Lainsäädännön lisäksi määräyksiä on kaupungin omissa ympäristönsuojelumääräyksissä ja rakennusjärjestyksessä.

Ilmansuojelu

Ylöjärven kaupunki on ollut mukana Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian 2030 laadinnassa. Strategia sisältää kaupunkiseudun yhteisen vision, eri toimialoja koskevat vähennystavoitteet ja toimenpideohjelman, jolla kunnat yhteistyötahoineen vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Strategiassa on esitetty myös toimia, joilla kunnat voivat varautua ilmastomuutoksen seurauksiin. Raporttiin ja seurantaan voi tutustua Kestävän kehityksen sivustolla.

Kaupunkiseudun ilmastostrategian toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi on valmistunut Tietotakomon tekemä raportti "Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian 2030 päästövaikutusten arviointi". Raportti löytyy sivun alareunasta. Raportin mukaan Tampereen seutu yltää asetettuihin päästövaikutustavoitteisiin ilmastostrategian toimenpiteiden ja ulkoisten ajurien ansiosta.

Kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi Ylöjärvi on liittynyt CO2-raportin päästöseurantaan. Seurannassa on mukana kuluttajien päästöt kauko-, sähkö- ja erillislämmityksestä, kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutuksesta, tieliikenteestä, maataloudesta, jätehuollosta ja teollisuuden ja työkoneiden päästöistä.

Ilmatieteen laitoksen ylläpitämästä ilmanlaatuportaalista saa ajankohtaista tietoa ilman laadusta eri paikkakunnilla. Sieltä voi seurata esimerkiksi Tampereen keskustan hiukkaspitoisuuksia.

Melu ja tärinä

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista. Lomakkeen ilmoituksen tekemiseksi saa ympäristöhallinnon sivuilta.

Meluilmoituksen tekemistä säätelevät myös kunnan ympäristönsuojelumääräykset. Lisätietoja Ylöjärven ympäristönsuojelumääräyksistä löytyy sivulta Määräykset ja maksut.

Ympäristölupa

Ympäristölupa perustuu ympäristönsuojelulakiin. Toiminnat, jotka edellyttävät ympäristölupaa, on mainittu ympäristönsuojelulain (527/2014) 4. luvussa sekä lain liitteessä 1. Ympäristöluvan myöntää Ylöjärven ympäristölautakunta tai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Ohjeita luvan hakemiseksi saa ympäristötoimesta. Lomakkeet ympäristöluvan hakemiseksi saa ympäristöhallinnon sivuilta. Ympäristölupahakemuksen käsittely kestää keskimäärin neljä kuukautta.

Rekisteröintimenettely koskee mm. pieniä energiantuotantolaitoksia, polttonesteen jakeluasemia ja asfalttiasemia.

Kemikaalivalvonta

Terveydelle ja ympäristölle vaaraa aiheuttavien kemikaalien sekä palavien kemikaalien valvonta kuuluu Pirkanmaan pelastuslaitokselle ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Pirkanmaan pelastuslaitoksen sivustolla on oppaita mm. öljysäiliöihin, polttonesteisiin sekä maatilojen kemikaaleihin liittyen.

Öljyvahingot

Öljyvahingoista on aina ilmoitettava Pirkanmaan pelastuslaitokselle (paloasemien yhteystiedot). Pilaantuneen maaperän osalta tulee olla yhteydessä Pirkanmaan ELY-keskukseen.
Öljyvahinkojen jälkitorjuntaviranomaisena Ylöjärvellä toimii rakennusmestari Jarkko Haaranen.

Ylöjärven ympäristön tila

Ylöjärven ympäristön tila -raportin tavoitteena on antaa tietoa ympäristön tilasta, sen kehittymisestä ja ympäristönsuojelutavoitteiden toteutumisesta. Raportista saa tietoja mm. vesistöjen tilasta, kaupungin luonnonsuojelualueista tai vaikkapa kuluttamisesta. Vuonna 2017 päivitetty Ylöjärven ympäristön tila 2016 -raportti löytyy osiosta Kestävä kehitys ja ympäristötietoisuus.

Ympäristönsuojelumääräykset ja ympäristöviranomaisen taksa

Ympäristönsuojelumääräykset ja ympäristöviranomaisen taksa löytyvät Määräykset ja maksut -sivulta.


Sivu päivitetty 16.11.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi