Valitse sivu

Jätehuolto

Jätehuollon järjestämisestä Ylöjärven kaupungin alueella vastaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy.

Asuin- ja vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään eikä siitä voi saada vapautusta. Liittyminen tapahtuu Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalvelun kautta.

Mikäli kiinteistöllä syntyy poikkeuksellisen vähän jätteitä, voi kiinteistön jäteastian tyhjennysvälin pidennystä tai tyhjennysten pidempiaikaista keskeytystä hakea Alueelliselta jätehuoltolautakunnalta. Alueellinen jätehuoltolautakunta on 17 kunnan yhteinen toimielin, joka vastaa jätehuoltoon liittyvistä viranomaistehtävistä.

Alueellinen jätehuoltolautakunta voi myös perustellusta syystä kohtuullistaa kiinteistön jätemaksua. Lomakkeet ja lisätietoa mm. jätemaksun kohtuullistamisen periaatteista löytyvät Alueellisen jätehuoltolautakunnan verkkosivuilta.

Kiinteistön haltija on vastuussa jätevesijärjestelmänsä toimivuudesta ja huoltotoimista, kuten saostus- ja umpisäiliöiden tai pienpuhdistamojen lietetilojen tyhjennyksistä. Asumisessa syntyvien jätevesilietteiden tyhjennykset organisoi Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Lietesäiliöiden tyhjennykset on tilattava Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalvelusta.

Ylöjärvellä sijaitsee kaksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n jäteasemaa, Ylöjärven jäteasema sekä Kurun jäteasema.

Jätehuoltomääräykset

Alueellinen jätehuoltoviranomainen on vahvistanut toimialueensa yhteiset jätehuoltomääräykset. Määräykset koskevat mm. jätteiden omatoimista käsittelyä ja hyödyntämistä, jätteiden keräysvälineitä, asumisessa syntyvien lietteiden käsittelyä ja kuljetusta, yleisötilaisuuksien jätehuoltoa ja vaarallisten jätteiden keräystä.

Esimerkiksi jätteen polttaminen on jätehuoltomääräysten mukaan kiellettyä. Poikkeuksena keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa tai uunissa saa polttaa kuivia risuja ja oksia sekä puhdasta, kuivaa, kyllästämätöntä ja maalaamatonta puutavaraa. Paperia ja kartonkia saa polttaa vain sytykkeenä. Ulkona avotulella saa polttaa vain vähäisessä määrin kuivia risuja ja oksia. Kaikessa polttamisessa on noudatettava huolellisuutta ja otettava huomioon, etteivät savukaasut aiheuta haittaa ympäristölle tai naapureille.

Myös puutarhajätteiden vieminen puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille on jätehuoltomääräyksien mukaan kiellettyä. Suositeltavinta on kompostoida puutarhajätteet omalla pihalla mullaksi ja hakettaa risut kompostin seosaineeksi tai katteeksi pensaiden juurille. Haitallisia vieraskasveja sisältävä puutarhajäte pitäisi mädättää suljetussa jätesäkissä ennen kompostointia tai sijoittamista jäteastiaan. Kohtuullisissa määrin puutarhajätettä ja puutuhkaa voi käyttää maanparannusaineena.

Biojätteen kompostointi ja kompostointi-ilmoitus

Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee 1.9.2023 koskemaan kaikkia kiinteistöjä, myös vapaa-ajan asuntoja, 10 000 asukkaan taajamissa Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä.

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Biojätteen kompostoinnista on kuitenkin tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan jätehuoltoviranomaiselle, joka kirjaa tiedot lakisääteiseen rekisteriin. Ylöjärven kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimii Alueellinen jätehuoltolautakunta. 

Kompostointi-ilmoitusten avulla pyritään seuraamaan kierrätyksen toteutumista ja varmistamaan, ettei puutteellisesta kompostoinnista aiheudu esimerkiksi rottaongelmia.

Tieto kompostoinnin jatkumisesta ja tietoja koskevat olennaiset muutokset tulee päivittää rekisteriin vähintään viiden vuoden välein. Ilmoitusta pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä. 

Kompostointia koskevat tiedot on annettava jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa biojätteen kompostoinnin aloittamisesta. Jos kompostointi lopetetaan, jätteen haltijan on ilmoitettava siitä jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa toiminnan lopettamisesta.

Kompostointi-ilmoitus on tehtävä 31.12.2022 mennessä. Jätehuoltoviranomainen aloittaa saapuneiden ilmoitusten käsittelyn syksyllä 2022.

Helpoiten teet ilmoituksen jätehuoltoviranomaisen sähköisessä asiointipalvelussa. Ilmoituksen voi tehdä myös lomakkeella, joka toimitetaan täytettynä Alueelliselle jätehuoltolautakunnalle joko sähköpostilla osoitteeseen jatehuoltolautakunta@tampere.fi tai postitse osoitteeseen Alueellinen jätehuoltolautakunta, PL 487, 33101 Tampere.

Lisätietoja biojätteen kompostoinnista ja kompostointi-ilmoituksesta löytyy Alueellisen jätehuoltolautakunnan sivuilta.

Roskaantuminen

Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Roskaajan velvollisuus on siivota roskaamansa alue.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Lisäksi se neuvoo jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Roskaantuneista alueista voi tehdä ilmoituksen ympäristöhaitasta ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Auta koiranulkoiluttajia

Pientalon ulkoroskiksen omistaja voi halutessaan antaa ohikulkeville koiranulkoiluttajille luvan pudottaa koirankakkapussin roska-astiaansa. Roskiksen voi merkitä tällöin vihreällä Koirankakkaroskis-tarralla. Tarroja saa Ylöjärven pääkirjasto Leijasta sekä Kurun ja Viljakkalan kirjastoista. Tarran voi myös tulostaa itse kampanjasivuilta.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!