Valitse sivu

Lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusmenettelyt

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee erilaisia lupa,- rekisteröinti-, ja ilmoitusasioita. Asioiden käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymän taksan mukainen maksu.

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tai sen muuttamiseksi tarvitaan ympäristölupa. Luvan tarpeesta on määrätty ympäristönsuojelulaissa ja valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta. Toiminnan laajuudesta riippuen luvan myöntää joko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tai Ylöjärven kaupungin ympäristölautakunta.

Maa-aineslupa

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi on oltava maa-aineslain mukainen lupa. Mikäli toiminta edellyttää myös ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, käsitellään hakemukset ns. yhteislupana.

Maa-aineslupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Maa-ainesten käytön tulee tällöin liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Kotitarveotosta tulee ilmoittaa ympäristötoimeen ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Ottamisen tulee tässäkin tapauksessa noudattaa maa-aineslakia.

Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvat toiminnot ovat tietyin poikkeuksin eläinsuojat, sahat, varikot, eläintarhat ja huvipuistot, kemikaalivarastot, pienimuotoinen koneellinen kullankaivuu, tietyt elintarvike- ja rehuteollisuuden laitokset sekä vähäiset ampumaradat.

Ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Jos ilmoitus on puutteellinen, sitä voi täydentää yhden kerran viranomaisen asettamassa määräajassa. Jos ilmoitusta ei täydennetä asetetussa määräajassa tai ilmoitus on edelleen puutteellinen täydentämisen jälkeen, ilmoitus jätetään tutkimatta eikä toimintaa saa aloittaa. Toiminnanharjoittaja voi tarvittaessa jättää uuden, edelleen täydennetyn ilmoituksen viranomaiselle, jolloin 120 vuorokauden määräaika alkaa kulua alusta. Jos viranomainen ei ole antanut päätöstä määräajan kuluessa, toiminnan voi aloittaa omalla vastuulla. Myöhemmin annettavaa päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Rekisteröitävät toiminnot

Tiettyjen ympäristöön vaikuttavien toimintojen harjoittajilla on velvollisuus rekisteröidä toimintansa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos) ja 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Rekisteröitäviä toimintoja tietyin poikkeuksin ovat muun muassa energian tuottaminen alle 50 megawatin energiantuotantolaitoksissa, nestemäisten polttoaineiden jakelu ja asfaltin valmistaminen. Rekisteröintivelvoite koskee myös kemiallisia pesuloita ja orgaanisia liuottimia käyttäviä toimintoja. Rekisteröinnin yhteydessä varmistetaan, että toiminnassa noudatetaan toimialakohtaisen asetuksen ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Ilmoitus melusta ja tärinästä

Toiminnanharjoittaja, jonka toiminta voi aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, on velvollinen tekemään toiminnastaan kirjallisen ilmoituksen kunnan ympäristöviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista eikä toimintaa saa aloittaa ilman päätöstä, ennen kuin ilmoituksen jättämisestä on kulunut 30 vrk. Ilmoitus tehdään esimerkiksi tilapäisistä murskaamoista ja ulkoilmakonserteista. Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on määritelty tarkemmin toiminnot, joista ilmoitus tulee ainakin tehdä.

Ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta

Koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta, ei tarvita ympäristölupaa. Ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta tulee tehdä vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Lupaviranomaisena toimii se viranomainen, joka on toimivaltainen ratkaisemaan vastaavan toiminnan ympäristöluvan.

Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Ympäristön äkillisestä pilaantumisesta tai sen vaarasta on ilmoitettava viipymättä viranomaiselle. Tilanne voi aiheutua onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä, purkutöistä tai muusta syystä. Jos toiminta perustuu valtion viranomaisen antamaan lupaan, tulee ilmoitus tehdä luvan myöntäneelle viranomaiselle. Muussa tapauksessa ilmoitus tulee tehdä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös tilanteita, joihin ei ole tarvittu lupaa. Jos poikkeuksellisesta tilanteesta aiheutuu äkillistä vaaraa väestölle, asiasta on ilmoitettava viipymättä hätäkeskukseen (112).

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta

Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätehuoltorekisteriin merkitsemiseksi. Samaan ilmoitukseen voi sisällyttää tiedot kaikista niistä vastaanottopaikoista, joihin ilmoittaja toimittaa jätettä välivarastoitavaksi.

Maastoliikennelain mukainen lupa

Maastossa ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa. Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Lupaa ei tarvita, jos alueelle on myönnetty ympäristölupa tai jos alue on asemakaavassa erikseen osoitettu moottoriajoneuvojen käyttämiseen.

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa tulee olla kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

Vesiliikennelain mukainen lupa

Moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on yleensä haettava lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Usean kunnan alueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen haetaan lupaa ELY-keskukselta. Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja. Lupaa ei tarvita, jos toiminnalle on jo myönnetty ympäristölupa tai jos alue on kaavassa erikseen osoitettu tällaista toimintaa varten.

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa tulee olla kartta toiminta-alueesta, vesialueen osakkaiden kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma alueen siivouksesta tai muusta kunnostuksesta tapahtuman jälkeen.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu5.1.2024