Hyppää sisältöön

Vuorentausta

Vuorentaustan alueen asemakaavan muutos- ja laajennusalue sijaitsee Ylöjärven Vuorentaustassa.

Luonnosvaiheen tarkastelualuetta rajaa lännessä Pohjajärven laskupuro, etelässä kaupunginraja Tampereeseen, pohjoisessa ja idässä Vuorentaustan nykyinen pientaloasutus. Muutosalue käsittää Vuorentaustan asemakaavan teollisuus- ja varastorakennusten korttelit 36-37 sekä katu- ja puistoalueita. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 35 hehtaaria.

Kaavaehdotusvaiheessa alueen rajausta muutettiin koskemaan alueen pohjoisosaa rajautuen Hatolantiehen sekä Mastontien tielinjaus, joka johtaa alueen eteläosassa sijaitsevalle Tampereen kaupungin rajalle. Suunnittelualueen eteläosan asemakaava käsitellään omana kaavanaan.

Suunnitelman tavoitteena on mahdollistaa alueelle monipuolisia pientalorakentamiseen painottuvia asumismuotoja. Kaavarungossa alueelle on osoitettu pienkerrostaloja (pääosin kaksi kerrosta), rivitaloja, kytkettyjä pientaloja sekä erillispientaloja. Alueelle on pyritty osoittamaan asuntorakentamista, joka liittyy luontevasti ympäröiviin erillispientaloalueisiin ja monipuolistaa alueen asumisvaihtoehtoja myös yhtiömuotoisella rakentamisella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 13.2.-13.3.2019.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 31.3.2021-3.5.2021.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 29.6.-30.8.202.

Kaavaa laatii FCG Finnish Consulting Group Oy.

Ylöjärven yhteyshenkilöt: kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen ja kaavasuunnittelija Helena Keva.

Kaava-aineistot

Luonnosvaiheen aineisto

Ehdotusvaiheen aineisto

Kiitos kyselyyn vastanneille 

Suunnittelutyön tueksi laadittu kysely oli avoinna 1.-21.10.2020. Sähköiseen kyselyyn tuli määräaikaan mennessä runsaasti vastauksia, noin 300. Kiitämme lämpimästi kaikkia mielipiteensä esittäneitä! 

Kyselyssä saattoi ottaa kantaa kahteen alustavaan suunnitelmavaihtoehtoon sekä esittää omia kehitysideoita Vuorentaustan uuden asuinalueen jatkosuunnittelua ja asemakaavoitusta varten. 

Kummassakin suunnitteluvaihtoehdossa oli tavoiteltu pienimittakaavaista ”puukaupunkiympäristöä”, joka soveltuu nykyiseen ympäristöön ja tarjoaa monipuolisia korttelikokonaisuuksia ja talotyyppejä. Alueelle on esitetty rivitaloja, kytkettyjä pientaloja, pienkerrostaloja sekä erillispientaloja. Keskeisen julkisen maamerkkirakennuksen muodostavat uusi koulu ja päiväkoti. 

Suunnitteluaineistoon voi tutustua FCG:n projektisivulla.

Havainnekuva ilmasta

Ote kaavaluonnoksen havainnekuvasta. Ruskealla ja punaisella pohjalla olevat korttelit ovat suunnittelualuetta.

Toimipaikat

Kaavoitus
Kaupungintalo, Kuruntie 14 Ylöjärvi
Näytä kartalla

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Ylinen Helena
Kaavoitusarkkitehti
041 730 6109
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Hankekaavat
Päivitetty: 19.9.2022