Valitse sivu

Muutoksenhaku

Kuntalaisella on käytössään erilaisia keinoja hakea muutosta viranomaisen tekemään päätökseen. Muutosta voi hakea viranomaisen lopulliseen päätökseen, mutta valmistelua tai täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei ole mahdollista hakea muutosta.

Päätökseen, josta saa tehdä oikaisuvaatimuksen, on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet. Päätökseen, josta saa tehdä valituksen, on liitettävä valitusosoitus.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhaun ensimmäinen vaihe. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä kunnanhallituksen ja lautakuntien, lautakuntien jaostojen sekä niiden alaisten viranomaisten päätöksistä. Kirjallinen oikaisuvaatimus tehdään päätöksen tehneelle toimielimelle. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhakuajan laskemiseen sovelletaan lakia säädettyjen määräaikain laskemisesta. Seuraavat määräaikalain säännökset on otettava huomioon:

  • sitä päivää, josta muutoksenhakuaika lasketaan alkavaksi, ei lueta määräaikaan
  • jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakemuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen
  • muutoksenhakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä ei tehdä oikaisuvaatimusta vaan kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle. Kunnallisvalituksen voi tehdä päätöksen asianosainen tai kunnan jäsen. 

Kunnan jäsen on

  • henkilö, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on, eli kunnan asukas
  • yhteisö, laitos ja säätiö, jonka kotipaikka on kunnassa
  • se, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu17.12.2023