Valitse sivu

Muut hakemukset ja ilmoitukset

Monet ympäristöön liittyvät toimenpiteet vaativat hakemuksen tai ilmoituksen tekemistä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojeluyksikkö käsittelee erilaisia mm. jätevesiin ja maatalouden ympäristönsuojeluun liittyviä ilmoituksia ja hakemuksia. Ympäristönsuojelu ohjeistaa lisäksi tarvittaessa muille viranomaisille tehtävistä ilmoituksista.

Aumausilmoitus

Kuivalannan varastoinnista poikkeustilanteessa, kompostin jälkikypsytyksestä sekä kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka tarvittaessa suorittaa tarkastuksen.

Ilmoituksen kuivalannan varastoinnista poikkeustilanteessa ja kompostin jälkikypsytyksestä tekee se toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lantaa kertyy. Ilmoituksen orgaanisten lannoitevalmisteiden ja kuiva-ainepitoisuudeltaan 30 % kuivalannan aumavarastoinnista tekee niiden vastaanottaja.

Ilmoitus lannan levittämisestä poikkeusoloissa

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Ilmoituksen tekee se toiminnanharjoittaja, jonka kotieläintilalla lanta syntyy. Ilmoitus on jätettävä viimeistään 31.10. mennessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa. Poikkeaminen ei ole mahdollista maatilan kaupallisille valmisteille eikä muille orgaanisille lannoitevalmisteille. Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

Vesilaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kunnan ympäristösuojeluviranomaisen on tietyin edellytyksin myönnettävä vapautus liittymisvelvollisuudesta. Vapautus voidaan myöntää, jos liittyminen verkostoon muodostuisi kohtuuttomaksi eikä se vaaranna alueen taloudellista ja asianmukaista vesihuoltoa. Lisäksi kiinteistöllä tulee olla käytettävissään riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja jätevedet on käsiteltävä ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti.

Hakemuksen tulee olla perusteltu ja sisältää ainakin seuraavat liitteet:

  • Asemapiirros, johon on merkitty kiinteistön rakennukset, vedenottopaikat, jätevesijärjestelmä ja etäisyydet (haettaessa vapautusta jätevesiviemäristä)
  • Jätevesiselvitys (haettaessa vapautusta jätevesiviemäristä)
  • Tiedot jätevesijärjestelmään tehdyistä hoito- ja huoltotoimenpiteistä (haettaessa vapautusta jätevesiviemäristä)
  • Terveysviranomaisen hyväksymä talousvesitutkimus, Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 liitteen II mukainen eli ns. pikku A:n mukainen tutkimuspaketti (haettaessa vapautusta vesijohdosta)

Poikkeaminen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista

Haja-asutuksen jätevesien perustason puhdistusvaatimuksesta voidaan myöntää poikkeaminen ympäristönsuojelulain nojalla. Poikkeamista voi hakea ranta- tai pohjavesialueella, joilla perustason puhdistusvaatimuksen täyttäminen tuli olla kunnossa 31.10.2019 mennessä. Poikkeaminen on käsittelyjärjestelmäkohtaista. Kiinteistökohtainen poikkeus voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Poikkeaminen voidaan myöntää, jos ympäristöön kohdistuva kuormitus on huomattavan vähäistä tai käsittelyjärjestelmän parantaminen on kiinteistön haltijalle kohtuutonta. Kuormituksen vähäisyyteen vaikuttavat kiinteistön käyttötapa, asukasmäärä ja jätevesijärjestelmä. Kohtuuttomuutta arvioitaessa taas voidaan huomioida sosiaaliset suoritusesteet (mm. kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus), elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät (mm. korkea ikä) tai kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella. Poikkeaminen raukeaa tilanteen (esim. jätevesikuormitus tai kiinteistön hallinta) muuttuessa.

Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksen perusteella rauhoittaa luonnonmuistomerkin muualla kuin valtion maalla. Puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi.

Päätös voidaan tehdä vain maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella. Jos muistomerkki sijaitsee usean kiinteistön alueella, tulee kaikkien kiinteistöjen omistajilta olla suostumus.

Lomake, jolla luonnonmuistomerkin rauhoittamista voi hakea.

Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen

Mikäli kyseessä ei ole vesilain mukaista lupaa tai ojitustoimitusta vaativa asia, ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaisee kunta. Erimielisyys voi koskea tilannetta, jossa kiinteistön omistaja haluaa tehdä ojan toisen alueelle tai johtaa vettä toisten ojiin. Kunta ratkaisee myös sellaiset erimielisyydet, joissa kiinteistön omistaja on laiminlyönyt ojansa kunnossapidon ja siten aiheuttanut vahinkoa toisen kiinteistölle.

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista siten kuin ympäristönsuojelulaissa on säädetty. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa näistä määräyksistä.

Useimmiten poikkeamishakemukset koskevat käytöstä poistetun öljysäiliön jättämistä maaperään. Yksittäistapauksissa ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen, jos säiliön poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle.

Ilmoitus ympäristöhaitasta

Ympäristöhaittaa koskevan ilmoituksen voi tehdä asiasta, joka aiheuttaa haittaa ympäristössä ja jota kunnan ympäristönsuojeluviranomaista pyydetään selvittämään. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi roskaantumisesta, savuhaitasta, häiritsevästä melusta tai päästöhavainnosta.

Ilmoituksesta tulee selvitä ilmoituksen tekijän yhteystiedot, haitan aiheutumispaikka, kuvaus haitasta ja sen mahdollisesta aiheuttajasta. Mahdollisuuksien mukaan ilmoitukseen on hyvä liittää valokuvia tai muuta materiaalia. Mitä tarkemmin haitta, aiheuttaja ja sijainti on kuvattu, sen varmemmin asia saadaan selvitettyä.

Ilman yhteystietoja jätettyjä ilmoituksia ei lähtökohtaisesti käsitellä. Ilmoitus ja siihen liitetyt tiedot tallennetaan kunnan asianhallintajärjestelmään ja tiedot ovat pääosin julkisia asiakirjoja.

Mikäli kyseessä on ympäristön pilaantumisen tai terveyshaitan vaara ja asia edellyttää välittömiä torjuntatoimenpiteitä (esim. öljy- tai kemikaalivahingot) tulee siitä ilmoittaa välittömästi hätäkeskukseen (112).

Valvontailmoitus jätteen hyödyntämisestä maanrakentamisessa

Pienimuotoisessa (ei ammattimainen tai laitosmainen) maarakentamisessa voidaan käyttää kertaluontoisesti puhtaita betoni- ja tiilimurskeita tai uudelleen hyödyntää rakenteesta poistettua hyödynnettyä jätettä vähäisessä määrin (alle 500 tonnia) korvaamaan neitseellisiä luonnonaineksia valleissa, väylissä, kentissä ja näiden rakennekerroksissa. Hyödyntäminen pohjavesialueella ei ole mahdollista.

Jätteiden sijoittamisesta maaperään on ilmoitettava kirjallisesti Ylöjärven ympäristövalvontaan. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen jätteen sijoittamista. Ilmoitus tehdään Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Ylijäämämaiden hyödyntäminen, ilmoitus ympäristölupatarpeen arviointia varten

Pienimuotoisessa (ei ammattimainen tai laitosmainen) maarakentamisessa voidaan käyttää pilaantumattomia jätemaita korvaamaan luonnonaineksia. Ylijäämämaiden hyödyntäminen tai varastointi voi vaatia ympäristönsuojelulain mukaisen luvan. Maankäyttö tai maa-ainesten varastointi voi vaatia erikseen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen luvan.

Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen ylijäämämaan sijoittamista. Ilmoitus ympäristölupatarpeen arviointia varten tehdään Lupapiste.fi -palvelussa.

Leirintäalueilmoitus

Leirintäalueen perustamisesta ja alueen toiminnan olennaisesta muuttamisesta on viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista tehtävä kirjallinen ilmoitus sen kunnan leirintäalueviranomaiselle, jonka alueella leirintäalue sijaitsee. Ylöjärvellä leirintäalueviranomaisena toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Myös tilapäisestä leirintäalueesta on tehtävä ilmoitus.

Ilmoitus tehdään Lupapiste.fi -palvelun kautta. Leirintäalueilmoituksen käsittely on maksuton.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu5.7.2024