Valitse sivu

Siltatie koillinen (4. vaihe)

Kaava-alue sijaitsee nykyisen Siltatien asuinalueen pohjoispuolella. Kaava-alue rajautuu Siltatien 2. vaiheen asemakaavaan sekä Siltatien katukaavaan. Kaavoitettava alue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Alue rajautuu itäosasta yksityisessä omistuksessa oleviin kiinteistöihin.

Tavoitteena on osoittaa pientalovaltainen asuinalue osayleiskaavan mukaisesti. Asemakaavalla osoitetaan korttelialueet erillispientaloja, asuinpientaloja ja rivitaloja varten. Korttelialueet sijoittuvat Siltatiehen yhdistyvän kehämäisen tien, Perkonmäentie, varteen. Korttelialueet rajoittuvat pääsääntöisesti lähivirkistysalueisiin. Alueella olevat ulkoilureitit on huomioitu kaavassa.

Asemakaavaehdotuksen kokonaispinta-ala on noin 24,5 hehtaaria, josta korttelialueita osoitetaan noin 6,6 hehtaaria.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 1.7.-14.8.2020.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 12.10. – 11.11.2022.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 5.7.-31.8.2023.

Ylöjärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2023 § 94 hyväksynyt asemakaavan ”Siltatie 4. koillinen, pohjoisosa”. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on jätetty kunnallisvalitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Kaava-aineistot

Hyväksymisvaiheen aineisto (kaupunginvaltuusto hyväksynyt 13.11.2023 § 94)

Kaavakartta ja -määräykset, kv 13.11.2023 (pdf)

Kaavaselostus, kv 13.11.2023 (pdf)

Rakentamistapaohjeet, kv 13.11.2023 (pdf)

Havainnekuva, kv 13.11.2023 (pdf)

Palauteraportti, kv 13.11.2023 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kv 13.11.2023 (pdf)

Ehdotusvaiheen aineisto

Kaavakartta ja -määräykset 14.6.2023 (pdf)

Kaavaselostus 14.6.2023 (pdf)

Havainnekuva 14.6.2023 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2023 (pdf)

Rakentamistapaohjeet 14.6.2023 (pdf)

Valmisteluvaiheessa saatu palaute ja vastineet 14.6.2023 (pdf)

Selvitykset

Luontoselvitys (pdf)

Luontoselvityksen täydennys (pdf)

Arkeologinen inventointi (pdf)

Hulevesiselvitys (pdf)

Natura-arvioinnin tarveharkintaselvitys (pdf)

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu21.3.2024