Valitse sivu

Perustietoa kaavoituksesta

Tällä sivulla kerrotaan kaavoitusta ohjaavista suunnitelmista niin kunnan kuin koko maan tasolla.

Maankäyttöä ohjaavat asiakirjat ja ohjeistukset

Kaavoituskatsaus

Vuosittain laadittava kaavoituskatsaus esittelee Ylöjärven kaupungissa ja maakunnan liitossa kunakin vuonna vireillä olevia ja lähiaikoina vireille tulevia kaava-asioita (maankäyttö- ja rakennuslaki 7 §).

Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kuluvan vuoden kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet (esim. maankäyttösopimukset), joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Merkitykseltään vähäisiä kaava-asioita tai muita asioita ei mainita kaavoituskatsauksessa.

Kaava-alueiden rajauksiin ja aikatauluihin saattaa tulla käsittelyn kuluessa muutoksia. Katsauksessa esitettyjen töiden lisäksi voi vuoden aikana tulla vireille uusia hankkeita, joista ei vielä ole tietoa tai varmuutta.

Kaavoituskatsaus 2024 (pdf)

Maapoliittinen ohjelma ja MAPSTO

Kaavoituksen maankäytön suunnittelua ohjaavat kaupungin maapoliittinen ohjelma sekä vuosittain päivitettävä maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava

Valtioneuvoston laatimat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja Pirkanmaan liiton laatima maakuntakaava 2040 ovat yleispiirteisiä suunnitelmia, jotka ohjaavat kaupungin toteuttamaa suunnittelua.

Lisätietoa:

Yleis- ja osayleiskaavat

Yleiskaavat ovat kaupungin laatimia yleispiirteisempiä maankäytön suunnitelmia. Niillä osoitetaan yhdyskunnan eri toimintojen – kuten asutuksen, palvelujen, työpaikka-alueiden, virkistysalueiden – sijoittaminen sekä näiden toimintojen välisien yhteyksien järjestäminen.

Ylöjärven kaupungin yleiskaavaprosessin vaiheet löydät sivulta Vireillä olevat kaavat.

Asemakaava

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso, jolla osoitetaan tarkemmin alueiden käyttö sekä ohjataan rakentamista. Asemakaavan laadinnan prosessista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Ylöjärven kaupungin asemakaavaprosessin vaiheet löydät sivulta Vireillä olevat kaavat.

Ranta-asemakaava

Maanomistajalla on oikeus laatia ranta-asemakaavaehdotus omistamalleen ranta-alueelle. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Kaupunki vastaa ranta-alueiden kaavoituksen ohjaamisesta sekä kaavan hallinnollisesta käsittelystä. Ranta-asemakaavan hyväksyy ympäristölautakunnan ja kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuusto.

Kaavoittamattomilla alueilla noudatetaan Ylöjärven kaupungin rakennusjärjestystä, jonka löydät rakennusvalvonnan sivuilta Ohjeet, lomakkeet ja hinnasto.

Lisätietoja

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu5.4.2024