Valitse sivu

Yksityistiet

Kaupunki myöntää yksityisteiden kunnossapitoavustuksia tiekunnille. Tiekunnan tietojen on oltava ajan tasalla yksityistierekisterissä ja ns. kansallisessa tietietojärjestelmässä eli Digiroadissa (painorajoitukset, tienkäytön rajoitukset ja kieltämiset).

Yksityisteiden kunnossapitoavustus

Kaupunki myöntää yksityisteiden kunnossapitoavustuksia tiekunnille. Avustuksiin ovat oikeutettuja ne tiekunnat, jotka hoitavat itse tiensä kunnossapidon ja joiden vaikutuspiirissä on vähintään yksi vakituisesti asuttu talous.

Yksityisteiden avustusten maksamisperusteista on päätetty kaupunginvaltuustossa (4.6.2018 § 80).

Yksityisteiden kunnossapidon ja peruskorjauksen avustusperusteet (pdf)

Kunnossapitoavustushakemus

Yksityistieavustushakemus ja sen liitteet tulee toimittaa vuosittain 30.4. mennessä joko sähköpostilla osoitteeseen yksityistiet@ylojarvi.fi tai postitse osoitteella Ylöjärven kaupunki, PL 22, 33471 Ylöjärvi. Avustushakemuksen voi tehdä myös sähköisesti täytettävällä lomakkeella.

Avustushakemuksessa tulee huomioida, että yksityistie on oikeutettu avustukseen, kun yksityistielain § 50 ja § 84 mukaiset tiekunnan velvoitteet on täytetty ja kun Ylöjärven kaupunginvaltuuston päätöksen 4.6.2018 § 80 mukaiset avustuksen myöntämisperusteiden ehdot täyttyvät.

Avustushakemuksessa voi hakea vain edellisen kalenterivuoden toteutuneita kustannuksia. Mikäli toimitetuista tiedoista ei selkeästi käy ilmi, minä ajankohtana kulua kerryttävä työ on tehty, kulua ei huomioida avustussummaa laskettaessa. Kaupunki ei lähde lisäselvittämään mahdollisia tiekunnan epäselviä kirjauksia. Liitteenä tulee toimittaa tilinpäätös tai kopiot kulutositteista. Talkootyöhön liittyvät kustannukset hyväksytään vain kuittia vastaan. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia EI KÄSITELLÄ.

Lisäksi tiekunnan tulee toimittaa ajantasainen kunnossapitoluokkaselvitys. Tiekunnan tulee päivittää tietonsa ja varmistaa ajantasaiset tietietonsa kaupungille vähintään 3 vuoden välein 30.4. mennessä (ensimmäisen kerran vuonna 2019). Kunnossapitoluokkaselvityksellä lasketaan luokka, joka määrittää avustusperusteen.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään. (Yksityistielaki, ote pykälästä 84, Kunnan avustukset).

Kaupungin avustusta saadakseen tulee yksityistien osalta täyttyä alla olevat ehdot ja tiekunnan tulee toimittaa pyydetyt tiedot kaupungille hakemuksen liitteenä:

  1. On perustettu tiekunta (ei yksityinen tie tai sopimustie).
  2. Avustushakemuksen liitteenä tulee toimittaa ajantasainen ote Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteristä, johon tiekunnan tiedot on päivitetty voimassa olevan yksityistielain mukaisesti.
  3. Avustushakemuksen liitteenä tulee toimittaa asiakirja, josta selviää, että tiekunnan tiedot on laissa mainituilta osin toimitettu kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (ylläpitää: Väylä-virasto, Digiroad-tietojärjestelmä) ja tiedot ovat ajan tasalla. Asiakirjan saa täyttämällä Väyläviraston sähköisen VYYTI-lomakkeen. Asiakirja on toimitettava myös, vaikka järjestelmiin ei olisi mitään tietoja vietävänä tai päivitettävänä.

Edellisten tietojen päivittämisestä, hakemisesta ja toimittamisesta vastaa tiekunta.

Sähköisesti täytettävä lomake

Yksityistieavustushakemus (pdf)

Yksityisteiden kunnossapitoluokitus

Yksityistieavustusta hakevan yksityistien tulee avustusta haettaessa täyttää ja toimittaa ajantasainen kunnossapitoluokkaselvitys. Kunnossapitoluokituksen mukaan yksityiset tiet jaetaan pisteytyksellä neljään luokkaan ja tämä luokitus määrittelee kulloinkin myönnettävän avustussumman.

Laskelmalomake yksityisen tien kunnossapitoluokan määräämiseksi (pdf)

Kunnossapitoluokan määräämisperusteet (pdf)

Yksityistielaki

Yksityistielaki uudistui 1.1.2019. Alla on esitetty lakisääteiset vaatimukset erilaisista lakimääräisistä velvoitteista koskien kaupungin avustusta (yksityistielaki, ote pykälästä § 84 Kunnan avustukset)

”Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.”

84§ Kunnan avustus

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Edellisen pohjalta tulee tiekunnan avustushakemukseen liittää muiden pyydettyjen tietojen lisäksi todennukset lakisääteisten tietojen hoitamisesta alla oleviin rekistereihin.

  • Yksityistierekisterin osalta: Ajantasainen rekisteriseloste maanmittauslaitokselta pyydettynä ko. tiekunnan osalta.
  • Kansallisen tie- ja katuverkon tietojärjestelmän Digiroadin osalta: Kopio viestistä, jolla tiedot on toimitettu Digiroad-operaattorille sekä Digiroad-operaattorin kuittaus asiassa. Ilmoitus myös, jos tiekunnalla ei ole mitään tietoja rekisteriin vietäväksi.
  • Lisäksi: Tiekunnan tulee päivittää tietonsa ja varmistaa ajantasaiset tietietonsa kunnalle vähintään 3 vuoden välein, jotta tiekunnalle myönnetään avustusta. Ensimmäisen kerran vuonna 2019.

Peruskorjausavustus

Tiekunnat voivat hakea yksityisteiden peruskorjaukseen avustusta. Avustusta voidaan myöntää vuosittain määrärahojen puitteissa kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti (4.6.2018 § 80). Tiekunnan tulee huomioida, että perusparannusavustuspäätös tulee hakea ennen hankkeeseen ryhtymistä. Avustusta ei voi hakea jälkikäteen.

Avustushakemus tulee jättää vuosittain 30.4. mennessä tekniselle lautakunnalle.

Liikennemerkkien asettaminen yksityistielle

Liikenteenohjauslaitteen asettaa muulle kuin maantielle tai kadulle tai muulle kunnan hallinnoimalle tielle tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen (tieliikennelaki, ote pykälästä § 71 Liikenteenohjauslaitteen asettaminen).

Liikenteenohjauslaitteen asettaa:

1) maantielle toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Väyläviraston ohjauksen perusteella; (8.5.2020/360)
2) kadulle ja muulle kunnan hallinnoimalle tielle kunta;
3) muulle kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle tielle tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen;
4) tilapäistä käyttöä varten myös liikenteenvalvoja tai pelastusviranomainen. (17.12.2020/1040)

Suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten ja tilapäisten liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen. Kunta saa periä päätetyn taksan maksun suostumuksen käsittelystä aiheutuneista kustannuksista.

Edellä 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetun liikenteenohjauslaitteen asettamisesta on toimitettava tieto Väylävirastolle.

Poliisi tai se, jolla on oikeus asettaa liikenteenohjauslaite, saa poistaa tämän lain vastaisesti asetetun liikenteenohjauslaitteen. (8.5.2020/360).

Tieliikennelaki

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu28.5.2024