Valitse sivu

Karhen yleiskaava

Karhen osayleiskaavan valmistelu on käynnistetty uudelleen. Osayleiskaavan ehdotusvaihe oli nähtävillä vuosien 2008-2009 taitteessa. Osayleiskaava-alueen maisema-, luonto- sekä kulttuurimaisema- ja rakennusselvityksiä päivitetään kevään ja kesän 2022 aikana. Selvitysten tueksi alueella tehdään maastokatselmuksia sekä kuvataan alueen rakennuskantaa. 

Karhen kylä ja Karhejärvi sijaitsevat Viljakkalan alueella Ylöjärvellä. Karhen kylältä on Ylöjärven keskustaan noin 20 kilometriä. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1 800 hehtaaria. 

Suunnittelun pohjana on nykyinen oikeusvaikutukseton osayleiskaava, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 25.3.1993. Kaavassa on osoitettu mm. pientalovaltaista asuntoaluetta, julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta, teollisuusaluetta, virkistysaluetta ja loma-asuntoaluetta. Uudella osayleiskaavalla halutaan turvata yhdyskuntarakenteen hallittu kasvu osoittamalla rakentamisalueet rakennuslupien myöntämisen pohjaksi.   

Karhen osayleiskaavan asukasilta 

Karhen osayleiskaavaa koskeva asukasilta järjestettiin 16.6.2022 Karhen koululla. Illan aikana kaavoituksen henkilöstö esitteli osayleiskaavan tavoitteita, periaatteita ja sisältöä. Kaavaehdotuksen on arvioitu valmistuvan keväällä 2023. Kaava asetetaan ehdotusvaiheessa nähtäville, jolloin on mahdollista jättää muistutus kaavan sisällöstä. Nähtävilläolosta lähetetään tiedote kaava-alueen maanomistajille.

Illan aikana keskusteltiin mm. seuraavista asioista:

  • Edellisessä kuulemisessa on otettu kantaa ranta-alueen rajaukseen. Tulisiko sen laajuutta arvioida pienemmäksi vai suuremmaksi?
  • Otetaanko viemärilinja ja vesilinja huomioon kaavassa?
  • Minkälaisia rakennuspaikan pinta-aloja tullaan jatkossa käyttämään (nykyisin 5000 m²)?
  • Toivotaan, että rakentaminen ja lupien hakeminen ei vaikeudu mm. luontoarvojen vuoksi (esim. liito-oravat).
  • Jos huomioidaan määräyksissä muita kaavoja, mitkä kaavat ovat vertailukohtia?
  • Voiko jättää kehittämisehdotuksia kaavaan?
  • Huomioidaanko rautatien etäisyys ja melu? Rata menee kallioleikkauksissa osittain eikä meluhaittaa ole siellä.
  • Alueelle sopii lisää rakentamista.
  • Tuleeko kaupunki käyttämään etuosto-oikeutta, jos vaikka koulun läheltä myydään maata.
  • Karhe-seura on selvittänyt maanomistajilta halukkuutta myydä tontteja. Onko mahdollista saada tietoa myytävistä tonteista mm. kaupungin markkinoinnin kautta?

Asukasillan diaesitys

Kaavaa laativat kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen ja kaavoitusarkkitehti Mia Saloranta.Osayleiskaavan aluerajaus

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!