Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Kuntien ilmastopäästöt laskeneet 36 prosenttia 2000-luvun huippuvuodesta

Suomen ympäristökeskuksen mukaan kuntien vuoden 2022 yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt ovat edelleen laskussa. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet 36 prosenttia.

Vuoden 2022 kasvihuonekaasupäästöt laskivat 2,1 prosenttia edellisvuodesta. Suurimmat kasvihuonekaasujen päästölähteet olivat edellisvuosien tapaan tieliikenne, jonka päästöt olivat 28,4 prosenttia, maatalous 19,2 prosenttia ja kaukolämpö 15 prosenttia kokonaispäästöistä.

– Kunnat ovat tehneet pitkäjänteistä ilmastotyötä ja päästöjen pieneneminen näkyy erityisesti hiilineutraalisuutta tavoittelevien Hinku-kuntien kuntakohtaisissa päästöissä. Kansallisesti sähkön- ja kaukolämmön tuotannon puhdistumisella on ollut suuri merkitys päästöjen pienemisessä. Tekemistä kuitenkin riittää erityisesti ajoneuvoliikenteen päästöjen vähentämisessä, erikoissuunnittelija Jari Rantsi Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Vuoden 2022 tuloksissa näkyivät Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset. Ukrainan sodan vaikutuksesta maakaasun ja puupolttoaineiden käyttöä korvattiin kivihiilellä ja turpeella. Tämä oli nähtävissä erityisesti energiasektorilla ja teollisuudessa. Kaukolämmön tuotannon päästöintensiteetti kasvoi hieman ja päästökauppasektorin ulkopuolisen teollisuuden päästöt kasvoivat 21,6 prosenttia hajalähteissä tapahtuneen öljynkäytön kasvun takia.

Energiasektori puhdistuu, tieliikenteen päästöt kasvoivat

Sähkön käytön päästöt jatkoivat laskuaan. Tähän vaikutti myönteisesti energiankulutuksen väheneminen. Vaikka kivihiilen käyttö kasvoi, pienensi lisääntynyt tuulivoimatuotanto sähkön tuotannon päästöintensiteettiä.

Tieliikenteen päästöt kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 3,8 prosenttia. Päästöjen kasvuun vaikutti liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteen laskeminen. Päästöt jäivät kuitenkin alle vuoden 2020 tason.

Rakennusten muun erillislämmityksen eli öljyn, kaasun ja puun käytön päästöt jatkoivat laskuaan. Erityisesti öljylämmityksen päästöt pienenivät (-17 prosenttia).

Jätteiden käsittelyn päästöt vähenivät 4,3 prosenttia ja fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöt 8,1 prosenttia. Samoin sektoreista pienimpien raide- ja vesiliikenteen päästöt laskivat. Maatalouden päästöt pienenivät edellisvuodesta 5,3 prosenttia.

Työkonepäästösektorin päästölaskentaa tarkennettu

Työkonesektorin päästölaskentaa päivitettiin rakennus-, kaivos-, metsä- ja maataloustyökoneiden laskennan osalta. Rakennustyökoneiden päästöt allokoidaan nyt laskentavuonna valmistuneiden rakennusten pinta-alan perusteella. Kaivostyökoneiden päästöjen allokoinnissa käytetään kaivannaismääriä.

Metsätyökoneiden päästölaskennassa huomioidaan metsänkäyttöilmoitusten mukainen hakkuupinta-ala ja onko kyseessä ollut harvennus- vai päätehakkuu. Maatalouskoneiden kohdalla huomioidaan kuntakohtainen viljelyspinta-ala ja viljelyskasvit.

Suurimmat muutokset kohdistuivat kaivoskoneisiin, joiden kuntakohtaiset päästöt saattoivat kasvaa huomattavastikin. Myös metsäkoneiden päästöissä oli huomattavia kuntakohtaisia muutoksia.

Tiedote on julkaistu Syken sivuilla 16.5.2024.

Ennakkotiedon mukaan Ylöjärven kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2023 edelleen laskussa, lue lisää helmikuussa julkaistusta tiedotteestamme.