Valitse sivu

Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Lain mukainen ilmoitusvelvollisuus koskee Ylöjärvellä seuraavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita:

  • kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet
  • kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • lautakuntien alaisten jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • kaupunginjohtaja
  • lautakuntien esittelijät

Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §ssä tarkoitetut sidonnaisuusilmoitukset (pdf)

Tietosuoja

Sidonnaisuusilmoitusten tietosuojaseloste löytyy hallinto- ja talousosaston tietosuojaselosteista.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu15.5.2024