Hyppää sisältöön

Vuorentausta

Asemakaavan muutos- ja laajennusalue sijaitsee Ylöjärven Vuorentaustassa.

Luonnosvaiheessa suunnittelualueen rajoina olivat lännessä Pohjajärven laskupuro, etelässä kaupunginraja Tampereeseen, pohjoisessa ja idässä Vuorentaustan nykyinen pientaloasutus. Mukana oli Vuorentaustan asemakaavan teollisuus- ja varastorakennusten korttelit 36-37 sekä katu- ja puistoalueita. Kaava-alueen kokonaispinta-ala oli noin 35 hehtaaria.

Kaavaehdotusvaiheessa suunnittelualue supistettiin koskemaan vain alueen pohjoisosaa rajautuen Hatolantiehen. Mukaan luettiin Mastontietä jatkava katulinjaus, joka johtaa etelään Tampereen kaupungin rajalle. Kaavaehdotusvaiheessa alueen kokonaispinta-ala oli noin 22 hehtaaria. Eteläosan asemakaava suunnitellaan omana kaavanaan.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle monipuolisia pientalorakentamiseen painottuvia asumismuotoja, sekä uusi päiväkoti ja alakoulu. Alueelle on osoitettu pienkerrostaloja (pääosin kaksi kerrosta), rivitaloja, kytkettyjä pientaloja sekä erillispientaloja. Alueelle on tavoiteltu asuntorakentamista, joka liittyy luontevasti ympäröiviin erillispientaloalueisiin ja monipuolistaa alueen asumisvaihtoehtoja myös yhtiömuotoisella rakentamisella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 13.2.-13.3.2019.

Koko alueen kaavaluonnos oli nähtävillä 31.3.2021-3.5.2021.

Pohjoisosan kaavaehdotus oli nähtävillä 29.6.-30.8.2022.

Pohjoisosan asemakaava on tavoitteena hyväksyä kaupunginvaltuustossa keväällä 2023.

Kaavaa laatii FCG Finnish Consulting Group Oy.

Ylöjärven yhteyshenkilöt: kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen ja kaavoitusarkkitehti Helena Ylinen.

Kaava-aineistot

Luonnosvaiheen aineisto

Ehdotusvaiheen aineisto

Kiitos kyselyyn vastanneille 

Suunnittelutyön tueksi laadittu kysely oli avoinna 1.-21.10.2020. Sähköiseen kyselyyn tuli määräaikaan mennessä runsaasti vastauksia, noin 300. Kiitämme lämpimästi kaikkia mielipiteensä esittäneitä! 

Kyselyssä saattoi ottaa kantaa kahteen alustavaan suunnitelmavaihtoehtoon sekä esittää omia kehitysideoita Vuorentaustan uuden asuinalueen jatkosuunnittelua ja asemakaavoitusta varten. 

Kummassakin suunnitteluvaihtoehdossa oli tavoiteltu pienimittakaavaista ”puukaupunkiympäristöä”, joka soveltuu nykyiseen ympäristöön ja tarjoaa monipuolisia korttelikokonaisuuksia ja talotyyppejä. Alueelle on esitetty rivitaloja, kytkettyjä pientaloja, pienkerrostaloja sekä erillispientaloja. Keskeisen julkisen maamerkkirakennuksen muodostavat uusi koulu ja päiväkoti. 

Suunnitteluaineistoon voi tutustua FCG:n projektisivulla.

Havainnekuva ilmasta

Ote kaavaluonnoksen havainnekuvasta. Ruskealla ja punaisella pohjalla olevat korttelit ovat suunnittelualuetta.

Toimipaikat

Kaavoitus
Kaupungintalo, Kuruntie 14 Ylöjärvi
Näytä kartalla

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Ylinen Helena
Kaavoitusarkkitehti
041 730 6109
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Hankekaavat
Päivitetty: 21.12.2022