Valitse sivu

Lapsen tuki

Jokainen lapsi kasvaa ja kehittyy omaan, yksilölliseen tahtiinsa. Varhaiskasvatuksessa kiinnitetään huomiota ja vaikutetaan oppimisympäristöön siten, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus kehittyä ja oppia yhteisessä ympäristössä. Joskus lapsi voi tarvita kehitykseen ja oppimiseen tilapäistä tai pitkäkestoisempaa tukea. Lasten tuen tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen mahdollisimman varhain on tärkeää, jotta lapselle voidaan järjestää hänen kehitystään ja oppimistaan edistävä varhaiskasvatusympäristö sekä mahdollinen muu tarvittava tuki. Varhain aloitettu lapsen kehityksen ja oppimisen tukeminen ennaltaehkäisee ja estää lapsen vaikeuksien kasaantumista ja pitkittymistä.

Lapsen arki tulee saada toimivaksi, joten tukitoimet tulee suunnitella lapsen arjessa toteutettaviksi. Ensisijaisesti lapsen tarvitsema tuki järjestetään lapsen omaan lähihoitopaikkaan. Suunnittelussa yhteistyö huoltajien, kasvatushenkilöstön ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden välillä on erityisen tärkeää.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevan lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan yleisenä, tehostettuna tai erityisenä tukena. Lapsen saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista. Kehityksen ja oppimisen tuki voi sisältää pedagogisia, rakenteellisia ja muita hyvinvointia tukevia järjestelyjä.

Varhaiskasvatuksessa kehityksen ja oppimisen tuen asiantuntijoina toimivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO)

Ylöjärven varhaiskasvatuksessa työskentelee kymmenen varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. VEO:t työskentelevät yhdessä lasten, perheiden, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja monialaisen yhteistyöverkoston kanssa.

VEO auttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä tunnistamaan tuen tarpeet mahdollisimman varhain. Hän toimii varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana ja huolehtii lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisesta sekä kehityksen ja oppimisen edistämisestä erilaisin menetelmin.

Huoltajat voivat olla yhteydessä varhaiskasvatuksen erityisopettajaan kaikissa lapsensa kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Mikäli lapsen tuen tarve on tiedossa jo ennen varhaiskasvatuksen aloittamista, tulee huoltajien olla yhteydessä alueen varhaiskasvatuksen erityisopettajaan, jotta lapsen tuen tarpeet kyetään huomioimaan mahdollisimman hyvin varhaiskasvatuksen alkaessa.

Monialainen yhteistyö

Varhaiskasvatuksen henkilöstö tekee monialaista yhteistyötä, jonka tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen toteuttaminen lasten yksilöllisiä tarpeita vastaavasti. Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä mm. neuvolan, sosiaalipalveluiden, psykologien sekä eri terapeuttien kanssa. Yhteistyön merkitys korostuu, kun jollain näistä tahoista herää huoli lapsen hyvinvoinnista, kehityksestä ja oppimisesta tai kun lapsen tukea suunnitellaan ja järjestetään.

Esi- ja alkuopetuksen tuen ja oppilashuollon palvelut (pdf).

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu12.1.2024