Hyppää sisältöön

Avustukset nuorten toimintaan

Nuorisopalvelut tukee erilaisia toimijoita nuorille suunnattujen palvelujen järjestämisessä nuorisoavustusten ja Nuva-rahan muodossa.

Tietoa muista kaupungin avustuksista yhdistyksille ja ryhmille

Hyvinvointilautakunta jakaa vuosittain toiminta-avustuksia nuorisotoimintaan. Toiminta-avustus on yleisavustus, jota voivat anoa kaikki Ylöjärvelle rekisteröityneet yhdistykset, jotka ovat järjestäneet nuorisotoimintaa vähintään vuoden ajan.

Hakukäytäntö

Nuorisotoiminnan toiminta-avustus on haettavissa kerran vuodessa. Avustusten hausta tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla ja Ylöjärven Uutisissa sekä Kurun lehdessä.  Avustuksia haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemusta tulee lisäksi täydentää pyydetyillä liitteillä.

Avustussumma voi olla suuruudeltaan enintään 60 % yhdistyksen varsinaisen toiminnan menoista. Toiminta-avustusta ei myönnetä yhdistykselle, joka saavat toiminta-avustusta tai yleisavustusta joltakin muulta kaupungin tehtäväalueelta. Mikäli hakijalla on maksamattomia maksuja (esim. tilavuokria) kaupungille avustusten hakuaikana, avustusta ei myönnetä.

Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakulomakkeella hakija sitoutuu palauttamaan maksetut avustukset, mikäli päätös muutoksenhaun tai muun syyn johdosta muuttuu.

Hakeminen

Nuorisotoiminnan toiminta-avustus oli haettavissa 1.-31.3.2023.

Avustushakemukseen tulee liittää hakuvaiheessa seuraavat asiakirjat:

 1. Talousarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle, jolle avustusta haetaan
 2. Mikäli yhdistys ei hakenut avustusta edellisenä vuonna, liitetään hakulomakkeeseen myös:
  Viimeisin allekirjoitettu tilinpäätös, joka sisältää:
  • tuloslaskelman
  • taseen
  • toimintakertomuksen
  • tilin-/toiminnantarkastajien lausunnon (tilintarkastuskertomus)
 3. Yhdistyksen säännöt (vuoden 2022 jälkeen ei tarvitse toimittaa sääntöjä, ellei niihin ole tullut muutoksia).

Liitteet voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen avustukset@ylojarvi.fi Otsikolla Avustushakemus/ Nuorisopalvelut tai paperisena osoitteeseen: Ylöjärven kaupunki/ nuorisopalvelut, Kuruntie 14, 33470 YLÖJÄRVI. Kuoreen merkintä ”avustushakemus”

Nuorison toiminta-avustusten jakoon vaikuttavat painopisteet ja kriteerit

Yhdistyksen toiminnan määrä ja vaikuttavuus (painotus 50 %)

 • Toiminnassa mukana olevat 0-28 -vuotiaat
 • Toiminnassa mukana olevat yli 29 -vuotiaat
 • Toiminnan vaikuttavuus, säännöllisyys, ympärivuotisuus ja monipuolisuus
 • Tilojen vuokrat/kulut ja ohjaajapalkkiot

Toiminnan laatu (painotus 40 %)

 • Toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, arviointi ja kehittäminen
 • Yhteisöllisyys ja yhteistyö

Yhdistyksen taloudellinen asema (painotus 10 %)

 • Muualta saadut avustukset
 • Edellisen vuoden tilinpäätös

Nuorisoavustuksen maksatus

Hakijoiden, joille hyvinvointilautakunta on myöntänyt toiminta-avustuksen, tulee toimittaa seuraavat asiakirjat niiden vahvistamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Poikkeavista toimitusajoista tulee sopia erikseen, muussa tapauksessa oikeus myönnettyyn avustukseen raukeaa.

Toimitettavat asiakirjat:

 1. Viimeisimmän toimintakauden* allekirjoitettu tilinpäätös, joka sisältää:
  • tuloslaskelman ja taseen
  •  toimintakertomuksen
 2. Tilin-/toiminnantarkastajien lausunto (tilintarkastuskertomus)

* Viimeisimmällä toimintakaudella tarkoitetaan hakemusvuotta edeltävää toimikautta. Yhdistykset, joilla tilikausi on eri kuin kalenterivuosi, toimittavat edellisen toimintakauden vahvistetut asiakirjat. 

Muutosehdot

Mikäli avustuksen maksatuksessa edellytettyjä asiakirjoja ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, voidaan jo myönnetty avustus perua. Avustus voidaan perua tai avustussummaa pienentää myös tapauksissa, joissa ilmenee, että hakija on antanut hakulomakkeella tietoja, jotka eivät täsmää viimeisimmän tilinpäätöksen kanssa.

Nuva-rahan 2023 saaneet:

Nuva-raha hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 23 hakemusta.

Nuorisovaltuusto halusi painottaa vuonna 2023 kolmannen sektorin toimijoita sekä haja-asutusalueiden tukemista.

 Nuva-raha 2023 myönnettiin seuraaville kohteille:

 •  Kulttuurikollektiivi H.A.L.E 600 € taidenäyttelyyn
 •  Kurun VPK ry:n nuorten osasto 800 € välineisiin
 •  Taistelijan Talo - Palveluyhdistys ry 800 € urheiluvälineisiin
 •  Vahannan nuorisoseura ry 800 € viihdelaitteistoon

Nuva-raha on nuorisovaltuustolta vuosittain haettavaa kohdeavustus, jonka jakamisesta päättää hyvinvointilautakunta nuorisovaltuuston esityksen pohjalta.

Nuva -rahaa myönnetään 7-21-vuotiaille nuorille suunnattuun toimintaan ja sen tukemiseen. Hakija voi olla yksityishenkilö, nuorten ryhmä, oppilaskunta tai kolmannen sektorin toimija. Myös aikuiset ja aikuisjärjestöt voivat hakea avustusta, jos se suunnataan suoraan kohderyhmälle suunnattuun toimintaan.

Nuva –rahan tarkoituksena on tukea ja edistää Ylöjärvellä järjestettävää lasten ja nuorten toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tapahtumat eivät saa perustua voiton tavoitteluun ja niiden pitää sisällöllisesti olla nuorisopalveluiden toimintaperiaatteiden mukaisia

Avustusten hakeminen

Nuva-raha oli haettavissa 1.-31.3.2023. Avustusten hausta tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla ja Ylöjärven Uutisissa sekä Kurun lehdessä.  Avustuksia haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksesta tulee selvitä hakijan tiedot, käyttökohde perusteluineen sekä haettava summa. Tarkempia ohjeita saa nuorisopalvelujen toimistosta.

Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakulomakkeella hakija sitoutuu palauttamaan maksetut avustukset, mikäli päätös muutoksenhaun tai muun syyn johdosta muuttuu.

Avustusten jakoon liittyviä periaatteita

Nuva –raha on tarkoitettu

 1. nuorille suunnattuun toimintaan
 2. materiaalikustannuksiin
 3. nuorten viihtyvyyden tukemiseen

Nuorisovaltuusto tekee pohjaesityksen jaosta toiminnan laajuuden ja nuorisotoiminnan osuuden pohjalta. Lisäksi nuorisovaltuusto painottaa merkitystä ylöjärveläisessä harrastus- ja nuorisotoiminnassa. Myönnetyn avustuksen tulee kohdentua 7–21-vuotiaille nuorille suunnattuun toimintaan.

Avustusta ei myönnetä

 • yksityishenkilön omaan käyttöön
 • voittoa tavoittelevaan toimintaan

Avustusten maksatus

Myönnetyt avustukset maksetaan saajilleen kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja vapaa-aikalautakunnan lainvoimaisten päätösten mukaisesti. Myönnetty raha tulee käyttää myöntövuoden aikana. Maksu tapahtuu kulutositteita vastaan.

Muutosehdot

Jos päätöksen jälkeen käyttökohdetta halutaan muuttaa, tulee hakijan tehdä tästä kirjallinen anomus vapaa-aikalautakunnalle ennen muutoksen tekemistä. Vaihtoehtoisesti hakija voi kirjallisesta ilmoittaa, että myönnetty summa jätetään käyttämättä.

Yhteystiedot

Kärkkäinen Riikka
Nuorisopalvelupäällikkö
050 523 2087
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Nuorisopalvelujen hallinto, nuorisotyön toiminta-avustukset, lapsi- ja nuorisoneuvosto
Siren Tiina
Nuoriso-ohjaaja
050 390 4793
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Nuorisovaltuusto, kouluyhteistyö, Elämän valintatalo, ryhmäytykset
Päivitetty: 5.10.2023