Hyppää sisältöön

Avustukset liikuntatoimintaan

Hyvinvointilautakunta jakaa vuosittain toiminta-avustuksia liikuntatoimintaan. Toiminta-avustus on yleisavustus, jota voivat anoa kaikki Ylöjärvelle rekisteröityneet yhdistykset, jotka ovat järjestäneet liikunnallista toimintaa vähintään vuoden ajan.

Avustuksen hakukäytäntö

Toiminta-avustusta haetaan hakulomakkeella. Hakemusta tulee lisäksi täydentää  pyydetyillä liitteillä. Avustuspäätökset valmistellaan hyvinvointilautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti.

Hakeminen

Toiminta-avustus on haettavana 1.–31.3.2022. Hakemukseen vaadittavat liitteet voidaan toimittaa paperisena Ylöjärven kaupungin liikuntapalveluille (yhteystiedot alla) tai sähköpostilla. Avustuksen hakuilmoitus julkaistaan Ylöjärven Uutisissa sekä kaupungin kotisivuilla noin kuukautta ennen hakuajan päättymistä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Hakulomakkeella hakija sitoutuu palauttamaan maksetut avustukset, mikäli päätös muutoksenhaun tai muun syyn johdosta muuttuu.

Sähköinen hakulomake avautuu tästä linkistä.

Avustushakemukseen tulee liittää hakuvaiheessa seuraavat asiakirjat:

1. Talousarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle, jolle avustusta haetaan (2022)
2. Mikäli seura ei hakenut avustusta edellisenä vuonna, liitetään hakulomakkeeseen myös:
Viimeisin allekirjoitettu tilinpäätös (= vuoden 2022 haussa vuoden 2020 TP, jos v. 2021 TP ei ole vielä valmis*), joka sisältää:

 • tuloslaskelman
 • taseen
 • toimintakertomuksen
 • tilin-/toiminnantarkastajien lausunnon (tilintarkastuskertomus)
 • selvityksen siitä, mihin edellisvuoden toiminta-avustus on käytetty

3. Yhdistyksen säännöt, mikäli niitä ei ole toimitettu vuonna 2013 tai sen jälkeen, tai jos sääntöihin on tullut muutoksia

* Seurat, joilla tilikausi ei ole sama kuin kalenterivuosi, toimittavat uusimman allekirjoitetun tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Liitteet voi toimittaa sähköisesti hakemuksen mukana, sähköpostilla liikuntapäällikölle tai paperisena osoitteeseen: Ylöjärven kaupunki/ Liikuntapalvelut, Kuruntie 14, 33470 YLÖJÄRVI. Kuoreen merkintä ”avustushakemus”.

Avustushakemusten käsittely ja päätöksenteko

Hyvinvointilautakunta päättää toiminta-avustusten jaosta maalis-huhtikuussa. Hakijalle ei voida myöntää haettua avustussummaa suurempaa toiminta-avustusta. Avustussumma voi olla suuruudeltaan enintään 85 % yhdistyksen varsinaisen toiminnan menoista. Mikäli hakijalla on maksamattomia maksuja (esim. liikuntatilamaksuja) kaupungille, avustusta ei myönnetä. 

Päätöksenteon jälkeen toimitettavat asiakirjat

Hakijoiden, joille lautakunta on myöntänyt toiminta-avustuksen, tulee toimittaa seuraavat asiakirjat niiden vahvistamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Poikkeavista toimitusajoista tulee sopia erikseen.

1.Viimeisimmän toimintakauden* allekirjoitettu tilinpäätös, joka sisältää:

 • tuloslaskelman ja taseen
 • ​toimintakertomuksen

2. Tilin-/toiminnantarkastajien lausunto (tilintarkastuskertomus)

* Edellisellä toimintakaudella tarkoitetaan hakemusvuotta edeltävää toimikautta, eli esim. vuoden 2022 haussa toimitetaan vuoden 2021 asiakirjat. Yhdistykset, joilla tilikausi on eri kuin kalenterivuosi, toimittavat edellisen toimintakauden vahvistetut asiakirjat (vuonna 2022 kausi 2020-2021).

Myönnetyn avustuksen maksaminen

Avustukset maksetaan kaikille hakijoille yhdessä erässä aikaisintaan avustuspäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Avustus maksetaan hakijalle vasta, kun kaikki edellisen toimintakauden asiakirjat on toimitettu ja tarkistettu.

Toiminta-avustusten takaisinperintä

Mikäli edellisen toimintakauden asiakirjoja ei ensimmäisen muistuttamisen jälkeen ole toimitettu määräaikaan mennessä, voidaan jo myönnetty avustus perua. Avustus voidaan perua tai avustussummaa pienentää myös tapauksissa, joissa ilmenee, että hakija on antanut hakulomakkeella tietoja, jotka eivät täsmää viimeisimmän tilinpäätöksen kanssa.

Toiminta-avustuksen jakoon vaikuttavat kriteerit ja painopisteet


1.  Seuratoiminnan määrä ja laajuus (painotus: 75 %)

 • Säännöllisesti toiminnassa olevien määrä yli 18-v. (20 %)
 • Säännöllisesti toiminnassa olevien alle18-v määrä (35 %)
 • Toiminnan vaikuttavuus, säännöllisyys, ympärivuotisuus ja monipuolisuus (10 %) 
 • Kaupungin ulkopuolisten tilojen käytöstä syntyvät kustannukset (10%)


2. Toiminnan laatu (painotus: 25 %) 

 • Toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, kehittäminen (15 %)
 • Yhteisöllisyys ja yhteistyö (10 %)

Toiminta-avustuksen jakoon vaikuttavat kriteerit -taulukko

Yhteystiedot

Aalto Sini
Liikuntapäällikkö
041 730 0165
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14
Päivitetty: 22.11.2022