Valitse sivu

Haja-asutuksen jätevedet

Haja-asutusalueella kiinteistöjen vesihuolto ja jätevesien käsittely hoidetaan pääasiassa kiinteistökohtaisesti.

Haja-asutusalueen viemäriverkostojen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen talousjätevesien puhdistamiseksi on ympäristönsuojelulaissa asetettu perustason puhdistusvaatimus sekä ohjeellinen ankarampi puhdistusvaatimus.

Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu lisävaatimuksia jätevesijärjestelmille liittyen muun muassa suojaetäisyyksiin sekä ranta- ja pohjavesialueilla oleviin järjestelmiin. Kiinteistön omistajan on huolehdittava, että talousjätevesien käsittelyä varten kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva ja vaatimukset täyttävä jätevesien käsittelyjärjestelmä.

Ranta- ja pohjavesialueilla puhdistusvaatimukset on tullut täyttää 31.10.2019 mennessä.  Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää määräaikaisen luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista näillä alueilla. Muilla alueilla puhdistusvaatimusten täyttymisestä on huolehdittava viimeistään, kun kiinteistöllä tehdään rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö tai rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö. Jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai korjaamiseen liittyvästä lupamenettelystä lisätietoja saa rakennusvalvonnasta.

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla kirjallinen selvitys tai suunnitelma sekä käyttö- ja huolto-ohjeet kiinteistöllä syntyvien jätevesien käsittelyjärjestelmästä. Näiden sisällöistä säädetään viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueiden talousjätevesien käsittelemiseksi annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Selvityksen ja suunnitelman perusteella tulee olla mahdollista arvioida jätevesistä aiheutuva kuormitus ympäristöön ja hajajätevesiasetuksen velvoitteiden täyttyminen.

Asumisessa syntyvät jätevesilietteet

Kiinteistön haltija on vastuussa jätevesijärjestelmänsä toimivuudesta ja huoltotoimenpiteistä, kuten saostus- ja umpisäiliöiden tai pienpuhdistamojen lietetilojen tyhjennyksistä. Saostus- ja umpisäiliöiden sekä pienpuhdistamojen lietetilojen tyhjennysväleistä määrätään jätehuoltomääräyksissä. Saostussäiliöiden ja pienpuhdistamojen lietteet on tyhjennettävä tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Vaatimus koskee myös kesämökkejä. Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä on seurattava säännöllisesti ja ne on tyhjennettävä tarvittaessa. Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteen tyhjennyksistä.

Alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella on käytössä kunnan järjestämä lietteen kuljetus. Tyhjennykset on organisoitu Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kautta ja ne tilataan Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalvelun kautta.

Mikäli kiinteistö on täysin käyttämättä perustellusta syystä yli vuoden ajan, voidaan kiinteistöllä olevan saostussäiliön tai pienpuhdistamon lietteen tyhjennykset keskeyttää. Jätehuoltoviranomainen voi myöntää keskeytyksen tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Keskeytys myönnetään määräajaksi.

Kiinteistön haltija voi poikkeustapauksissa käsitellä kiinteistöllään syntyviä lietteitä omatoimisesti. Omatoimisen käsittelyn ehdottomana edellytyksenä on, että liete hygienisoidaan asianmukaisesti ja käsittelystä tehdään ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Lietteen omatoimisesta käsittelystä on aina tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Poikkeamiset lietteiden tyhjennyksistä ja omatoimisesta käsittelystä haetaan alueelliselta jätehuoltolautakunnalta. Lomakkeita ja lisätietoa hakemuksista löytyy alueellisen jätehuoltolautakunnan verkkosivuilta.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu20.12.2023